Mötesprotokoll

Årsmöte 2021 (pdf)

Protokoll oktober 2021

Protokoll september 2021

Sturefiskarnas styrelsemöte 2017-01-30

Närvarande:

Joakim Glimsholt                                                                                  Bo Dahlström
Göran Glimsholt                                                                                   Jimmy Andersson
Andreas Silversten                                                                               Helen Hedlund
Janne Lööw                                                                                         Ingvar Berglind
Torbjörn Larsson                                                                                 Mikael Alvarsson
Anders Karlsson                                                                                  Anton Zackrisson
Magnus Hammarqvist                                                                           Lars-Göran Flink
Leif Carlsson                                                                                        Birger Dahlberg

 

§1 Mötets öppnande
Joakim öppnade mötet

§2Förslag till dagordning
Dagordningen godkänns

§3 Föregående mötes protokoll
Protokollet godkänns

§4 Inkomna skrivelser
Skrivelse från Arbogabygdens församling angående sopplunch. Protokoll från Sportfiskarna Västmanland med åldersgränser för 2017, information om aktiviteter 2017 och sportlovsaktiviteter. Information om Klassdraget. Information om ”Pengar att söka för fiskevård 2017”. Sturefiskarna har blivit beviljade kommunalt bidrag.

§5 Rapporter
Inget att rapportera

§6 Sundsjön
Inget att rapportera

§7 Tjurlången
Måndagsgruppen arbetar på de nya bryggorna. Risvasar ska placeras ut. Stureskolan planerar en friluftsdag vid tjurlången.

§8 Arboga-ån
Joakim skriver ihop en skrivelse till Arboga kommun angående fiskeförbudsskyltar vid Grindberga.

§9 Klubblokalen
På grund av boning av golv så har Joakim tagit kontakt med hyresvärden Lund för kompensation

§10 Ekonomin
Ekonomin är tillfredsställande.

§11 Tävlingsverksamhet
Pga. dåliga isar har det varit dålig tävlingsverksamhet. Den planerade tävlingen i Hästnäs blev flyttad till Fagersta.

§12 Ungdomsverksamhet
En pimpeldag skall planeras in för de ungdomar som finns i klubben.

§13 IT-verksamhet
Inget att rapportera

§14 Studieverksamhet
Det planeras flugbindningskvällar i lokalen under våren. Måndagsgänget fortsätter som vanligt.

§15 Årsmöte
Redaktionella ändringar i handlingarna har gjorts. Datumet har ändrats på årsmötet för att inte sammanfalla med sportlovet. Årsberättelsen rättades och skall skrivas under av styrelsen.

Motionen inlämnad av Greger Karlsson besvaras av styrelsen med:
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen med anledning att de eventuella frågor som kommer upp under denna punkt inte kan beslutas om på respektive årsmöte.

§16 Budget
Budgeten är förberedd inför årsmötet. Styrelsen är enig i det förslag som lämnas fram.

§17 Norsylingen
Det spekuleras att det kommer bli den 22 april pga. att påsken ligger mitt i april. Korvkiosk skall snyggas till, måndagsgubbarna styr upp det.

§18 Övriga frågor
Förfrågan om att ordna en bussresa till sportfiskemässan i Jönköping ställdes. Vill du åka med, ring Jimmy på telefon 073- 505 68 07.

§19 Nästa styrelsemöte
Styrelsen träffas den 27/2 för att skriva på verksamhetsberättelsen.
Nästa möte är årsmötet den 6/3 -17

§20 Mötets avslut

 

 

 

STUREFISKARNA                                 

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga

 

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:

Joakim Glimsholt                                                            
Andreas Silversten                                                          
Göran Glimsholt
Torbjörn Jansson                                                            
Bo Dahlström
Janne Lööw
Anders Karlsson
Helen Hedlund

Jimmy Anderson
Micke Alvarsson

 

 Protokoll styrelsemöte 2016-08-29 

§1      Mötets öppnande

 

§2      Val av sekreterare för mötet.
Sittande

 

§3      Förslag till dagordning
Ok

 

§4      Föregående mötesprotokoll
Ok 

§5       Inkomna skrivelser
Skrivelse från sportfiskarna med protokoll från 25/2 och 16/5 2016. Länsstyrelsen har skickat om bidrag för fisketillsyn i ån. Blankett om fisketillsynen skall skickas in. Faktura från STIM har kommit om norsylingen.
 

§6       Rapporter
Noa Björndahl har placerat sig på 4:e plats i SM i mete. Sturefiskarna har
deltagit med strömmingsförsäljning på medeltidsdagarna och på medåkers marknad. 

§7      Sundsjön
Arbetsdag kommer genomföras den 11/9.
En fisketävling kommer genomföras den 10/9 mellan kl 10-12, vid intresse kontakta Micke Alvarsson. 

§8      Tjurlången
Ny båtbrygga är planerad 

§9       Arboga-ån
Andreas ska kolla skyltar till den södra sidan vid villabadet. Länsstyrelsen ska genomföra ett provfiske. 

§1            Klubblokalen
Städdag har planerats till den 5/9 och den 12/9. 

§1            Tävlingsverksamheten
Semestermetet är genomfört och KM är avslutat. 

§1           Ungdomsverksamheten
Det är dåligt med ungdomar, är det någon ni vet som är intresserad kontakta Anders Karlsson. 

§1           IT-verksamheten
SMS-fiskekort diskuterades och skall diskuteras vidare. 

§1            Studieverksamheten
Praktisk fiskevård har genomförts. Det pratas även om en kurs i att binda norsnät, men i nuläget är det för få deltagare. 

§1            Ekonomin
Ekonomin är tillfredsställande. 

§1            Jädersbruksdagarna
Vi tackar nej detta år då vi redan har deltagit på medeltidsdagarna och Medåkers marknad. Vi hoppas kunna delta nästa år. 

§1            Pubbkväll
Pubkväll kommer genomföras den 16/9 kl 18.00. Anmälan till Jocke på telefon 070-243 74 20 senast den 14/9. 

§1            Båtupptagning
Båtupptagning kommer ske den 2/10 med start kl 10.00. 

§1            Övriga frågor:
Deltagande vid medeltidsdagarna ska ses över, eventuellt kan det bli aktuellt att delta vid jädersbruksdagarna istället. Ett förkläde i skinn bör köpas in till den som står vid grillen. 

§2            Nästa styrelsemöte
26/10-16 

§2            Mötets avslut

 

Protokoll Justerat av:

 

_____________________________                                            ____________________________

 


 

STUREFISKARNA                                       

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga 
Protokoll 2016-04-25
 

Närvarande
Jocke Glimsholt
Göran Glimsholt
Janne Lööv
Helen Hedlund

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Förslag till dagordning

§ 3 Föregående Mötesprotokoll

§ 4 Inkomna skrivelser

Sportfiskarnas årsmöte Bosse var med

Resultatlistor div tävlingar

Sportfiskarna : Klassdraget

Tävlingsledarträff 6/4

§ 5 Rapporter

Forskning inom norsfiske av studenter från uppsala och Södertörn

Göran o Helen har haft sittning

Tillsyningsträff 10 deltagare, schema kring ån kommer

15 västar till tillsyning är beställda

§ 6Sundsjön

Arbetsdag 24/4 Vägen ner fixad, Spänger klara runt sjön, 9 vuxna 4 barn jobbade

Ny arbetsdag i slutet av Maj

§ 7 Tjurlången

Bryggan börjar ta form, Måndagsgubbarna gör ett stort jobb, hundlatrin beställd

Har fått pris på ca 100 meter grus till vägen, vem står för kostnaden, Jocke kollar med golfklubben.

§ 8 Arbogaån

Kolla med kommun om dom kan sätta upp askoppar

§ 9 Städning av lokalen, Janne kollar med hyresvärden om målning av golv.

TA MED SOPORNA!!!

§ 10 Ekonomi

Norsylingen gick bra. Stabil ekonomi. Bidragen kommer när Kostnader visas.

§ 11 Tävlingskommiten

Det rullar på, KM Nyköping 14/5 Arboga Mästerskap 29/5 SM i mete i Norsjön bidrag på 500 kr till dom som är kvalifiserade + start avgift

§ 12 Ungdomskommiten

Ungdomarna har börjat fiska och hoppas att fler ungdomar vill komma.

§ 13 IT- Verksamhet

Inget att rapportera

§ 14 Studieverksamhet

Jocke o Helen har gått kurs i föreningskunskap

§ 15 Norsylingen

Gick bra, Många som ställde upp, Norsylingsmöte 9/5 kl 18,30 Grillkväll i tjurlången 27/5

Många besökare och radio P1 Har gjort reppotage

§ 16 Utskick kommer inom kort

§ 18 övriga frågor

Inga

§ 19 Nästa Möte

30/5 2016 kl 18,30 

 

……………………………                             ………………………………

       Ordförande                                                       Sekreterare

   Jan Olov Lööw                                                   Leif Carlsson

 


 

Sturefiskarnas Årsmöte 2016-02-29

 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade 25 medlemmar välkomna till årsmötet. 

§2 Förslag dagordning
Förslag till dagordning lästes och godkändes. 

§3 Val av funktionärer för årsmötet

Val av ordförande för årsmötet
Mötet valde Joakim Glimsholt som ordförande för årsmötet. 

Val av sekreterare för årsmötet samt 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet

Mötet valde Leif Carlsson att föra protokollet.

Mötet valde Göran Glimsholt och Kjell Öhrström till justerare samt rösträknare för årsmötet. 

§4 Mötes behörigen utlyst.
Mötet var utlyst genom kallelse samt på våran hemsida, telefonsvararen, skrivelse och i Arboga Tidning på dagboken. Det godkändes av medlemmarna. 

§5 Verksamhetsberättelse
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2015, och mötet godkände den. 

§6 Ekonomisk redogörelse
Den ekonomiska redogörelsen för tiden 1/1-31/12 2015  lästes igenom och godkändes av årsmötet. 

§7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Kjell Öhrström och årsmötet godkände den. 

§8 Ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

§9  Motioner
Det hade inte kommit in några motioner till årsmötet. 

§10 Styrelsens förslag 

Avgifter för 2017
Styrelsens förslag är
Medlemsavgifter Oförändrat 200 kr
Dagkort Tjurlången Oförändrat 50 kr
Dagkort Sundsjön höjs från 120 till 140 kr
Dagkort Arboga ån höjs från 100 till 140 kr
Årskort Sundsjön höjs från 400 till 500 kr
Familjekort Sundsjön höjs från 500 till 600 kr
Årskort Arboga ån höjs från 300 till 400 kr men för årskort krävs ej medlemskap.
Årskort Juniorer Oförändrat 150kr  Rabatter senior 50 kr Junior 25 kr
Trollingkort tas bort för Arboga ån
Tävlingsavgifter i Arboga ån blir oförändrat 10kr
Årsmötet godkände styrelsen förslag. 

b Bilersättning
Anpassas efter skatteverkets regler och årsmötet godkände det oförändrat 18,50/milen 

c Budgetförslag
Göran Glimsholt gick igenom budgetförslaget för 2016. Mötet godkände den. 

§11 Val  för verksamhetsåret 2016 

a. Ordförande 1år
  Joakim Glimsholt  Omval valdes till ordförande att leda föreningen

b        Kassör    Helen Hedlund        2år    Nyval
c        V.ordf
    Jan Olov Lööw        2år   Omval 

              Andreas Silversten
              Torbjörn Jansson
              Hans Olof Larsson
              Lars Sjöholm 

Övriga väljs på 1 år 

 d         Suppl.    Göran Glimsholt        1 år   Nyval
                          Andreas Karlsson      1 år   Nyval 

e 2st revisorer
                          Kjell Öhrström                    Omval
                         Kent Jakobsson                    Omval 

f  2st revisorsuppleanter
                           Mikael Johansson                Omval
                           Hans-Erik Larsson               Omval 

g  IT Ansvarig
                           Torbjörn Jansson                 Omval 

h Tävlingsledare
                            Christer Jansson                 Omval 

i Vice tävlingsledare
                            Magnus Andersson            Omval 

j Tävlingssektion 4st
                          Bo Dahlström                 Omval
                          Hans-Erik Larsson          Omval
                          Lars Göran Flink            Nyval
                          Tobias Landerdahl         Nyval 

k Tävlingskommitté KM

-pimpel 1st –mete 2st – internationellt mete 1st

KM pimpel
                        Håkan Jansson                            Omval 

KM mete
                         Greger Karlsson                         Omval
                         Bengt Hermansson                     Omval

Internationellt mete
                        Christer Jansson                          Omval 

l  Ungdomsledare 4st
                       Andreas Silversten                       Omval
                       Joakim Glimsholt                         Omval
                       Anders Karlsson                           Omval
                       Magnus Hammarkvist                  Omval 

m Miljö och fiskevårdsombud
                        Göran Glimsholt                         Omval 

n Båtplatsansvarig
                        Ingvar Berglind                          Omval 

o Storfiskregistator
                         Håkan Jansson                           Omval 

p Pressombud 4st
                         Christer Jansson                        Omval
                         Leif Carlsson                             Omval
                         Göran Glimsholt                        Omval
                         VAKANT 

q Marknadskommitté 3st
                          Jan Olov Lööw                         Omval
                          VAKANT
                          VAKANT 

r Valberedare 4st
Ordförande           Magnus Hammarkvist           Nyval
                              Hans Erik Larsson                Omval
                              Magnus Andersson               Omval
                              Anders Karlsson                   Omval 

s Valberedare suppl. 2st
                             Jimmi Andersson                   Nyval
                             Mikael  Alvarsson                  Nyval 

§12 Representanter till distriktes årsmöte
Beslutades att styrelsen utser delegat till distriktets årsmöte. Enskilda medlemmar får även gå på detta möte. 

§13 Information från styrelsen
Ordförande informerade att det har varit ett gott år med en del förändringar vid sjöarna.
Nya fisketillsyningsmän har utbildas. 

§14 Mötets avslutning

Ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade mötet årsmötet avslutat. 

 

 

………………………………….                                  ………………………………….

           Ordförande                                                                  Sekreterare

       Joakim Glimsholt                                                           Leif Carlsson 

 

……………………………………..                                  ……………………………….

                Justeras                                                                          Justeras

      Göran Glimsholt                                                             Kjell Öhrström


 

STUREFISKARNA                                       

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga 
Protokoll 2016-01-25

Närvarande: Joakim Glimsholt                                  Frånvarande: Andreas Silversten
                      
Leif Carlsson                                                                 Lars Sjöholm
                      Jan Olov Lööw                                                               Gerardo Dominguez
                     
Göran Glimsholt
                       Hans Olov Larsson

                      Torbjörn Jansson
 

§1              §1 Mötets öppnande
          Ordförande för mötet var Jan Olov Lööw som förklarade mötet öppnat.
          Till sekreterare för mötet valdes Leif.
 

§2              §2 Förslag till dagordning
          Förslag till dagordning delades ut och godkändes.
 

§3              §3 Föregående mötesprotokoll
           Föregående styrelseprotokoll  fanns inget för dagen
 

     §4 Skrivelser
          Det har kommit 2 protokoll från distriktet från 23 september och 4 november
          En förfrågan från Skolan angående en friluftsdag 15 februari om det  skulle kunna
          fungera med måndags gruppen. Janne tar med sig frågan till dom men det skulle
          nog inte stöta på problem.
          Föreningen har fått avslag angående ansökan om fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen
          För utsättning av öring.
          Information från Sportfiskarna Region Mälardalen. Vad som hänt på Sportfiskekortets
          sjöar under 2015.
          En informationsblad från Sportfiskarna har inkommit.
          Ansökan om klassdraget har inkommit.

          Förbundsstyrelsen kallar till Sportfiskarnas förbundskongress  19 mars 09.00 – 17.00 i Älvsjö.
          En anmälan till polisen har gjorts angående skada på bommen vid Tjurlången.
          Från Fritid och kultur har inkommit angående sportlovet 29 februari till 6 mars och
          medverka som sportlovsarrangör. Styrelsen beslutade att föreningen har ej några
          medlemmar som kan medverka.
 

§5 Rapporter                                                                                                                                     
    Hans Olov Larsson meddelade att avtalet ihop med Saab är ej klart angående Igelsättersjön
  

     §6 Sundsjön
         Lite aktivitet för tillfället
 

§ 7 Tjurlången
  Bommen är nu lagad 
  Risvasar skall förbättras men det måste även folk att tillgå. 

§8 Arboga ån
  Lite aktivitet för tillfället 

§9 Klubblokalen
  De maskiner som fanns vid Tjurlången har ställts ner i lokalen.

  En plastfilm för att täcka fönstren till yttre rummet har införskaffas sponsrats av Beckers Glas 

     §10 Ekonomi
       Göran Glimsholt redovisade bokslutet för 2015 och han har pratat med revisorerna
       De skall träffas och gå igenom ekonomin.
       Han meddelade att ekonomin är god.
 

     §11 Tävlingsverksamhet
      Tävlingarna på is är nu igång föreningen arrangerar en tävling på Hjälmaren 31 januari. 

      §12 Ungdomsverksamhet
        Magnus Hammarkvist meddelade att dom är igång nu. De startade 12 januari och skall
        träffas i Brattbergsskolan nästa gång och bedriva casting. De har även haft Jimmy
       Andersson där och pratat bland annat om säkerhet på is. Men fortfarande är det för
       lite med ungdomar. 

    §13 IT
       Det meddelades att Rasta, Bilisten, Turistbyrån och Zoo butiken kommer att sälja
       dagkort  till våra fiskevatten. Men sms kort är ej riktigt klart än.

    §14 Studieverksamhet
       Fisketillsyns kursen har startat och nu framförts 2ggr. Kursen går nu 4 torsdagskvällar
       Där föreningen får besök av 2st från Köping och 1 från Igelsätterssjön.
       En fråga väcktes togs  att starta en motorsågs kurs men det skall grunnas på.

    §15 Årsmöte
       Årsmötes verksamhetsberättelse igenom gicks och godkändes av styrelsen. 

    §16 Övriga frågor
        Fanns inget att ta upp för dagen.

     §17 Nästa möte
        Nästa möte blir 29 / 2 = Årsmötet

     §18 Avslutning
        Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

 

……………………………                             ………………………………

       Ordförande                                                       Sekreterare

   Jan Olov Lööw                                                   Leif Carlsson

 

  

STUREFISKARNA                                 

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga

 

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:

Joakim Glimsholt                                                                                   Lars Sjöholm
Andreas Silversten                                                                                 Gerardo Dominguez
Göran Glimsholt                                                 
Torbjörn Jansson                                                                          
Leif Carlson
Janne Lööw
Hans-Olov Larsson 

Protokoll styrelsemöte 2015-11-30 

§1  Mötets öppnande
 

§2  Förslag till dagordning
Ok

§3  Föregående mötesprotokoll
Ok

§4  Inkomna skrivelser
Tidningen Svenskt fiske. Information och protokoll från sportfiskarna 2015-08-06. Tävlingsprogram för pimpel samt regler för kvalificering till SM.
Resultatlistor.
Nordea har skrivit om mobilbanken företag om en prishöjning.

§5  Rapporter
Tillsyningsmöte har genomförts den 24/11 med ca 14 deltagare. SMS-fiskekortfrågan lyftes och tillsyningsmännen ställde sig positiva.
Ett fåtal tillslag har skett under året, inget som ledde till polisanmälan.
Ca 350 kontroller har utförts i Arbogaån.
Båtmetarna har haft avslutningsfest i lokalen med 21 deltagare.
En pubkväll har varit i lokalen med ca 10 deltagare.

§6  Sundsjön
Det fällda trädet är anmält och skall plockas bort.

§7  Tjurlången
Veden bör snart fyllas på. En del problem med ”nöjeseldande” har upptäckts.
Virke har levererats till den fasta bryggan.
Vi har fortfarande inte fått svar om provfisket.
Sten skall ordnas till vägen.

§8  Arboga-ån
Lagning av norsnäten har påbörjats och mer garn ska inköpas.
En skrivelse om eventuellt nätfiske i Arbogaån skall lämnas till berörda parter.

§9  Klubblokalen
Leif och Ingvar har påtalat problem med avloppet till Lund och det är nu rensat.
Den ”nya” kopiatorn är inte i gott skick, en felsökning skall genomföras.
Ytterbelysningen är felanmäld.

§10 Tävlingsverksamheten
Tävlingsprogrammet är färdigt.

§11Ungdomsverksamheten
Ett nätverk för svenska ungdomsledare har startats på Facebook som nu har 56 medlemmar där ide och kunskapsutbyte kan ske.
I övrigt är brist på idéer ett problem för ungdomsledarna ett stort problem.
Förslag om att göra Jerkbaits har lämnats till ungdomssektionen.

§12 IT-verksamheten
Arbetet med att få upp bild och information om funktionärer pågår.
Fotografering av funktionärer bör göras på årsmöte för att uppdatera hemsida.

§13  Studieverksamheten
Inköp av böcker till tillsynskursen är på gång.
Fiskevårdskursen är avslutat för detta år.

§14  Ekonomin
Ekonomin är tillfredställande.

§15  Utskick
En skrivelse skall göras och skall kompletteras med tävlingsprogram och inbetalningskort. Även inbjudan till årsmöte den 29/2-2016 skall med.
Utskicket skall skickas ut i början av december.

§16 Fiskekortsförsäljning
Förslag från tillsyningsmännen är att från 2017 skall dagskort kunna köpas visa SMS på Sundsjön, Ån och Tjurlången. Årskort beställs manuellt. Dagskort skall även kunna köpas på Zoo-butiken, Bilistens, Turistbyrån och Rasta.
Fisketillsyningsmännen förestår prishöjning på fiskekort för 2017 till:
Dagkort Sundsjön: från 120kr till 140kr.
Dagkort i Tjurlången: oförändrat.
Dagskort i Arbogaån: oförändrat.
Årskort i Sundsjön: från 400 kr till 500 kr.
Familjekort i Sundsjön: från 500 kr till 600 kr.
Årskort i Ån: Oförändrat, men medlemskap fodras.
Medlemskap senior: Oförändrat
Medlemskap junior: Oförändrat
Trollingkort tas bort.
Tävlingsavgift från 10 kr till 20 kr.
Styrelsens förslag är utöver ovanstående att höja dagskortet i Ån från 100kr till 120kr.
Båtplatsavgift förslås oförändrad.

§17  Övriga frågor
Inga övriga frågor

§18 Nästa styrelsemöte
25/1-2016

§19  Mötets avslut 

 

Protokoll Justerat av:

 

_____________________________                                            ____________________________

  

Protokoll 2015-10-26 

Sturefiskarna

Stationsgatan 3 A Kv

73231 Arboga

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                      Frånvarande : Lars Sjöholm
                    Göran Glimsholt                                                            Andreas Silversten
                    Jan Olov Lööw                                                             Gerardo Domingez
                    Leif Carlsson                                                                 Torbjörn Jansson
                    Hans-Olof Larsson 

§1 Mötes Öppnande 

§2 Val av sekreterare för mötet
 Leif valdes att föra protokoll 

§3 Förslag till dagordning
Ok 

§4 Föregående mötesprotokoll
Ok
 

§5 Skrivelser
Från distriktet har kommit en inbjudan till tävlingsledarträff 28 oktober
Ansökan att sätta upp skyltar vid villagatsbadet om fiskeförbud har gjorts till kommunen.
Föreningen har fått mail från Lars Finnström angående att kunna få kontakt med funktionärerna. Det vore bra om mailadresser finns på hemsidan. Kontakt skall tas med funktionärerna om tillåtelse att sätta ut uppgifterna samt foto
Det har inkommit inbjudan från Sala kommun om en informationsträff angående arvsfonden. De har en träff 17 november kl. 18.00 i Sala. Ingen representant från föreningen kan åka på det.
Angående att röja sly vid hundbadet kan måndags gruppen åta sig.
Kvar sen föregående
En enkel riktad skylt kommer att sättas upp vid utfarten från hundbadet så att trafiken går åt samma håll. 

§6 Rapporter
En fråga om fiskekortförsäljning kommer att ställas till bland annat Rasta och Bilisten.
Fler som säljer kort vore bra. 

§7 Sundsjön
Arbetsdagen den 4 oktober kom det lite mer folk än vanligt så det blev lite mer gjort. Men det gjorde inget om lite flera kunde ställa upp.
Arbetet med spänger har avslutas för säsongen de som har hållit på med det har gjort det väldigt bra.

§8 Tjurlången
Båtupptagningen gick bra som vanligt mycket folk och fort går det.
Frågan om hur mycket flytblock Joakim har hemma blev svaret 9 st höga pontoner och 11 flottörer.
Vi har inte fått svar angående provfiske från länsstyrelsen.
Ph prov skall tas till våren på våra sjöar.
Det har gjorts flera hyllor i båtskjulet.
Det beslutades att  kostnadskalkyl skall göras för att eventuellt utöka platser, skall i så fall byggas i samband med den nya i och avstigningsrampen  

§9 Arboga ån
Kvar sen föregående
En diskussion angående trollingkort  kanske bör bytas till ett sportfiskekort 

§10 Klubblokalen
Styrelsen beslutade att inköpa en högtryckstvätt
Den nyaste kopiatorn skall ses över, fungerar den skall den gamla slängas
En pub kväll kommer att anordnas 6 november i klubblokalen. 

§11 Ekonomin
Kassan är god
Fiskekorten har gått minus i Sundsjön och det beror på underhållsarbeten.
Fiskekorten ån är det lite förtjänst på. 

§12 Tävlingsverksamhet
Tävlingsmöte i Hallstahammar 28 september 

§13 IT
Kvar sen föregående
Torbjörn vill få en lista på alla funktionärer så det kan komma på hemsidan 

§14 Studieverksamhet
Therese Jäderberg har flyttat fram träffen till en annan dag. Hon kommer att ta kontakt med Göran när hon har tid. 

§15 Tillsyningskurs
Det kommer att starta en tillsyningskurs om 5 gånger fram i november med 2 i år och 3 nästa år. Startdatumet är fram flyttat. 

§16 Utskick
Ett utskick kommer att göras så fort tävlingskalendern är klart. 

§17 Övriga frågor
Det beslutades att vi skall beställa flera medlemskort
Ett Julbord kommer att anordnas 1 december i Köping
Utskottet för fiskekortförsäljningen har ej haft någon sammankomst. 

§18 Nästa möte
Nästa möte blir 30 november vore roligt om fler ledamöter kunde komma 

§19 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

……………………………………..                                                        ……………………….

            Ordförande                                                                                                    Sekreterare

     Joakim Glimsholt                                                                                           Leif Carlsson

 

 


 

Protokoll Styrelsen 2015-09-28 

Sturefiskarna

Stationsgatan 3A Kv

73231 Arboga

 

Närvarande                                                                     Frånvarande:

Joakim Glimsholt                                                             Hans Olov Larsson
Andreas Silversten                                                         Lars Sjöholm
Göran Glimsholt                                                              Gerardo Domingez
Leif Carlsson          
Torbjörn Jansson
Jan Olov Lööw

Förutom Styrelsen
Jimmy Andersson
Mickael Halvarsson 

§1 Mötes Öppnande 

§2 Val av sekreterare för möte
Andreas Silversten efter att Andreas lämnade mötet tog Leif över 

§3 Förslag till dagordning
Ok 

§4 Föregående mötesprotokoll
Ok
 

§5 Skrivelser:
Inbjudan till julmarknad, styrelsen anser att det är svagt intresse och väljer därför att avstå detta år.
Studiefrämjandet har skickat ut en inbjudan till en cirkelledarkurs om tolerans och attityd.
Från Arboga Kommun att ansökan om föreningsbidrag är  inkommen och komplett.
Distriktet har skickat ut protokoll från mötet i juni med resultatlistor.
Div information från sportfiskarna.
Ett brev till tävlingskommittén.
En person har kontaktat klubben via Facebook angående svårighet att få tag i fiskekort på helger.

§ 6  Rapporter
Joakim Glimsholt och Göran Glimsholt har talat med fritidskontoret angående hundbadet.
Vad är det som gäller vid hundbadet hundlatrinskall kommunen sköta vi tömmer soporna och den vanliga latrin som kommer och hämtas i jämna mellan rum. De undrar om vi kan röja sly det skall tas upp med måndags gruppen om de kan ansvara för det. En enkel riktad skylt kommer att sättas upp så att trafiken går åt samma håll. 

§7 Sundsjön
En arbetsdag var 20 September som vanligt dåligt med folk som vill hjälpa till. Men som vanligt gör de som jobbar där gör en bra insats. En ny arbetsdag blir söndag 4 oktober kl.10.00 det vore roligt om det kunde komma fler än de som brukar vara där. Skyltarna som visar vägen ner till Sundsjön blev mycket bra.
Jimmy Andersson och Micke Halvarsson kommer att ansvara för Sundsjön.
Leif har beställt mer virke till spängerna. Mr Arboga Vagnar hade en firma fest vid sjön som var lyckad. 

§ 8 Tjurlången
Nu är båthuset och toaletten målad. Båt upptagning kommer att ske 25 oktober kl 10.00.
Båtmete avslutningen kommer att bli 27 november kl19.00. PH värde bör tas i våra vatten.
Sveaskog har satt ut en bäverfälla vid utloppet och den skall vara utmärkt. En ny skiva till röjsågen bör inhandlas Leif ordnar med det. Joakim fick i uppdrag att se över vad som finns kvar av flytblock om det nu skall bygga mer båtplatser. Göran tar kontakt med provfiske. 

§9 Arboga ån
Skyltar på andra sidan ån mitt i mot badet skall uppsättas.
En diskussion angående trollingkort  kanske bör bytas till ett sportfiskekort. 

§10 Klubblokalen
Inget fukt i lokalens golv.
Lukten på toaletten kvarstår 

§11 Ekonomi
Ekonomin är stabil 

§12 Tävlingsverksamhet
Leif tog upp att man bör vara uppmärksam så att inte aktivister blir på samma dag. 

§13 Ungdomsverksamhet
Fanns inga en från ledarna på mötet så det fanns inget att ta upp. 

§14 IT
Torbjörn vill få en lista på alla funktionärer så det kan komma på hemsidan 

§15 Studieverksamhet
Therese Jäderberg från studiefrämjandet skall komma och hälsa på.
Tillsynings kurs skall komma igång första träff 28 oktober kl.19.00 i lokalen. 

16: Fiskekort via SMS/försäljare.
Styrelsen har påbörjar dialog med Munkens Livs om försäljning av fiskekort, intresse finns och samtalen fortsätter.
Fiskekort via SMS bör utredas. Styrelsen ställer sig i stort positiv till möjligheten och ett utskott skall undersöka möjligheter för detta tills nästa möte.
Utskottet består av Jocke, Torbjörn, Andreas och Göran.
 

§17 Övriga frågor
Stureskolan hade aktiviteter i somras som tack skulle måndags gruppen få en smörgåstårta i
En pub kväll är planerad 6 november lokalen 

§18 Nästa möte
Nästa möte blir 26 november 

§19 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

……………………………                                           ………………………………………

Ordförande                                                                    Sekreterare

Joakim Glimsholt                                                           Andreas Silversten / Leif Carlsson

 


 

STUREFISKARNA                                 

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga

 

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:

Joakim Glimsholt                                                                                   Torbjörn Jansson
Andreas Silversten                                                                                 Hans-Olov Larsson
Göran Glimsholt                                                                                     Lasse Sjöholm
Leif Carlson                                                                                           Gerardo Domingez
Janne Lööw
Jimmy Andersson
Mickael Alvarsson 

Protokoll styrelsemöte 2015-08-31 

§1Mötets öppnande

§2Val av sekreterare för mötet.
Sittande 

§3Förslag till dagordning
Ok. 

§4Föregående mötesprotokoll
Ok. 

§5Inkomna skrivelser
Från Arboga kommun har inkommit förfrågan om höstlovsaktiviteter. Då detta ej får genomföras på helgen så är det svårt för oss att lyckas med det. Janne Lööw kollar med måndagsgubbarna om dess kan genomföra någon form av aktivitet.
VMMF har skickat ut en inspektionsrapport om Medeltidsdagarna om en livsmedelskontroll.
Mötesprotokoll från sportfiskarna med sommarhälsning. 

§6Rapporter
Studiebesök på Dylta bruk har genomförts med 14 deltagare. Bidragsansäkan till Arboga Kommun är inlämnad. 

§7Sundsjön
Grillröret behöver komma på plats. Spänger måste fortsätta byggas och kastplatser förbättras. Nät bör monteras på befintliga spänger. Arbetsdagar planeras till den 20/9 och 27/9, båda dagarna startar kl 10.00. 

§8Tjurlången
Möte kommer hållas med Arboga Kommun angående hundbadet. Vägen bör grusas, Jocke kollar med grus. Frågan om provfiske har tagits upp. Göran tar kontakt och kollar om möjligheten. Gösyngel är isatta. En till båtbrygga diskuterades. Ungdomsbåten är så gott som färdig. Måndagsgubbarna skall ha STORT TACK!! Ny ledlampa är monterad. Måndagsgubbarna kommer kapa upp mer ved. Vägen ner till båtplatserna är röjd.  

§9Arboga-ån
Från tidigare protokoll: Skyltar om Asp och fiskeförbud vid ån. 

§10Klubblokalen
En fuktkontroll bör genomföras. Lukt på toaletten kvarstår. Ny klocka har inköpts, även lyset på toalett är åtgärdat. 

§11Tävlingsverksamheten
KM 3 har genomförts med ca 14 deltagande. 

§12Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten fortsätter som vanligt. 

§13 IT-verksamheten
Hemsidan behöver uppdateras. 

§14Studieverksamheten
Det finns intresse av att utbilda fler fisketillsynsmän. En kurs ska planerad. Båtmetet är snart avslutat. Therese Jäderlund kommer besöka oss inom kort med information om studiefrämjandet. 

§15Ekonomi
Ekonomin är god. 

§16Medeltidsdagarna
Årets netto blev dåligt. Frågan om deltagande till nästa år får bero, frågan återupptas vid närmare möten.

§17Arboga Kommun angående Språkpraktik.
Birgitta Nilsson kom och diskuterade om möjligheterna om att vara verksamma i språkpraktik för nyanlända.  

§18Övriga frågor
Försäljning av fiskekort är en stor fråga som måste behandlas.

§19Nästa styrelsemöte
2015-09-28

§20Mötet avslutas 

 

Protokoll Justerat av:

 

_____________________________                                            ____________________________

 


 

STUREFISKARNA                                 

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:
Joakim Glimsholt                                                                                   Gerardo Dominguez
Andreas Silversten                                                                                 Lars Sjöholm
Göran Glimsholt 
Torbjörn Jansson
Leif Carlson
Janne Lööw
Hans-Olov Larsson
 

Förslag till dagordning styrelsemöte 2015 -04-27. 

§1.   Mötets öppnande 

§2.   Val av sekreterare för mötet
Sittande. 

§3.   Förslag till dagordning
Ok 

§4.   Föregående mötes protokoll
Ok 

§5.   Inkomna skrivelser
Resultatlistor från distriktet. Det har varit en tävlingsledarträff den 13/4 i Hallstahammar. Årsredovisning från Sportfiskarna. Protokoll från Sportfiskarna i Västmanlands styrelsemöte. Kommunen vill ha in uppgifter till sin hemsida. Ansökan för bidrag från kommun ska vara inne senast 31 augusti 2015. Förfrågan om deltagande i nationaldagsfirande har kommit till klubben. Sturefiskarna har blivit omnämnda i tidningen ”Svenskt Fiske” som ett föredöme i ungdomsverksamhet. 

§6.   Rapporter
Norsylingen har genomförts med nytt rekord i antal besökare. Ca 500 klämmor blev tillverkade. Klubben har blivit förelagd att betala STIM pengar för norsylingen. 

§7.   Sundsjön
Arbetsdag har genomförts med 10 deltagare, nästa kommer genomföras 10 maj. Virke har köpts ut av Leif. Önskemål om en tavla i andra änden av sjönk har inkommit. 

§8.   Tjurlången

Båtisättning har genomförts. Tyvärr har vandalism förekommit med sönderslagna hänglås och nedskräpning. Bord och skylt har lagats vid Halvarsborg.
Risvasar bör bättras på.  Jord ska köpas in. Gösyngel ska sättas i. Tömningslista för latrinen har inkommit. 

§9.   Arboga-ån
Det kommer sättas upp en informationsskylt om aspen.  Båttrailers parkerade i parken vid ån är återigen ett problem. Ändring av trollingkort till båtkort bordläggs till nästa tillsyningsmöte. Fiskeförbud vid villabadet på den södra sidan skall införas. Skyltar ska köpas in och sättas upp. 

§10. Klubblokalen
Lukt på toaletten ska undersökas. Städschema har gjorts. Förrådet som ska lämnas tillbaka är tömt. Janne märker upp förråden med skyltar om innehåll.
Måndag den 4 maj kl 17.00 är det arbetsdag/städdag i lokalen. 

§11. Ungdomsverksamheten
Styrelsen beviljar ungdomarna frihet att nyttja klubbens vatten vid ungdomsaktiviteter. Möjligheter till inköp av en ny bandsåg och en svarv skall ses över. 

§12. Tävlingsverksamheten
Båtmete startar den 5 maj, spinnfiske startar den 3 maj. Tävlingskalendern är klar och följer med nästa utskick. Arbogamästerskapet i mete är flyttat till den 9 maj. 

§13. IT-verksamheten
Hemsidan bör uppdateras med aktuella namn. 

§14. Studieverksamheten
Arbetsdagar i sundsjön har anmälts som studiecirkel. 

§15. Ekonomi
Ekonomin är tillfredsställande. 

§16. Norsfest
Hålls likt förra året ute i Tjurlången lördagen den 23/5 med start kl 14.00. Det startar med lite familjeaktiviteter som barnmete och sedan kl 17.00 äts det lite mat.
Inbjudan kommer i utskick. 

§17. Övriga frågor
Utskick skall göras, innehållande inbjudan till norsfest, tävlingskalender, och en sommarhälsning. 

§18. Nästa styrelsemöte
2015-05-25 

§19. Mötets avslutas____________________________           _________________________________

Ordförande Joakim Glimsholt                                   Sekreterare Andreas Silversten


 

Styrelsemöte 2015-03-30

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                      Frånvarande: Andreas Silversten
                    Göran Glimsholt                                                            Lars Sjöholm
                    Jan Olov Lööw                                                             Hans Olov Jansson
                    Leif Carlsson                                                                Torbjörn Jansson
                                                                                                        Gerardo Dominges 

§1  Mötets öppnande
Ordförande Joakim Glimsholt förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare för mötet valdes Leif. 

§2  Föregående mötesprotokoll 

      §3  Förslag till dagordning
           Förslag till dagordning delades ut och godkändes.
           Föregående styrelseprotokoll beslutades att läggas till handlingarna.
 

     §4  Skrivelser
           Medlemsavgifter till Sportfiskarna är på gång
           Information om klassdraget har inkommit och lades till handlingarna
           Det har även inkommit ansökan av aktivitetsbidrag för 2015 från Sportfiskarna.
           Ett info gällande aktiviteter för 2015.
           Angående försäkring bordlades till nästa möte
           Sportfiskarna Västmanland hade årsmöte 19 mars i Fagersta. Där bland annat
           verksamhetsberättelsen 2014 föredrogs. 

       §5 Rapporter
           Fanns inget för dagen att rapportera. 

      § 6 Sundsjön
            Träd har fallit över transportvägen ner till sjön.
             Göran Glimsholt har ansökt om isättning av fisk till våra sjöar.
             Beställa fisk till Sundsjön och ån
             Arbeten som skall utföras vid sjön dag bestäms senare. 

       §7 Tjurlången
            Göran har varit i kontakt Länsstyrelsens fiskekonsulent            
            angående utvecklingen av gös i sjön.
            Han rekommenderar att utöka och förstärka risvasarna i sjön.
            Div arbeten görs bland annat ved kapas och klyvs där föreningen har fått
           5 kubikmeter ved av golfklubben
           Bryggan skall repareras.
           Koden byts 31 mars till skjulet
           Båtiläggning blir 12 april kl. 10.00
           Båtplatserna är fullbelagda
           Inbjudna till ett utvecklingsmöte vid golfrestaurangen där bara Sturefiskarna
           och golfklubben var representerade.
           Golfkubben tar enligt uppgift vattenprov ca:3ggr om året i bäcken. 

        § 8 Arboga ån
           Göran har kvitterat ut nyckel till elverket inför norsylingen.
           En nyckel skall kvitteras ut till fisketrappan och den kommer att finnas hemma
           hos Göran.
           Göran har skickat in ansökan om bidrag för fisketillsyn. 

        §9 Klubblokalen
          Vi är tvungna att tömma ett förråd för en av hyresgästerna behöver det.
           En gemensam städdag skall göras efter norsylingen. 

        §10 Ekonomi
           Göran rapporterade att ekonomin är stabil.
 

        §11 Tävlingsverksamhet
           Magnus Andersson och Håkan Jansson skall åka på SM Norsjö i på pimpel
          Ett utskick till alla båtägare kommer att skickas ut snarast tyvärr har inte
          tävlingsprogrammet blivit klart.
          Joakim Glimsholt vill träffa tävlingsledarna om det behöver göras något och
          själv bli uppdaterad.
 

        §12 ungdomsverksamhet
          Joakim Glimsholt har beviljat köp av fiskeartiklar för 500kr till ungdomarna. 

        §13 IT
          Göran meddelade att han har förnyat avtal angående IT. 

        §14 Studieverksamhet
           Leif har skickat in bilder på grillkojan som gjordes vid Tjurlången. 

        §15 Norsylingen
           Första norsen kom den 29 mars.
           Troligen blir norsylingen den 11 april
           Göran meddelade vilka instanser som är klara
           Polisen
           Sopställ
           Musik
           Annons
           Bord från Arboga Södra
           Elverksnyckel
           Nyckel till toa vid bergmansparken
           Lotter
           Göran har meddelat turistbyrån angående reklam på vägskyltarna
           Komplettera påsar till fiskdammen.
           Livsmedel hantering betald 

        §16 Arboga mästerskap
            Arbogamästerskap i fiske går av stapeln 10 maj kallas även familjedag.
            Information bör sättas upp i skolorna och affär 

         §17 Övriga frågor
             En familjekväll skall planeras framöver.
 

         §18 Nästa möte
             Nästa möte blir 27 mars       

         §19 Avslutning
            Ordförandetackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

           ………………………………………                ……………………………….       

 

                      Ordförande                                 Sekreterare

             Joakim Glimsholt                                                   Leif Carlsson

 

  

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2015-02-23.

§1          §1 Mötes öppnande
      Ordförande Joakim Glimsholt hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2          §2 Förslag till dagordning
      Utdelat förslag till dagordning för mötet godkändes.

§3          §3 Val av funktionärer till mötet
     
Till ordförande för mötet valdes Joakim Glimsholt
      Till sekreterare för mötet valdes Andreas Silversten

§4         §4 Val av sekreterare.
     Andreas Silversten

§5         §5 Val av vice ordförande.
     Jan-Olov Lööw

§6         §6 Val av kassör.
     Göran Glimsholt

§7         §7 Val av ledamöter.
     Hans-Olov Larsson
     Torbjörn Jansson
     Lars Sjöholm

§8             §8   Val av suppleanter.
     Leif Carlsson
     Gerardo Domingez

§9         §9 Firmatecknare för föreningen
    
Enligt föreningens stadgar tecknar ordförande Joakim Glimholt firma för föreningen och utfall för denne vice      ordförande Jan-Olov Lööw.
    Beträffande föreningens ekonomi tecknar ordförande Joakim Glimsholt och kassör Göran Glimsholt firma var för sig.

§10 Mötets avslut

 

Vid protokollet

 

Andreas Silversten                                                   Joakim Glimsholt
Mötessekreterare                                                    Mötets ordförande

 

 


 

STUREFISKARNA                         2015-02-23                                 Sid 1 (3)

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga  

Årsmöte 2015 

§1.   Mötets öppnande.

       Joakim Glimsholt förklarade mötet öppnat.  

§2.   Förslag till dagordning.

        Dagordningen godkänns. 

§3.   Val av funktionärer för årsmötet.

        Till ordförande valdes Joakim Glimsholt.

        Till sekreterare valdes Andreas Silversten.

        Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ingvar Berglind och Christer

        Jansson.    

§4.   Mötets behörigen utlyst.

        Möte godkände redovisat förfarande. 

§5.   Styrelsens verksamhetsberättelse.

        Med vissa smärre tillägg gällande tävlingsverksamhet beslutades att lägga

        Berättelsen till handlingarna.  

§6.   Ekonomisk redogörelse.

        Beslutades att läggas till handlingarna. 

§7.   Revisorernas redogörelse.

        Revisorerna föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.    

        Beslutades att lägga redogörelsen till handlingarna. 

§8.   Styrelsens ansvarsfrihet för 2015.
        Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

§9.   Inkomna motioner.
        Motion om räkning av poäng till KM har inkommit. Motionen bifölls med förslag

        att vid utebliven tredje tävling får den tävlande räkna aktuellt antal tävlingar + 1

        i slutsiffra. Tävlingskommittén fick uppdrag att genomföra beslutet. 

§10. Styrelsens förslag.

        Beslutades enligt följande

a.    Avgifter för 2015.
Föreslås oförändrade.

b.    Justering av bilersättningen.
Enligt skatteverkets regler.

c.    Budgetförslag för 2015
Enligt redovisat förslag.

STUREFISKARNA                         2015-02-23                                 Sid 2 (3) 

 

§11.  Val för verksamhetsåret 2015.

a.    Ordförande 1 år.

Joakim Glimsholt.

b.    4 st styrelsemedlemmar 2 år.

Torbjörn Jansson.
Lars Sjöholm.
Andreas Silversten.
Hans-Olof Jansson.

c.    1 st styrelsemedlem 1 år.
Fyllnadsval efter Sven-Erik Nilsson blir Göran Glimsholt.

       Övriga väljs på 1 år.

d.    2 st styrelsesuppleanter.
Leif Carlsson.
Gerardo Dominguez.

e.    2 st revisorer.
Kjell Öhrström.
Kent Jakobsson.

f.     2 st revisorssuppleanter.
Mickael Johansson.
Hans-Erik Larsson.

g.    IT-ansvarig.
Torbjörn Jansson.

h.    Tävlingsledare.
Christer Jansson.

i.      Vice tävlingsledare.
Magnus Andersson.

j.      Tävlingssektion 4 st.
Bo Dahlström.
Hans-Erik Larsson.
Lars-Göran Flink.
Tobias Landerdahl.

k.    Tävlingskommitté KM.

-pimpel 1 st.
Håkan Jansson.
–mete 2 st.
Greger Karlsson.
Bengt Herrmansson.
–internationellt mete 1 st.
Christer Jansson.

k.   Ungdomsledare 4 st.
Andreas Silversten.
Anders Karlsson.
Magnus Hammarqvist.
Joakim Glimsholt.

l.    Miljö o fiskevårdsombud.
Göran Glimsholt.

STUREFISKARNA                         2015-02-23                                 Sid 3 (3) 

 

§11.  Val för verksamhetsåret 2015 forts

m.  Båtplatsansvarig.
Ingvar Berglind.

n.   Storfiskregistrator.
Håkan Jansson.

p.   Pressombud 4 st.
Christer Jansson.
Torbjörn Jansson.
Göran Glimsholt.
Leif Carlsson.

q.   Marknadskommitté 3 st.
Jan-Olov Lööw.
Bo Dahlström.
Börje Touminen.

r.   Valberedare 4 st.
Bo Dahlström.
Magnus Andersson.
Mikael Johansson.
Anders Karlsson.

s.  Valberedare suppl 2 st.
Magnus Hammarqvist.
Vakant. 

§12. Representanter till distriktets årsmöte.
       Styrelsen fick i uppdrag att utse representanter. 

§13  Information från styrelsen.
        Information om projektet ”Område Tjurlången” som gäller utvecklingen av
        området i samverkan med golfklubben.

 

§14  Mötets avslutande.

 Efter genomgången dagordning förklarade mötets ordförande mötet avslutat.

 

 

 

____________________________                        ____________________________

                      Joakim Glimsholt                                             Andreas Silversten

                    Mötesordförande                                         Mötessekreterare

 

 

                                  

____________________________                        ____________________________

                      Ingvar Berglind                                                Christer Jansson

             Justerare                                                      Justerare

 

 


 

STUREFISKARNA                             

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga  

Närvarande:                                                                      Frånvarande

Joakim Glimsholt                                                             Torbjörn Jansson
Andreas Silversten                                                           Gerardo Dominguez
Göran Glimsholt                                                               Sven-Erik Nilsson
Khalil Ammounah
Janne Lööw
Leif Carlsson
Bosse Dahlström
 

Styrelsemöte 2015-01-12. 

§1.   Mötets öppnande 

§2.   Val av sekreterare för mötet
Sittande. 

§3.   Förslag till dagordning 
OK

§4.   Föregående mötes protokoll
OK 

§5.   Inkomna skrivelser
Två stycken skrivelser från distriktet. Inbjudan till sportfiskemässa i Elmia har kommit.
Information om användande av isdubbar kommit från sportfiskarna.
Khalil kollar om möjlighet att åka på fiskemässa.
Information från sportfiskarna om information till tävlingskommittén.
Från Arboga kommun angående beviljande av verksamhetsstöd på 18 000 kr och investeringsbidrag på 47 000 kr, samt bidrag för hundbadet på 2000 kr.
Sportfiskarna skickade om anmälan till SM i pimpel 2015. Intresseanmälan läggs ut på hemsidan.
Resultat från mormyska DM. Sturefiskarna tog både första och andra plats i både Herrveteraner och Herrseniorer. 

§6.   Rapporter
Socialförvaltningen önskar fortsätta med sina 5 fiskekort, vilket styrelsen beviljade.
Båtmetes fest har genomförts i slutet av november med gott resultat.
Styrelsen + inbjudna har haft en julavslutning med 16 personer. 

§7.   Sundsjön
Ringen till grillen har blivit rullad över isen, väntar nu bara på att komma upp för berget.
Andreas och Jocke har gjort skylt angående fiskeförbud till sjön.
Jocke spånar vidare på sin modell av skylt till nästa gång. 

§8.   Tjurlången
Alla båtar är upptagna. Inget övrigt att tillägga.

§9.   Arboga-ån
Arboga tidning har gjort ett reportage om fisktrappan och att länsstyrelsen hittat asp-yngel vid grindberga. 

§10. Klubblokalen
 Lampan utanför är bytt och fungerar nu.
Bly smältningen är inkopplas och fungerar nu.
En arbetsdag bör planeras in.
Göran köper ett nyckelskåp och en glödlampa till toaletten. 

§11. Ungdomsverksamheten
En komplettering bör utföras i form av material. Manne H behöver en nyckel.
Ett isfiske läger ska planeras. 

§12. Tävlingsverksamheten
Vi arrangerar en tävling på tjurlången lördagen den 17/1.
DM i pimpel har genomförts med gott resultat. 

§13. IT-verksamheten
Anmälan till pimpel SM skall ut på hemsidan. 

§14. Studieverksamheten
Therese skall bjudas in på ett styrelsemöte för att lära känna varandra.
Bilder skall skickas för att visa vårt arbete. 

§15. Ekonomin
Ekonomin är tillfredställande. Firmatecknare är klart fram tills årsmötet. 

§16. Årsmöte
Årsmöte blir den 23/2.
Ett utskick skall gå ut innan årsmöte.
Personer till valberedning behövs.
Göran och Jocke skriver ihop en inbjudan till utskicket. 

§17. Övriga frågor
Inga 

§18. Nästa styrelsemöte
16/2 2015 

§19. Mötets avslutas

 


 

STUREFISKARNA                                         Sida 1 av 3

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga, 

Protokoll styrelsemöte 2014-10-27

 Närvarande:                                                                                          Frånvarande:

Joakim Glimsholt                                                                                   Sven-Erik Nilsson
Gerardo Dominguez                                                                                Khalil Ammounah
Göran Glimsholt                                                                                     Andreas Silversten
Torbjörn Jansson
Janne Lööw
Leif Carlsson 

§1  §1 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Glimsholt förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare för mötet valdes Göran. 

§2  §2 Förslag till dagordning
Förslag till dagordning delades ut och godkändes.
 

§3  §3 Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelseprotokoll beslutades att läggas till handlingarna. 

§4  §4 Inkomna skrivelser
Protokoll från distriktets möte 2014-08-11. Lades till handlingarna. 
Inbjudan till tävlingsledarträff  2014-10-15.
Från förbundet  - klassdraget hade haft bra anslutning.
Inbjudan till Fiskekryssning. Anslås på tavlan.


§5  Rapporter
Leif rapporterade att bensinkranen på elkraftverket är utbytt.

§6  §6 Sundsjön
Virke till renovering och byggande av spänger har införskaffats.
Sista fiskisättning för året kommer att ske 28/10.
Ett cementrör till grillplatsen på berget är nerkört till skjulet.
Arbetsdag har genomförts den 12/9 med en arbetsstyrka på 5 st.
Skyltar skall tillverkas och sättas upp vid gamla tipplatsen.
Arbetsdag skall planeras till våren med anlitande av maskin för utvidgning av vändplan nere vid sjön. För att underlätta arbetet i samband med fiskisätt-ningarna skall markjusteringar göras längst ner vid sjön.
Skrivelse skall sändas till kommun angående den dåliga bron över bäcken till Tjurlången.
 

§7  §7 Tjurlången
Arbetsdag genomförd med bland annat vedhuggning.
Båtupptagningen är gemomförd. Båtmetets avslut 28/11.
Isättning av gösyngel kommer inte att ske på grund av problem med leverans och sen beställning.
Tillfartsvägen är sladdad.                        

§8   §8 Arboga-ån
Göran rapporterade att länsstyrelsens miljöenhet hade tagit upp 37 st    öringyngel i storlek 110-155 mm vid sitt provfiske vid Gringberga.
Klubben skall tillskriva kommunen angående önskemål om anordnande av fiskeplatser och eventuella båtplatser nedanför Gäddgårdsskolan9

§9     §9 Klubblokalen
Uppdrogs åt Janne angående åtgärder av ytterbelysningen vid trappan.
Arbetsdag skall genomföras då förråden skall förbättras.
Skrivare till datorn köpt och installerad. 


§10    Ekonomin
Göran rapporterade att klubbens ekonomi var under kontroll och soliditeten god.

§11    Tävlingsverksamheten
Rapporterades att tävlingsprogrammet för kommande vintersäsong är klart. Mormyskatävling för 2014 skall genomföras före nyår om det finns is.

§12    Ungdomsverksamheten

Allt OK.
Höstlovsaktiviteten annonserad på kommunens hemsida.


§13    It-verksamheten
Information om att det går att göra förköp av fiskekort (dagkort) bör finnas på vår hemsida. Torbjörn fixar.
Han fick också i uppgift att ta reda på förutsättningarna till att skaffa en kortautomat för fiskekortsförsäljningen till Zoo-affären.


§14    Studieverksamheten
Träff med tillsyningsmännen skall ordnas den10/11.

§15    Utskick
Uppdrogs åt Joakim att skriva ett förslag som sänd ut till styrelsen.
Göran skaffar blanketter till plusgirot, kopieringspapper och frimärken.
Arbetskväll i klubblokalen den 5/11 för kopiera och kuvertera.


§16    Övriga frågor

Diskuterades ytterligare pubkvällar och eventuell fiskeresa. Inget beslut.
Uppdrogs åt Göran att boka julbord med bowling för styrelsen den 3/12.


§17    Nästa styrelsemöte

Nästa möte skall hållas enligt normalordningen 24/11.


§18    Mötets avslut

Efter genomgången dagordning tackade ordförande deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
 

Protokoll Justerat av:

 

_____________________________                                            ____________________________

Joakim Glimsholt                                                   Göran Glimsholt

Ordförande                                                            För mötet utsedd sekreterare


 

STUREFISKARNA                                 

Stationsgatan 3 A Kv
732 31  Arboga  

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:
Joakim Glimsholt                                                                                   Gerardo Dominguez
Andreas Silversten                                                                                 Sven-Erik Nilsson
Göran Glimsholt                                                                                     Khalil Ammounah
Torbjörn Jansson
Janne Lööw
Leif Carlsson 

Protokoll styrelsemöte 2014-09-29 

§1  Mötets öppnande 

§2  Förslag till dagordning 

§3  Föregående mötesprotokoll 

§4  Inkomna skrivelser
Information från sportfiskarna om flugfisketävling, med uttag till landslaget.
Tyvärr var anmälningsdatumet förfallet.
Arboga kommun skickar ut information om höstlovsaktivitet. Dock är det enbart veckodagar som gäller, vilket gör fiske svårt att styra upp. Frågan om att göra det som en teori kväll med information om olika fiskemetoder lyftes. Styrelsen tog beslut om att klubben den 30/10 skall i samband med ungdomssektionen styra upp en sådan aktivitet.
Arboga kommun har skickat ut bekräftelse att ansökan av bidrag har kommit in som det skall.
Distriktet har bytt adress på sitt kansli till Eldsboda huset i Hallstahammar. 

§5  Rapporter
Klubben har bjudit ”måndagsjobbarna” på lunch som tack för gott arbete.

§6  Sundsjön
Arbetsdag med vedhuggning har genomförts den 1/9 med en arbetsstyrka på 5 st. Bron vid bortre änden av sjön är i dåligt skick, Jocke skickar brev till kommun om påpekar detta.
Styrelsen har beslutat att Distriktets ungdomssektion får lösa fiskekort till en av sina aktiviter till priset 70 kr.
Leif har tömt sopor idag och kört till miljöstationen.
Leif lyfte frågan om cementring till grillen, och den står tryggt bakom Jockes loge. Den skall fraktas ner innan vintern kommer.
Arbetsdag planeras till Söndagen den 12/10 kl 10.00

§7  Tjurlången
Arbetsdag planeras till måndag den 6/10 från 16.00. Det går även bra att komma senare. Båtupptagning är den 26/10 kl 10.00. Leif har hängt upp lappar vid sjön.
Båtmetet är avslutat. Håkan Jansson blev årets vinnare.

§8  Arboga-ån
Göran rapporterade att länsstyrelsens miljöenhet hade fått goda resultat vid sitt provfiske vid Gringberga.

§9  Klubblokalen
Arbetsdag skall genomföras. Datum skrinläggs till nästa möte.
Jocke och Andreas städar lite inför Pubkvällen.

§10 Ungdomsverksamheten
Läger vid Andersgården har genomförts med 5 ungdomar och 2 ledare. Det blev mycket trevligt med mycket blåst och tyvärr ganska dåligt fiske. Men ungdomarna var vid gott humör.
En höstlovsaktivitet har blivit inbokad den 30/10 kl 17.30 med lite instruktioner om fiskemetoder.
Andreas försöker styra om bidragen från Sportfiskeförbundet.
Andreas söker info om ev hyra plats för båten i lokalen.

§11Tävlingsverksamheten
KM deltävling 2 i spinnfiske har genomförts med 10 båtar.

§12  IT-verksamheten
Inköp av laserskrivare är godkänt av styrelsen. Andreas köper in en.
Torbjörn uppdaterar hemsida med info om arbetsdagar, ungdomsaktivitet, mm.

§13 Studieverksamheten
Ungdomssektionens båtrenovering blir en studiecirkel.
Bindning av norsnät är planerat, dock brist på intresse. Göran kollar med Therese på studiefrämjandet om intresse för detta kan finnas utanför klubben.

§14 Ekonomin
Ekonomin är tillfredställande.

§15 Pubkväll
Planeras den 17/10 kl 19.00. Pyttipanna med ägg och drycker till det serveras. 

§16 Övriga frågor
Utskick skall ut i november. Jocke skriver ihop en text.
Leif planerar att göra en fotobok till klubben. 

§17 Nästa styrelsemöte
Måndag den 27/10. 

§18                    Mötets avslut

 

Protokoll Justerat av:

 

_____________________________                                            ____________________________ 

STUREFISKARNA                                 

Stationsgatan 3 A Kv
732 31  Arboga  

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:
Joakim Glimsholt                                                                                 Göran Glimsholt
Andreas Silversten                                                                               Sven-Erik Nilsson
Khalil Ammounah                 
Gerardo Domingez
Torbjörn Jansson
Leif Karlsson 

Protokoll styrelsemöte 2014-08-25 

§1  Mötets öppnande 

§2  Förslag till dagordning 

§3  Föregående mötes protokoll 

§4  Inkomna skrivelser
Polisrapport från inlämnat tillslag i sundsjön, samt uppklippta lås vid Tjurlången. Bommen är nu förstärkt av Leif för att försvåra förstörelse på lås.
Inspektionsrapport från västra mälardalens myndighetsförbund, om medeltidsdagarna, samtliga punkter var utan anmärkning.
Länsstyrelsen har skickat ut samlingsrapport över klubbens fisketillsyn.
Utskick från Fjällorna om samarbete med fiskedagar, frågan kontrolleras av Joakim.
Västra mälardalens myndighetsförbund har skickar ut ”samråd om slutavverkning av skog.” 

§5  Rapporter
Leif rapporterar att det blivit städat och sorterat i lokalen.
Klubben har påpekat för kommunen att hundlatrinen vid tjurlången skall tömmas. 

§6  Sundsjön
Arbetsdag lagd den 1 september från kl 17.00. 

§7  Tjurlången
Norsbåtarna är tjärade. Ett extra flytblock på landgången är monterat.
Vattenprovtagning av konsulter från länsstyrelsen i Tjurlången har utförts. 

§8  Arboga-ån
30 augusti skall Grängesbergs fiskeklubb ha tävling i ån. 

§9  Klubblokalen
Stolar bör gås igenom och kastas, samt köpa in några vikbara stolar till tävlingar mm. Dag för rensning skrinläggs tills nästa möte.
Städschema ska göras och monteras upp. 

§10 Ekonomin
  Ekonomin är tillfredställande

§11Tävlingsverksamheten
  Båtmete fortsätter i samma stil. Sommarmete har utförts med ca 20 deltagare. KM har     genomförts med 23 deltagare.
Tävlingsresultat bör meddelas till IT-ansvarig.

§12 Ungdomsverksamheten
  Bidragen som är sökta för 2014 behöver omfördelas. Lägret vid västkusten blir utbytt mot ett läger i Andersgården, och strömmingsfisket blir utbytt mot en övernattning senare i år.

§13  IT-verksamheten
  Skrivaren behöver komma igång nere i lokalen.
Torbjörn ser över möjligheter med SMS-kort.

§14Studieverksamheten
  3 studiecirklar inlämnade i ekologiskt fiske.
Studiecirkel i Angelfiske i sundsjön skall planeras.

§15 Pubkväll
  Preliminärt datum den 17 oktober kl 19.00 

§16 Medeltidsdagarna
  Årets medeltidsdagar har genomförts med gott resultat. Resultaträkning kommer vid senare tillfälle.
Förberedelse-möte bör ske tidigare nästa år. 

§17Övriga frågor
  Försäkring för funktionärer skall kontrolleras iom utträde ur castingförbundet.
Fiskekryssning med silja-line har tagits upp på mötet, var och en får anmäla sig själv. 

§18 Nästa styrelsemöte
  2014-09-29

 

§19  Mötets avslut 

 

Protokoll Justerat av:

 

_____________________________                                            ____________________________

 

 


 

          Protokoll styrelsemöte 3 2014-05-26

STUREFISKARNA                             

Stationsgatan 3 A Kv

732 31  Arboga  

Närvarande:                                                                                          Frånvarande:

Joakim Glimsholt                                                                                 Gerardo Domingez

Andreas Silversten                                                                                Leif Carlson  

Khalil Ammounah                                                                                 Göran Glimsholt

Bo Dahlberg                                                                                          Sven-Erik Nilsson

Torbjörn Jansson

Jan-Olov Lööw                                                                                                          

 

§1  Mötets öppnande
Mötet öppnas av Joakim Glimsholt 

§2  Förslag till dagordning 

§3  Föregående mötes protokoll 

§4  Inkomna skrivelser
Inbjudan till fiskekryssning. Beslut om aktivitetsbidrag från sportfiskarna, 3000 kr till läger på västkusten och 2000 kr till strömmingsfiske. Bokningsbekräftelse på Andersgården till ungdomssektionen den 26-28 september. Information från sportfiskarna. Frågan om försäkringar skrinläggs till nästa möte. Polisrapporten på fisketillsynstillslaget har kommit. 

§5  Rapporter
Arbogamästerskapen i mete har genomförts lördag den 24/5, med 15 deltagare. Vinnare vart Leo Linder i barnklassen och Ingvar Berglind i vuxenklassen. Arbetsdag i Tjurlången är genomförd med vedkapning. 

§6  Sundsjön
Spänger är planerade till hösten. Fisketillsyn bör ökas på under skolavslutningen. 

§7  Tjurlången
Ett bord är utkört till stora ön. Båtmetet forsätter på tisdagar. Gräs ska planteras vid flaggstången. Samtliga båtplatser är nu upptagna. 

§8  Arboga-ån
Problem med en del tjuvfiske. Frågan om sms-fiskekort kom upp. Mötet ser fördelar med systemet. Telliq önskar ha en fisketävling i ån, datum kommer. 

§9  Klubblokalen
Räcket vid trappan är nu åtgärdat. 

§10 Ekonomin
Ekonomin är tillfredsställande. 

§11Tävlingsverksamheten
DM skall anordnas 8/6 av Sturefiskarna.  Semestermete anordnas av Sturefiskarna den 27/7. Håkan Jansson är SM-representant i traditionellt mete i Tranås 2-3/8. 

§12  Ungdomsverksamheten
Ungdomssektionen har bokat Andersgården den 26-28 september. Ev blir det strömmingsfiske den 15/5. Även övernattning i sundsjön är planerad, dock utan datum. Mötet är överens om att ansvarsfrihet till ungdomsledare, att få ta med ungdomssektionen till klubbens vatten utan beslut från styrelsen, beviljas säsongen ut, till dess att ett årsmöte kan besluta i frågan. 

§13 IT-verksamheten
Information måste komma till IT-ansvarig i tid för att kunna få ut det på hemsidan. 

§14Studieverksamheten
Fiskevård i tjurlången är i full gång. 

§15Norsfesten
Är planerad till den 5/6 kl 18.00 i tjurlången. Janne fixar bra väder. 

§16Fiskekortsförsäljning
Mötet är positiva till sms-fiskekort. Kostnaden för detta kan delfinansieras via en framtida höjning av dag-kort i Arbogaån. Detta för att underlätta för fiskare att även under söndagar lösa kort. Torbjörn tar på sig att kolla upp olika varianter. 

§17Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§18Nästa styrelsemöte
30/6 kl 18.30

§19 Mötets avslut

 

 

Protokoll Justerat av: 

_____________________________                                            ____________________________

 


 

Styrelsemöte 2  2014-03-17

§1.   Mötets öppnande.  

Joakim öppnar mötet, presentation av styrelsemedlemmar.
 

§2.   Val av sekreterare för mötet       

Sittande
 

§3.   Förslag till dagordning                

Ok 
                         

§4.   Föregående mötes protokoll      

Finns inget, första mötet med nya styrelsen.
 

 §5.   Inkomna skrivelser                      

Information från Sportfiskarna. Ansökan om aktivitetsbidrag. Arboga kommun vill få uppdaterat föreningsregister. Castingförbundet har skickat mötesprotokoll.

Det är föreningens avsikt att gå ur castingförbundet. Sportfiskarna har skickat mötesprotokoll från januari. Studiefrämjandet har årsmöte 24/4 i Västerås, klubben skickar Göran Glimsholt som representant.
 

§6.   Rapporter

Andreas rapporterar att det hittills är 9 personer varav 2 ungdomar bokade till sportfiskemässan.
 

§7.   Sundsjön

Grillringar finns i Joakims loge, utplacering till klipporna får vänta tills nästa vinter. Grillring till vindskjulet skall utplaceras i vår.

Spänger behöver kompletteras och nätbeklädas.

Arbetsdag skall planeras.

Sopsäckar till miljöstationen skall införskaffas och läggas på utmärkt plats.

Joakim kollar med Bosse om fiskisättningar.

Andreas kollar vägen ner till sjön, om fiskbilen kan ta sig ner, och om dränering behövs.
 

§8.   Tjurlången

Bävern har fällt mycket björk. Joakim pratar med Jan Eriksson om bäverdammar vid breddavloppet.

Datum för båtisättning har satts till 27/4 med start kl 10.00.

Arbetsdag skal planeras.

Fiskeförbudsskylt vid hundbadet sitter nu på plats.
 

§9.   Arboga-ån

Joakim skall skriva till kommunen om ritning över kassunerna vid fisktrappan.

Inplantering av öring-smolt är planerad till Arboga-ån med antal 3000 st. Detta finansieras av en minskning på regnbågs isättningen.
 

§10. Klubblokalen

Några punkter på åtgärdslistan finns kvar att göra, vi siktar på att bli klara under våren. Papperskorgar skall tömmas och påse skall sättas i.
 

§11. Ungdomsverksamheten

3-5 ungdomar i snitt per gång. Nu pågår slöjdande i form av knivtillverkning i väntan på fiskesäsongen. Båten är påbörjad. Styrelsen beviljar bidrag till att färdigställa båten. Leif och Göran kollar med Lacke i Lunger om virke till båten.
 

§12. Tävlingsverksamheten

Tävlingskalender skall skickas ut när det är klart.
 

§13. IT-verksamheten

Dålig uppdatering på hemsidan. Behöver kompletteras med nya styrelsen och bilder.
 

§14. Studieverksamheten

Frågan om fisketillsyningskurs lyftes. Möjlighet till att utbilda fler/nya tillsyningsmän kollas. Möte med fisketillsyningsmännen skall sammankallas av Joakim.
 

§15. Ekonomin

Ekonomin är tillfredställande. Vi är hittills 96st registrerade medlemmar.

Årsbaserad information bör sändas till samtliga som säljer fiskekort.
 

§16 Norsylingen

Norsbåtarna är tjärade och klara för isättning i Arbogaån. Datum för isättning av båtar sätts till 24/3. Samling vid tjurlången kl 18.00. Jocke, Göran, Sven-erik, och Gerardo styr upp det. Göran sköter ansökningar och blanketter. Tobias kollar pris på ny skylt.

Andreas fixar en ny logga till skylten.

Joakim och Andreas ringer runt efter folk.

Torbjörn uppdaterar hemsidan med information om bemanning till norsylingen.

Göran kontrollerar med musiken, dansgolvet och bord. Inköpslistor finns från föregående år. Möte inför norsylingen planeras till den 7/4 kl 18.00.

Leksaker till fiskdamm kontrolleras och kompletteras. Tobias pratar med räddningstjänsten om draggning av ån.

Joakim kontaktar magazin24 om fiskebilagan.
 

§17. Arbogamästerskapen i mete

Planeras i Maj. Datum fastställs efter tävling-kalendern har kommit ut.

Förslag har kommit in om samling innan startskott.

Annonsen bör komma ut så snart datum är klart.
 

§18. Utskick

Utskick till samtliga medlemar planeras att sändas efter tävlings-kalendern är klar.

Joakim skriver ihop något.
 

§19. Övriga frågor

Deltagande i medeltidsdagarna kontrolleras av Joakim och Göran.

Förfrågan om aktivitet vid tjurlången den 15/5 mellan 15.00-19.00, Arboga omsorg vill ha en aktivitet för handikappade.

Arboga kommun får köpa 5 st fiskekort till samtliga vatten.

Andreas lyfte frågan om grupprabatt och försäljning av fiskekort.

Pubafton anordnas den 28/3 kl 19.00 i lokalen, SKfiske kommer och visar lite nyheter för våren.

Andreas lyfte frågan om blyförbud i Arbogaån.

Försäkringar bör kontrolleras innan utträde ut castingförbundet sker.
 

§20. Nästa styrelsemöte

Måndag den 31 mars 2014.
 

§21. Mötets avslut

 

 

 


 

Styrelsemöte 1  2014-01-27

Närvarande: Joakim Glimsholt                                    Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                       Leif Carlsson                                                                 Magnus Andersson
                      Jan-Olov Lööw
                      Göran Glimsholt
                      Andreas Silversten
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson 

Förutom styrelsen Ingvar Berglind, Khalil Ammounah och Tobias Landedahl 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes. 

§3 Val av sekreterare för mötet
Leif Carlsson valdes till sekreterare för mötet. 

§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötes protokollet godkändes av ledamöterna. 

§5 Skrivelser
Sportfiskarnas kongress 2014 är i Kista Stockholm 22mars.
En tävlingsinformation från Sportfiskarna angående olika SM tävlingar 2014.
Arboga kommun har beviljat investeringsbidrag och verksamhetsbidrag för 2014.
Arboga kommun har en information om sportlovs aktiviteter 24-28 februari. Tyvärr kan inte föreningen anordna någon aktivitet.
Det har inkommit information från Sportfiskarna 2014.
Styrelsen diskuterade om en eventuell bussresa till fiskemässan i Kista. Det framkom att den saken skulle undersökas.
Från distriktet har protokoll kommit från deras möte 4 november även information om årsmötet 12 mars i Sala i Silverfiskarnas lokal. 

§6 Rapporter
Arrangemanget pub kväll där ca 10 deltagare deltog var lyckat.
Tillställningen med julbordet var som vanligt bra. 

§7 Sundsjön
Joakim Glimsholt har nu hittat cement rör till nya grillen som skall vara vid stenhällen.
Kvar sedan tidigare
Andreas Silversten visade ett förslag till karta över sjön och närområdet. Han fick i uppdrag att efter några mindre redigeringar se till att ett ex blir inplastat och uppmonterat på anslagstavlan vid sjön. 

§8 Tjurlången
Det togs upp angående veden vid sjön, Joakim Glimsholt åtog sig att ordna dit en skylt om veden att den är till för medlemmar.
En brevlåda för registrering av gös skall sättas upp.
Arboga kommun har ordnat ett nytt hänglås till hundbadet.
Kvar sedan tidigare
Skylten vid hundbadet skall sättas upp av Andreas Silversten
Den tunga båten måste forslas bort. 

§9 Arboga ån
Laxtrappan är nu invigd rapporterade Göran Glimsholt.
Det diskuterades i styrelsen att en information skulle sättas upp vid laxtrappan angående fiske.
Föreningen har fått avslag från länsstyrelsen om fiskevårdsmedel för isättning av öringsyngel i ån.
Det saknas fiskeförbudsskylt vid badplatsen. Andreas Silversten kollar upp den saken.
Kvar sedan tidigare
Isättning i ån diskuterades får bero till nästa möte. 

§10 Klubblokalen
Torbjörn Jansson rapporterade att kontakten i förrådet är nu installerat.
Båtdetaljerna till ungdomarnas båt skall flyttas.
Skylten till norsylingen diskuterades om en ny skall göras eller att den gamla rustas upp.
En ny skall undersökas.
Kvar sedan tidigare
Räcket vid trappan kommer att fixas till enligt Jan-Olov Lööw som har talat med H.Lund. 

§11 Ungdomsverksamhet
Andreas Silversten pratade om läger vid Herrfallet. Styrelsen beviljar ett bidrag på 3000kr till lägret.
Arbete som ungdomarna bedriver i lokalen just nu med att göra knivar åt sig måste beviljas från föräldrarna att göra sådana meddelade Andreas Silversten. 

§12 Tävlingsverksamhet
Joakim Glimsholt och Andreas Silversten meddelade att skyltarna är nästan klara det fattas bara färg på dessa.
Två tävlingar är inställda på grund av dålig is KM och lag DM.
Ingvar Berglind sade att skylten som var till Arboga mästerskapet var mycket bra.
Största fisk skall delas ut med Zoo-butiken och Arboga Tidning Joakim Glimsholt skall kolla upp det. 

§13 IT
Ungdomarna ändrar på hemsidan dom träffas torsdagar.
Allt det gamla tas bort. 

Kvar sedan tidigare                                                                                                  
Castingförbundet vill registrera våra medlemmar med bl a fullständigt personnummer

Syftet är bland annat att dessa uppgifter erfordras enligt uppgift för utbetalning av

LOK-stödet. På rapporteringsblanketten till Riksidrottsförbundet krävdes tidigare inte

personnummer eftersom rapporteringen gjordes av antalet närvarande vid aktiviteten.

Frågan skall tas upp vid kommande årsmöte eftersom medlemsskapet i Castingförbundet

kan ifrågasättas.

Eventuell försäkring för ledarna och deltagande ungdomar skall kartläggas.

Uppdrogs åt Joakim Glimsholt att ta fram beslutsunderlag                                     

 §14 Studieverksamhet
Det kommer att startas en kurs som kommer att omfatta laga de gamla näten. 

§15 Ekonomi
För närvarande har vi inte fått någon information från kassören. 

§16 Årsmöte
Årsmötet kommer att vara den 24 februari kl.19.00. Det kommer att annonseras i Arboga Tidning dagboken, hemsidan och Magasinet.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom efter justeringar som Göran Glimsholt skall justera. 

§17 Övriga frågor
Hjälp till ordna ny valberedningen.
När man betalar den nya båt platsen bör nya koden skickas med som gäller från och med 1:a april 

§18 Nästa möte
Ett arbetsmöte kommer att äga rum 17 februari 

§19 Avslutning
Ordförande tackade alla ledamöter för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………………..                        ………………………………..

                  Ordförande                                                             Sekreterare

             Joakim Glimsholt                                                       Leif Carlsson 

 

  

Styrelsemöte 10  2013-11-25

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                    Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                       Leif Carlsson                                                                 Magnus Andersson
                       Jan-Olov Lööw                                                             
                       Göran Glimsholt
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson
                       Andreas Silversten
                       Bo Dahlström deltog utanför styrelsen 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokollet godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Utskicken som gjordes har en del kommit tillbaka adresserna skall ses över.
Det har kommit protokoll från distriktets möte 30 september
Pierre Welander meddelade att internationellt mete har avslutas för i år. 

§5 Rapporter
Joakim Glimsholt och Bo Dahlström från valberedningen har haft diskussion framför allt
om kassör, sekreterare och på ungdomssidan.
Göran Glimsholt rapporterade från båtmete festen där 20st deltog. Vi åt fläskfilé och
Potatisgratäng och kvällen löpte bra. 

§6 Sundsjön
Leif Carlsson meddelade att 10 ton grus blev utlagt vid backen  ner vid sjön.
Arbetsdagen 17 november var det få deltagare tyvärr kom inget nät till spängerna och inte heller något virke till bryggorna.
Kvar sedan tidigare
Andreas Silversten visade ett förslag till karta över sjön och närområdet. Han fick i uppdrag att efter några mindre redigeringar se till att ett ex blir inplastat och uppmonterat på anslagstavlan vid sjön.
Uppdrogs är Joakim och Göran att kolla upp om det finns lämpliga cement rör till ny grill vid det företag som levererade sådan senast.

§7 Tjurlången
Vägen ner till sjön har sladdats
Grus till vägen                                                                                            
Arboga kommun funderade om vi fått bidraget för fiskisättning
Kvar sedan tidigare
Skylten vid hundbadet skall sättas upp
Nyckel till hundbadets bom har slarvats bort av kommunen. Göran Glimsholt har varit i kontakt med den personen som lånade nyckeln.
Den tunga båten måste forslas bort.

§8 Arboga ån
Skylt till trailerparkeringen är nu uppsatt
Invigning av laxtrappan blir 27 november meddelade Göran Glimsholt.
Det har blivit en gångstig från mekenplanen och till gålsjön rapporterande Joakim Glimsholt.
Fiskisättningen kommer att ske vid villabadet
Det saknas fiskeförbudsskylt vid badplatsen.
Kvar sedan tidigare
Isättning i ån diskuterades får bero till nästa möte. 

§9 Klubblokalen
Det var arbete lokalen 6 november 3st var där alltså fortfarande är det dålig uppslutning när det är frågan om arbete
Det var 4st som röjde i vårat förråd 25 november.
Det togs upp vilka som skall återlämna nycklar
Norsyling skylten diskuterades att den skall iordningställas
Inför vintersäsongen tänkte föreningen starta upp med en pub kväll med pytt 29 november.
Kvar sedan tidigare
En kontakt i förrådet till den nya frysen skall sättas upp
Räcket vid trappan kommer att fixas till enligt Jan-Olov Lööw som har talat med H.Lund. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har avslutning 5 december
Det är fortfarande brist på ledare vilket är synd om föreningen. Det behövs ungdomar om föreningen skall överleva.

§11 Tävlingsverksamhet
Anmälan till pimpel SM skall göras före 31 december 2013, Bo Dahlström, Börje Tuominen och Christer Jansson är kvalificerade till SM.
SM i mormyska 15och 16 mars 2014är 3st kvalificerade.
Joakim Glimsholt och Andreas Silversten skall undersöka vem som kan göra nya skyltar till fisketävlingarna.
DM i mormyska kommer att anordnas 9 mars 2014 på Högsjön. 

§12 IT
Fanns inget för närvarande att ta upp. 

Kvar sedan tidigare                                                                                                                   Castingförbundet vill registrera våra medlemmar med bl a fullständigt personnummer

Syftet är bland annat att dessa uppgifter erfordras enligt uppgift för utbetalning av

LOK-stödet. På rapporteringsblanketten till Riksidrottsförbundet krävdes tidigare inte

personnummer eftersom rapporteringen gjordes av antalet närvarande vid aktiviteten.

Frågan skall tas upp vid kommande årsmöte eftersom medlemsskapet i Castingförbundet

kan ifrågasättas.

Eventuell försäkring för ledarna och deltagande ungdomar skall kartläggas.

Uppdrogs åt Joakim Glimsholt att ta fram beslutsunderlag                                     

 §13Studieverksamhet
Fanns inget för dagen att ta upp mer än att vi skall binda nät till norsbåtarna. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är under kontroll. 

§15Fest
Julbord 10 december med bowling kl 18.00
Pubkväll 29 november kl.1900 

§16 Övriga frågor
Fanns inget för tillfället att ta upp. 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir den 27 januari 2014 

§18 Avslutning
Ordförande tackade förvisat intresse och förklarade mötet avslutat.                                                               

 

 

………………………………….                                  ………………………………….

             Ordförande                                                                     Sekreterare

        Joakim Glimsholt                                                              Leif Carlsson 

 


 

Styrelsemöte 9  2013-10-28

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                    Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                       Leif Carlsson                                                                 Magnus Andersson
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Göran Glimsholt
                      Andreas Silversten
                      Torbjörn Jansson 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat                                                         

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokollet godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Från Sportfiskarna har information kommit angående tävlingar om SM Pimpel Traditionellt mete 2014 samt SM i Gädda 2013, och EM i fluga 2014.
Från Västmanlands distrikt har protokoll kommit från mötet 19 augusti.
Fiskerapport från tillsyningsmän har lämnats in av Pierre Welander och Hans Johansson.
Alla skrivelser har genomgåtts och lagt till handlingarna. 

§5 Rapporter
Det beslutades att kassan skall regleras och avskriva skulden. 

§6 Sundsjön
Leif Carlsson har kontaktat LT Last om grus till vägen ner till sjön. Det skulle underlätta om man kan köra ända ner till sjön med fiskbilen.
Nät och trallvirke skall inhandlas till spängerna och bryggor.
En arbetsdag är planerad till den 17 november kl 10.00
Fiskisättning för sista gången i år har gjorts.
Kvar sedan tidigare
Andreas Silversten visade ett förslag till karta över sjön och närområdet. Han fick i uppdrag att efter några mindre redigeringar se till att ett ex blir inplastat och uppmonterat på anslagstavlan vid sjön.
Uppdrogs är Joakim och Göran att kolla upp om det finns lämpliga cementrör till ny grill vid det företag som levererade sådan senast.

§7 Tjurlången
Vedhuggning har gjorts vid grillplatsen till vintern.
Nyckel till hundbadets bom har slarvats bort av kommunen. Göran Glimsholt har varit i kontakt med den personen som lånade nyckeln.
Den tunga båten måste forslas bort.
Kvar sedan tidigare
Skylten vid hundbadet skall sättas upp  

§8 Arboga ån
Laxtrappan är troligtvis klar rapporterade Jan-Olov Lööw
Isättning i ån diskuterades får bero till nästa möte.
Kvar sedan tidigare
Skylt till trailerparkeringen 

§9 Klubblokalen
Räcket vid trappan kommer att fixas till enligt Jan-Olov Lööw som har talat med H.Lund.
Föreningen har fått en ny frys från H.Lund
Båtmete festen kommer att vara i lokalen 22 november.
En upp städning i lokalen kommer att anordnas 6 november kl.18.00
Kvar sedan tidigare
En kontakt i förrådet till den nya frysen skall sättas upp 

§10 Ungdomsverksamhet
Fortfarande brist på ledare
Det är för närvarande mycket bra uppslutning bland ungdomarna. 

§11 Tävlingsverksamhet
Arboga mästerskapet kommer att anordnas även nästa år, då kommer det att vara tidigare på säsongen.
 Det har kommit tävlingsprogram för vintern 2013-2014 från distriktet.                                                    

§12 IT
Castingförbundet har en förfrågan angående medlemsregistret. De vill att vårat medlemsregister är i deras förbund. Det diskuterades man skall även undersöka Lokstödet från castingförbundet till årsmötet. Ett underlag angående försäkring för ledare och ungdomar innan bestämmer förslaget från Castingförbundet. 

§13 Studieverksamhet
Vi har nu två cirklar igång.
Två cirklar är avslutade. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är under kontroll 

§15 Jubileum
Joakim Glimsholt meddelade att det löpte bra under kvällens jubileum.
Göran Glimsholt tackade för uppvakningen han fick för de 25 år som ordförande.
En ny ordförande klubba skall inhandlas. 

§16 Utskick
Ett utskick skall göras snarast med tävlingsprogram, Årsmötet 24 februari och inbetalningskort och annat som bör stå i utskicket. 

§17 Övriga frågor
Det togs upp om en eventuell pub kväll 29 november om det finns intresse för det. 

§18 Nästa möte
Nästa möte är den 25 november kl 18.30. 

§19 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

………………………………….                                  …………………………….

             Ordförande                                                                 Sekreterare

         Joakim Glimsholt                                                           Leif Carlsson

 

  

Styrelsemöte 8  2013-09-30

 

Närvarande:  Joakim Glimsholt                                   Frånvarande: Leif Carlsson
                       Jan-Olov Lööw                                                            Berit Millås Mård                                                             Birger Dahlberg                                                            Magnus Andersson
                       Göran Glimsholt
                       Andreas Silversten 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Val av sekreterare för mötet
Göran Glimsholt valdes att föra mötets protokoll 

§ 3 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§5 Skrivelser
Kallelse till distriktets tävlingsledarträff den 21/10.
Arrangörer söks för DM i pimpel individuellt och lag.
Vi söker att få arrangera Mormyska på Högsjön.
Arboga kommun angående höstlovsaktiviter.
Beslutades att inte anmäla intresse. 

§6 Rapporter
Meddelades att varje onsdag mellan kl 18-20 kommer det att vara öppet hus i klubblokalen för de som är intresserade att träffas över en fika. Möjlighet finns att t ex binda flugor m m.
Från och med 1/11 gäller årsfiskekort och medlemskort även för nästa år.
Norsbåterna är tjärade.
Ekolod är inköpt och testat.
Kassören har rapporterat att det är en brist i handkassan i skåpet. Troligtvis är det någon som tagit pengar utan att lägga i kvitto. 

§7 Sundsjön
100 kg regnbåge skall beställas som en sista isättning för året.
Andreas visade ett förslag till karta över sjön och närområdet. Han fick i uppdrag att efter några mindre redigeringar se till att ett ex blir inplastat och uppmonterat på anslagstavlan vid sjön.
Problem med motorcykeltrafiken i området. Vi bör hjälpas åt och påpeka för åkarna att det är förbjudet att åka i området. Påpeka att skylt finns uppsatt vid bommen.
Uppdrogs år Joakim och Göran att kolla om det finns kvar lämpliga cementrör till ny grill vid det företag som levererade sådana senast.
Kvar sedan tidigare möte: Grus till vägen och vändplanen nere vid sjön. 

§8 Tjurlången
Båtbryggan och borden har oljats.
Vedhuggningsaktivitet planerad till måndagen 7/10.
Borden plockas in i båtskjulet.
Grus till vägen har levererats av kommunen. Skall köras ut.
Kvar sedan tidigare möte: Fiskeförbudsskyltar vid hundbadet skall sättas upp. 

§9 Arboga ån
Tillsyningsmännen skall kallas till informationsmöte i oktober.
Inga skyltar är uppsatta vid trailerparkeringen.

§10 Lokalen
En genomgående uppsnyggning och städning har gjorts i lokalen. Ett bra jobb har gjorts.
Flugbindningsutrustning har satts upp vid kortväggen i mötesrummet.
Träff angående lokalen skall hållas den 22/10 kl 1800
Räcket vid trappan måste åtgärdas. Uppdrogs åt Janne att kontakta hyresvärden.
Kvar sedan tidigare möte: En kontakt i förrådet till den nya frysen skall sättas upp.

§11 Ungdomsverksamhet
Lägret vid Andersgården är inställt och avbokat.
Ett läger med en övernattning vid Sundsjön har arrangerats. 3 ledare och 4 ungdomar
deltog. Upplevdes mycket positivt från alla håll.
Anmälde att ledarbristen är akut. 

§12 Tävlingsverksamhet
DM i Mormyska skall arrangeras om vi får arrangemanget vid tävlingsledarträffen.
Båtmetefest planeras till 22 november. 

§13 IT
Info på hemsidan
Onsdagsträffarna.
 Båtupptagning. 

§14 Studieverksamhet
Det bör undersökas om det finns intresse för att starta cirkelverksamhet på tisdags- eller onsdagskvällarna. 

§15 Ekonomin
Berit hade muntligt rapporterat att ekonomin och tillgångarna är under kontroll. 

§16 Fisketillsyn
Möte med tillsyningsmännen planeras den 21/10 kl 1800.
En fråga som då skall diskuteras är framtida verksamhet i ån. 

§17 Jubileumet/fisketävlingen
Lokalen ”Stekaren” är bokad.
2 st värmefläktar kommer ställas upp under eftermiddagen.
Andreas lämnar in en beställning till bolaget. Göran fixar hämtningen.
Maten är preliminärbeställd från golfrestaurangen. Göran hämtar porslin och glas på eftermiddagen. Andreas hämtar maten i anslutning till feststarten.
Under kvällen kommer det att finnas en obemannad bar med diverse drycker till självkostnadspris. 

§18 Metartävlingen ”Arboga-mästaren”
Joakim och Andreas ombesörjer att tillräckligt med folk finns för transporter och resning/rivning av tält vid startplatsen.
Mäskning kommer att göras kvällen före och på morgonen tävlingsdagen.
Affischer skall tas fram och lämnas ut/sättas upp på strategiska ställen.
Joakim och Andreas håller kontakterna med Zoo-butiken angående utrustning och priser.
Växelkassa måste finnas. 

§19 Övriga frågor
Beslutades att vi betalar 600 kr till Medelstidsföreningen för hyra av försäljningsstånd vid rodden. Det är fakturerat 1000 kr men Göran hade i samband med beställningen sagt att vi tidigare år betalt den summan och fått det godkännt. 

§20 Nästa möte
Nästa möte hålls 28 oktober kl 18.30 

§21 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

……………………………………………….                   ………………………………………..

                        Ordförande                                                       Vid mötet vald sekreterare

                  Joakim Glimsholt                                                          Göran Glimsholt


 

Styrelsemöte 7 2013-08-26

 

Närvarande:  Joakim Glimsholt                                    Frånvarande: Leif Carlsson
                      Jan-Olov Lööw                                                             Berit Millås
Mårdh
                      Birger Dahlberg                                                            Magnus Andersson
                      Göran Glimsholt
                      Andreas Silversten 
                      Torbjörn Jansson                

 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Val av sekreterare för mötet
Göran Glimsholt valdes att föra mötets protokoll  

§ 3 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§5 Skrivelser
Protokoll från distriktets möte har inkommit.
Tävlingsresultat har kommit oss till handa.
Från Arboga kommun har mottagningsbevis för bidragsansökan kommit.
Från Castingförbundet har kommit en anmodan att rapportera styrelsens sammansättning.
Från Svea Skog har kommit en anmodan att som underlag till inventering av deras vattendrag redovisa vår användning av sjöarna.
Positiva synpunkter har lämnats via fritidskontoret vad gäller vår skötsel av hundbadet vid Tjurlången,
Från Tekniska Nämnden, Arboga Kommun har kommit skrivelse angående parkeringsutrymme för båttrailers vis ån. Klubbens förslag har bifallits och plats skall anvisas. 

§6 Rapporter
I samband med att nyckel till bommen vid hundbadet har lånats ut till fritidskontoret har en fråga tagits upp om möjlighet att erhålla ett lass grus från kommunen till underhåll av vägen ner till båthuset.
En tävling vid Hjälmare kanal har anordnats av distriktet. Synpunkter har framförts angående priset per tävlande.       Ekonomisk rapport från 13-07-28 redovisades. Konstaterades att klubbens ekonomi var under kontroll.
Kassören hade framfört synpunkter på att det fortfarande fanns allt för många obetalda medlemsavgifter.
 

§7 Sundsjön
Problem med senaste leveransen av fisk på grund av trolig syrgasbrist
Beslutades att syrgastub skall anskaffas till kommande transporter.
Nästa isättning blir i mitten av september.
Vägen måste lagas till 9maj när fisken kommer.
Betongringen som används för grillning på berget behöver bytas ut. Uppdrogs åt Joakim att kolla upp eventuell leverantör.
Kvar sedan förra mötet: Grus till vägen och vändplanen nere vid sjön. 

§8 Tjurlången
Bordet vid rastplatsen vid Sickelsjöberget är utbytt.
Rastplatsen vid ”Ingvarsberg” är mycket bra.
Rastplatsen vid hundbadet är avgrusad. Fiskeförbudsskyltar skall sättas upp.
Årets utsättning av gösyngel är gjord.
Båtbryggan bör oljas.
Beslutades att båtupptagningen skall ske 5/10. Start kl 1000.
Det beslutades att grus skall inhandlas till vägen och att grusstorleken skall vara större än den vi har inhandlat förut. 

§9 Arboga ån
Tillsyningsmännen skall få meddelande när fiskisättning skall ske.


§10 Lokalen

Yttre rummet i lokalen kommer att städas upp och iordningsställas när säsongen vid sjöarna är slut.
Uppdrogs åt Torbjörn att fixa en kontakt i förrådet till den nya frysen. 

§11 Ungdomsverksamhet
Det planeras ett läger vid Andersgården.
Eventuellt kommer en övernattning vid Sundsjön att arrangeras.
Ansökan om bidrag från Riksidrottsförbundet skall sändas in. 

§12 Tävlingsverksamhet
Båtmetet rullar på enligt planererna. 

§13 IT
Länkningarna till andra hemsidor skall ses över och eventuellt utökas.
Tävlingarna på ån bör läggas upp på hemsidan. 

§14 Studieverksamhet
Ett antal cirkelunderlag skall lämnas in. Göran ombesörjer detta. 

§15 Ekonomin
Efter genomgång av redovisat delresultat konstaterades att klubbens ekonomi och tillgångar är under kontroll.
Berit har meddelat att hon sitter kvar som kassör fram till kommande årsmöte. Hon vill dock ha en beskrivning över hur vi löser vissa uppgifter.
 

§16 Fisketillsyn
Rapporteringen av utförda kontroller fungerar inte.
Planerade aktiviteter skall kunna sändas ut via SMS. 

§17 Medeltidsveckan
Göran redovisade resultatet som var relativt bra trots att en kväll fick ställas in på grund av regn. Genom att han kunna returnera både strömming och andra varor finns det mycket lite rester kvar förutom osålda läskburkar. 

§18 Övriga frågor
Beslutades att 2 st choklad skall köpas och överlämnas till sekreteraren och frun med hopp om snar tillfrisknad.
500 kr har skänkts i samband med Anders Touminens bortgång.
Andreas visade upp ett ekolod som väl motsvarar de önskemål som diskuterats tidigare i styrelsen. Beslutades att köpa föreslagen utrustning. 

§19 Nästa möte
Nästa möte hålls 30 september.
  

§20 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

……………………………………………….                   ………………………………………..

                        Ordförande                                                        Vid mötet vald sekreterare

                  Joakim Glimsholt                                                                                Göran Glimsholt


 

Styrelsemöte 5  2013-05-27

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                    Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                       Leif Carlsson                                                                Andreas Silversten
                       Jan –Olov Lööw                                                           Magnus Andersson
                       Göran Glimsholt
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson 

 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat                                                         

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Tillståndet för norsylingen är nu  klart från polisen.
Telefonin kommer att bli dyrare från Telia.
Det har kommit tävlingsresultat  oss till känna.
Föreningsbidraget skall vara inne till Arboga kommun senast 31 augusti.
Vi måste även uppdatera medlemsregistret.
Det har kommit ett utskick från Sportfiskarna för dom som är anslutna till förbundet.
Abu Garcia Fiskevårdsfond ser gärna att vi söker bidrag. Styrelsen skall söka bidrag för gös isättning i Tjurlången.
Det har kommit in från Kommunen angående Samråds redogörelsegällande Åbrinken Etapp1 

§5 Rapporter
Leif Carlsson har tagit fram ett anslag vad som gäller fiske i ån. Det godkändes att Zoo-butiken skall få en sådan och att vi sätter upp en vid båt iläggningsplatsen. 

§6 Sundsjön
Fiskisättning skedde 23 maj.
Arbetsdagen vi hade 13 maj var som vanligt få deltagare som kom.
Det har kalkats vid sjön.
Sopstation är nu på plats vid sjön.
Leif Carlsson har fått pris på virke till spänger från Byggtjänst. Styrelsen beslutade att anta priset.
Nya arbetsdagar blir 10-12 juni med start 17.00 där vi kommer att arbeta med spänger.
Det beslutades att vi skall inhandla grus till backen vid sjön. 

§7 Tjurlången
Arbetsdagen vid Tjurlången 20 maj saknades även här arbetskraft.
Norsbåtarna här nu hem tagna från ån.
Sopor är hämtade från bad berget.
Det skall kollas upp med tömningen av latrin tunnorna. Det blir mycket tunnor över. Vi har nu fått listan på vilka dagar latrin tömningen kommer att vara.
Vid hundbadet  gällande papperskorgen för latrin tömning för hundar är det under utredning för Sturefiskarna har inte ansvar för den.
Föreningen har fått en gräsklippare av Ingvar Oskarsson.
Det beslutades att isättning av gös kommer att ske som tidigare. Fråga om eventuellt vid  Dylta Bruk tas upp i samband med beställningen. 

Kvar sedan tidigare
Olja skall inhandlas till bryggan.
Det beslutades att grus skall inhandlas till vägen och att grusstorleken skall vara större än den vi har inhandlat förut.
Jord skall inhandlas så slipper gräsklipparen gå sönder när man kör på stenarna. 

§8 Arboga ån
Fiskekortpriser skall sättas upp på anslagstavlan vid iläggningsplatsen
Det har beställts fiskekort, trollingkort och kuvert.
Åtgärderna i samband med  säkerställning av å-kanterna efter rasen bör bevakas när det gäller vattendom vid miljödomstolen.
Två stora regnbågar har fångats nedströms Herrgårdsbron.
Skyltarna angående fiskeförbudet vid Villagatsbadet är borta. Det skall inhandlas nya och sättas upp.
Zoo butiken vill vara med på storfiskregistrering.

                                                                                                                

Kvar sedan tidigare                                                                                                               
Göran Glimsholt har skrivit till Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Anläggande av parkering för båttrailer vid Arboga ån.                                                                

§ 9 Lokalen
Det måste nu göras ordning i våra förrådsutrymmen 

§10 Ungdomsverksamhet
Har nu fått igång ungdomarna nu är det 10st för närvarande.
Föreningen önskar att de kan vara med på våra KM tävlingar. 

§11 Tävlingsverksamhet
En tävling som föreningen arrangerade 19 maj i ån deltog ca 30st
Internationellt mete var den 25-26maj i ån.
KM2 går av stapeln 6 juni. 

§12 IT
Torbjörn Jansson pratade om hemsidorna. 

§13 Studieverksamhet
Det går nu 3st studiecirklar parallellt. 

§14 Ekonomi
Ansökan av investeringsbidrag, trivselbidrag. Föreningsbidrag kan göras på nätet.
Ekonomin är stabil 

§15 Jubileum
Där de ansvarande var inte på mötet så vi fick inte reda på något. 

§16 Fisketillsyn
Bo Dahlström har gjort en polisanmälan angående scouter körning i ån vid Herrgårdsbron
Mail är utskickat för patrullering av fisketillsyn. 

§17 Norsylingen
Angående eventuellt inköp av erbjudna nät  till norsbåtarna har vi inte hört något. 

§18 Jädersbruksdagen
Föreningen beslutade att inte vara med på Jädersbruk dagarna. 

§19 Nästa möte
Nästa möte blir den 24 juni kl 18.30 i lokalen.

§20 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

………………………………………..                         ……………………………………….

                   Ordförande                                                                     Sekreterare

               Joakim Glimsholt                                                                Leif Carlsson

                                                                                                                                      

 


 

Styrelsemöte 4  2013-04-29

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                     Frånvarande: Torbjörn Jansson
                      Leif Carlsson                                                                Magnus Andersson
                      Jan-Olov Lööw
                      Berit Millås Mårdh
                      Birger Dahlberg
                      Göran Glimsholt
                      Andreas Silversten
 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat                                                         

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
En inbjudan till tjejfiske dag 15 juni vid Hällesjön har kommit oss till handa.
Protokoll från distriktets möte 4 mars har inkommit.
Tävlingsresultat har kommit oss till handa.
Från Arboga kommun har en inbjudan till nationaldagen 6 juni.
Anmälan till SM i traditionellt mete i Söderhamn 10 augusti är Ingvar Berglind och Lola Carlsson anmälda till.
Länsstyrelsen har beviljat bidrag för fisketillsyn i Arboga ån.
En bättre rapportering skall göras och en sammanställning än tidigare av fisketillsynen.
Från Arboga kommun har en inbjudan till inspirationsträff ”Drive in idrott i Arboga” 20maj kl.18-20 Arboga bibliotek.
Anders Lundgren fick ett mail från David Lagerberg som tackade för norsen han fick från 2 håv norsare. David Lagerberg tackade och tog med sig ett hasselspö som skall utlottas till ungdomarna.
 

§5 Rapporter
Föreningen hade en sammankomst med Fisketillsynings männen, polisen och länsstyrelsen dä ca 15st deltog.
En tävling i ån har arrangerats av en Stockholmsklubb internationellt mete. Vi har skickat in foto med text till Magazin24 det kommer ut på deras hemsida.
Göran Glimsholt har fått en förfrågan från turistbyrån om vi vill arrangera en familjedag 17 augusti med mete i ån fisket kommer att bedrivas mellan 10.00-14.00. En arbetsgrupp kommer att tillsättas som skall ge svar till nästa möte.
 

§6 Sundsjön
Vägen måste lagas till 9 maj när fisken kommer.
Arbetsdag 13maj där ved skall huggas och se över hur vi skall göra med spängerna och 2 säckar kalk skall inhandlas till dess.
Sopstationen skall köras ned till sjön. 

§7 Tjurlången
Sopstationen är nu iordningställd.
Det beslutades att grus skall inhandlas till vägen och att grusstorleken skall vara större än den vi har inhandlat förut.
Jord skall inhandlas så slipper gräsklipparen gå sönder när man kör på stenarna.
Andreas Silversten skall undersöka om begagnad gräsklippare.
Olja skall inhandlas till bryggan. På bryggan måste en del bräder bytas ut. 

§8 Arboga ån
Joakim Glimsholt var på möte med Natur och kulturstråk Gålsjön. Han berättade att en gångväg från Villabadet till Höjen samt vidare kommer att göras.
Göran Glimsholt har skrivit till Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Anläggande av parkering för båttrailer vid Arboga ån. 

§9 Lokalen
Vi har nu fått en ny frys
Jan-Olov Lööw har varit ikontakt med Jens Lundberg där han visade honom 2 nya förråd.
Låset till ytterdörren är lagat
Projektet med den nya lokalen blev nedlagt. 

§10 Ungdomsverksamhet
De vill byta sammankomsterna till torsdagar och göra en aktivitet på onsdagar i stället.
Ungdomarna kommer att åka och fiska strömming 12 maj även andra medlemmar kan följa med. Samling klubblokalen kl. 08.00  

§11 Tävlingsverksamhet
Den 11 maj kommer första KM att vara
Söndag 19maj kommer föreningen att anordna en öppen tävling i ån.
Joakim Glimsholt vill träffa tävlingsarrangörerna en kväll.

§12 IT
En ny hemsida svenskalag.se/sturefiskarna 

§13 Studieverksamhet
Nu kommer föreningen att starta upp nya cirklar. 

§14 Ekonomin
Många medlemmar har fortfarande inte betalt sin medlemsavgift. 

§15 Jubileum
Det planeras att jubileumet kommer någon gång i augusti 

§16 Norsylingen
Vi har fått en fråga att köpa 3st färdiga norsnät var av ett gammalt. Det beslutades att priset är max 5000kr.
Göran Glimsholt har fått annonsen på norsylingen och skall ut på AT torsdag och fredag.
Det har för närvarande tagits upp 200kg nors. 

§17 Övriga frågor
Arboga skrivtjänst kommer ev at sluta så vi måste se över fiskekorten och kuverten.
Leif Carlsson har fixat skylt till sopstationerna som saknades. 

§18 Nästa möte
Nästa möte blir den 27 maj kl 18.30
Leif  städar lokalen till mötet 

§19 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………………………….                   ………………………………………..

                        Ordförande                                                               Sekreterare

                  Joakim Glimsholt                                                                                Leif  Carlsson

 


 

Styrelsemöte 3   2013-03-25

 

 Närvarande: Joakim Glimsholt                                   Frånvarande: Magnus Andersson
                        Leif Carlsson
                       Jan-Olov Lööw
                       Berit Millås Mårdh
                       Andreas Silversten
                       Göran Glimsholt
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat                                                         

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll har mailats ut till ledamöterna. Mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Det är tävlingsmöte i Hallstahammar 3 april som 2 föreningsmedlemmar åker på.
Föreningen har fått protokoll från distriktets möte 5 februari.
Vi har fått resultatlistor från olika pimpeltävlingar av distriktet.
Tjej fiskets dag är planerad 15 juni från förbundet. Föreningen skall se om vi kan anordna något.
Det har inkommit årsredovisning från Sportfiske och Fiskevårdsförbundet.
Natur o kulturstråk Ramstigen Gålsjön har träff 10 april 18.00 

§5 Rapporter
Joakim Glimsholt och Leif Carlsson var på distriktets årsmöte 14 mars. Joakim Glimsholt rapporterade från mötet.
Ungdomsledarna anordnade en fiske dag i Räfsvik 24 mars.
Skyltarna har kommit till sopstationerna meddelade Göran Glimsholt.
Göran Glimsholt har skrivit ordning om ett yttrande kring detaljplan angående Åbrinken

§6 Sundsjön
Joakim Glimsholt har skickat ett mail till Åbågen MC angående vägen ner till sjön.
Arbetsdag bestämdes att den 13 maj från kl 17.00
Kalka sjöns tillflöde bör göras helst när det nu är is
Bo Dahlström har kontaktas angående fiskisättningen.
Spänger skall installeras vid sjön. 

§7 Tjurlången
Lennart Eriksson kommer att ordna ett grillgaller till kojan.
Nors båtarna skall vändas 29 mars kl.10.00
Båt illäggning kommer att ske 1 Maj k lkl.10.00
Arbetsdag kommer att ordnas 20 maj 

§8 Arboga ån
Det skall skrivas en skrivelse till kommunen angående parkeringen vid iläggningsplatsen.
Fisketillsyningsmännen skall träffas 4 april i klubbrummet. Där polis och fiskerikonsulenten kommer.
Bokningssystemet för lån av fiskevatten måste klaffa. När någon får en förfrågan om fiske i ån skall den ansvarige kontaktas Jan-Olov Lööw kontaktas. Annars kan dubbel bokning uppstå.
27 och 28 april kommer en Stockolmskubb anordna en tävling i ån
Ev. 21 april kommer Ramnäs anordna en tävling också. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw kar varit i kontakt med Jens Lundberg. Där han ordnade ett rum åt oss i  intill- liggande lokal.
Andreas Silversten har kommit igång och städat.

 

§10 Ungdomssektion                                                                               
Göran Glimsholt har sänt en skrivelse till rektorerna för Arbogas grundskolor i vilken
gällande regler för fisket påtalas, samt hur man skall gå tillväga om en friluftsdag med fiske planeras.

§11 Tävlingsverksamhet
En mormyska tävling hölls vid Högsjön. 

§12 IT
Andreas Silversten gick igenom www. svenskalag.se/sturefiskarna  hemsida om det är fördel att vi har den. Han skall kolla upp saken.

§13 Studieverksamhet
Vi fick besök från Studiefrämjande där Joakim Glimsholt pratade om bland annat om norsylingen. Våran avgående ordförande avtackades i samband med det från Studiefrämjandet. 

§14 Ekonomi
Berit Millås Mårdh vill att det skall påminnas om inbetalning av medlemsavgiften i utskicket. 

§15 Jubileum
Jubileumet skjuts upp till hösten. 

§16 Norsylingen
Vi hade en träff där vi gick igenom vad som skall göras inköpslista, telefonlista, och de som skall ut och fånga norsen. 

§17 Övriga frågor
Det fanns inga frågor för närvarande 

§18 Nästa möte
Nästa möte blir 29 april kl.18.30 

§19 Avslutning
Ordförande tackade alla ledamöter för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………………..                             ………………………………

                Ordförande                                                                  Sekreterare

          Joakim Glimsholt                                                             Leif Carlsson 

 


 

Styrelsemöte 2  2013-03-04 

 

Närvarande: Joakim Glimsholt                                    Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                       Leif Carlsson                                                                 Birger Dahlberg
                       Jan-Olov Lööw                                                             Magnus Andersson
                       Göran Glimsholt
                       Torbjörn Jansson
                       Andreas Silversten                     

§ 1 Mötes öppnande
Klubbens nyvalda ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll fanns inte för dagen men  styrelsen går igenom det på nästa möte. 

§4 Skrivelser
Distriktets årsmöte blir den 14 mars 18.30 i Köping, minst 2 representanter åker dit.
En hel del resultatlistor har kommit in.
Ansökan om Sportfiskarnas aktivitetsbidrag skall senast vara inne till 31 mars.
Ansökan till klassdraget skall göras.
En ansökan om medel från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond 2013 skall vara inne till 15 mars. Där förslag kommer ut via mail där man skall svara på.
Från Sportfiskarna har inkommit en tävlingskalender om SM i landslagskval 2013.
Protokoll från distriktets möte 7 januari  2013 har kommit oss tillhanda.
Arboga Kommun vill att fakturorna betalas elektroniskt.
En enkät från Arboga kommun handlar om hur ser du som företagare på Arboga kommuns service.
En inbjudan från Vattenmyndigheterna har kommit oss tillhanda. Vatten vårt gemensamma ansvar Vatten förvaltningen 2009-2015 Göran Glimsholt och Jan-Olov Lööw kommer att åka till Örebro  den 18 mars. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt informerade om detaljplan Åbrinkens strandskydd gäller det vatten eller land   vi kommer att påpeka om det för gäller det vatten vad händer med aspen.
Jan-Olov Lööw rapporterade från SM i mormyska där 6 st från föreningen deltog, men det blev ingen framskjuten placering.
Göran Glimsholt var i kontakt med Anders Lundgren på Zoo-butiken angående ersättning av de tältpinnar som förstördes vid senaste norsylingen . Han lovade att återkomma när han kollat i sitt förråd.
Andreas Silversten har nu tagit reda på vad vi skall få han ge för ett ekolod som bland annat ungdomarna kommer att använda det bland annat för att kartlägga Tjurlången. Styrelsen beslutade att inhandla det.
Göran Glimsholt kommer att skicka ut en information till alla rektorer i Arboga vad som gäller fiskerätten i våra sjöar och vatten.

§6 Sundsjön                                                                                                                           Vägen ner till sjön efter motocrossförarna har blir snart oframkomlig. Joakim Glimsholt skall kolla med kommunen och skogsförvaltningen vad som gäller.
Det behövs nya spänger runt sjön virke måste inhandlas. Vi skall se om det går att få Samhall att göra hjälpa till med arbetet vid sjön. 

§7 Tjurlången
En inspektion har gjorts vid sjön. Beslutades att: vass utanför grillstugan skall tas bort.
En ny vimpel skall inhandlas. En beg .gräsklippare för att användas på parkeringen. Ett lass jord för att fyllas på vid flaggstången.
Anslagstavlor har körts ner till sjön och skall sedan uppsättas i vår. Där skall information finnas vad som gäller vid sjön. Där bland annat information skall stå om man tar upp en gös att denna skall rapporteras för att få översikt av beståndet hur man förfar.
Båt trailern hur mycket är kvar på den
En arbetsdag skall planeras.
Göran Glimsholt skall beställa skyltar till sopstationerna.
Båtplats kommer förverkas om man inte har lagt i båten senast 2:a söndagen i maj 2014. 

§8 Arboga ån
Joakim Glimsholt skall undersöka angående parkering för de som trollar vid iläggningsplatsen.  

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw söker Jens Lundberg för att se på lokal snarast. 

§10 Ungdomsverksamhet
Just nu är det ingen verksamhet. 

§11 Tävlingsverksamhet
Mormyska DM kommer att gå vid Märrsjön
                                                                                                                                  

§12 IT
Andreas Silversten och Torbjörn Jansson skall undersöka vad som är bäst angående hemsidan, vad som är + och –till nästa möte. 

§13 Studieverksamhet
Rep av norsnäten en kallelse skall skickas ut till dom som brukar vara med på norsylingen, där vi kommer att träffas i klubblokalen 21 mars 18.00. Vi kommer även att bjuda in Studiefrämjandet. 

§14 Konstituering 

Ordförande                         Joakim Glimsholt
Vice ordförande                  Jan-Olov Lööw
Sekreterare                          Leif Carlsson
Kassör                                 Berit Millås Mårdh

Ledamöter                          Göran Glimsholt
                                           Andreas Silversten
                                           Torbjörn Jansson

Suppleanter                         Birger Dahlberg
                                           Magnus Andersson

Ungdomarna                       Joakim Glimsholt
                                           Andreas Silversten
                                           Henrik Mårdh

IT                                       Torbjörn Jansson 

AU bestående av Ordf, Vice Ordf, Kassör, Sekreterare träffas mellan ordinarie styrelsemötena.

                     

§15 Firmatecknare
I enlighet med föreningens stadgar tecknas firma av föreningsordförande Joakim
Glimsholt eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande Jan-Olov Lööw.
Beträffande föreningens ekonomi tecknar ordförande Joakim Glimsholt och kassör
Berit Millås Mårdh föreningens firma var för sig. 

§16 Ekonomi
Ekonomin är tillfredställande 

§17 Jubileum
Andreas Silversten rapporterade från träffen med Berit Millås Mård angående Jubileumet som preliminärt blir 18 maj. Han gör en förfrågan på Ågården och Stadskällaren. 

§18 Miljöfrågor
Fanns inget för dagen att ta upp. 

§19 Övriga frågor
Det är nu svårt att ta sig ut med bil på Hjälmaren då  det har satts upp bommar vid stugföreningar.
En fråga togs upp om man inte kunde göra en båtilläggningsplats vid Hällarna då man gör om där
Göran Glimsholt har hämtat ansökningsblanketter hos polisen till norsylingen.
Det är nu dags att förbereda norsylingen.
Joakim Glimsholt har en vision att i mars träffa ungdomar
I april träffa tillsyningsmännen.
Göran Glimsholt tog upp att vi kanske bör gå en hjärt och lungräddningskurs i föreningen. Styrelsen tyckte det var intressant. 

§20 Nästa möte
Nästa möte blir 25 mars 18.30 

§21 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

……………………………                                           ……………. ………………

              Ordförande                                                                   Sekreterare

        Joakim Glimsholt                                                               Leif Carlsson 

 

Sturefiskarnas Årsmöte 2013-02-25

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla 21 medlemmar välkomna till årsmötet. 

§2 Förslag dagordning
Förslag till dagordning lästes och godkändes. 

§3 Val av funktionärer för årsmötet
Val av ordförande för årsmötet
Mötet valde Göran Glimsholt som ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet samt 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet
Mötet valde Leif Carlsson att föra protokollet.
Mötet valde Börje Tuominen och Raimo Tuominen till justerare samt rösträknare för årsmötet. 

§4 Mötes behörigen utlyst
Mötet var utlyst genom kallelse samt på våran hemsida, telefonsvararen och i Arboga Tidning på dagboken. Det godkändes av medlemmarna. 

§5 Verksamhetsberättelse
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2012, och mötet godkände den. 

§6 Ekonomisk redogörelse
Den ekonomiska redogörelsen för tiden 1/1-31/12 2012  lästes igenom och godkändes av årsmötet. 

§7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Kjell Öhrström och årsmötet godkände den. 

§8 Ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

§9 Motioner
Det hade inte kommit in några motioner till årsmötet. 

§10 Styrelsens förslag
a Medlemsavgifter 2013
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter och årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

Medlemsavgifter 2014
Seniorer         200 kr
Juniorer         100 kr                

Fiskekort Arboga ån                              Rabatt som medlem
- Seniorer        300 kr                                 50 kr
- Juniorer         150 kr                                 25 kr
- Trollingkort   400 kr
- Dagkort        100 kr 

Fiskekort Sundsjön 
- Personligt       400 kr
- Familjekort     500 kr
- Dagkort          120 kr 

Fiskekort Tjurlången
-
Dagkort            50 kr
- Båtplats           200 kr 

b Bilersättning
Anpassas efter skatteverkets regler och årsmötet godkände det. 

c Budgetförslag
Göran Glimsholt gick igenom budgetförslaget för 2013. Mötet godkände den. 

§11 Val  för verksamhetsåret 2013
a. Ordförande 1år
   Joakim Glimsholt  Nyval valdes till ordförande att leda föreningen 

 b. 3st styrelsemedlemmar 2år
    Berit Millås Mårdh            Omval
    Andreas Silversten            Omval
    Göran Glimsholt                Nyval 

Övriga väljs på 1år
 c. 2st styrelsesuppleanter
     Birger Dahlberg                Omval
     Magnus Andersson           Omval 

d. 2st revisorer
    
Kent Jakobsson                Omval
     Kjell Öhrström                  Omval 

e. 2st revisorsuppleanter
   
Mikael Johansson              Omval
    Hans-Erik Larsson             Omval 

f. IT ansvarig
    Torbjörn Janson                 Omval 

g. Tävlingsledare
    Christer Jansson                Omval 

h. Vice tävlingsledare
     Magnus Andersson           Omval 

i. Tävlingssektion 8st
     Bo Dahlström          Omval
     Hans-Erik Larsson   Omval
     Bengt Hermansson  Omval
     Börje Tuominen      Omval
     Lars-Göran Flink     Nyval
     Mikael Westin         Nyval
     2 st vakanta platser 

j. Tävlingskommitté KM
    -pimpel 3st –mete 2st –internationellt mete 1st
 

    Pimpel
    Håkan Jansson        Omval 

   Mete 2st
   Greger Karlsson       Omval
   Bengt Hermansson   Omval 

    Internationellt mete
    Christer Jansson 

k. 4 st Ungdomsledare
     Joakim Glimsholt     Omval
     Andreas Silversten   Omval
     Henrik Mårdh
     1 st Vakant plats 

l. Miljö o Fiskevårdsombud
     Göran Glimsholt       Omval 

m. Båtplatsansvarig
      Ingvar Berglind        Omval 

n. Storfiskregistator
    Håkan Jansson            Omval 

p. Pressombud
    Christer Jansson          Omval
    Torbjörn Jansson        Omval
    Leif Carlsson              Nyval
    1 st Vakant plats 

q. Marknadskommitté 3st
    Jan-Olov Lööw
    Bo Dahlström
    Börje Tuominen 

r. Valberedare 4st
    Ordf. Bo Dahlström    Omval
   Hans-Erik Larsson       Omval
   Magnus Andersson      Omval
   1st Vakant plats 

s. Valberedare supp. 2st
    Mikael Johansson       Omval
    1st Vakant plats 

§12 Representanter till distriktets årsmöte
Beslutades att styrelsen utser delegat till distriktets årsmöte. Enskilda medlemmar får även gå på detta möte. 

§13 Information från styrelsen
Det pågår planering av 40-års jubileum
En inbjudan till detaljplanesamråd detaljplan gäller Åbrinken Etapp 1

§14 Mötes avslutning
Ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

………………………………….                                  ………………………………

          Ordförande                                                                      Sekreterare

      Göran Glimsholt                                                              Leif Carlsson

 

 

 

…………………………………..                                 ……………………………

             Justerare                                                                         Justerare

         Börje Tuominen                                                             Raimo Tuominen 

 

  

 Styrelsemöte 11  2012-11-26

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Magnus Andersson
                       Leif Carlsson
                       Berit Millås Mårdh
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson
                       Andreas Silversten
                       Joakim Glimsholt 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat                                                         

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Birger Dahlberg tog upp några frågor om familjekort och om fisketillsyningsmän. Han fick svar på dessa frågor.
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4  Skrivelser
Föreningen fick en inbjudan av Idrottssällskapet Linné till Lillsved-Open i haspel precision
lördagen 15 december 2012.
Från länsstyrelsen har inkommit en redovisning om landsbygdsenheten elfisken i Västmanland 2012. 

§5 Rapporter
Distriktet anordnade ihop med Västra Mälardalen Sportfiskeförbund en informationsträff 12 november som Göran Glimsholt, Leif Carlsson, Jan-Olov Lööw och Ingvar Berglind deltog på. Göran Glimsholt informerade styrelsen vad som sades på träffen. Han tog bland annat upp om en olycksfallförsäkring för aktiva som kostade 35kr/ person.
Leif Carlsson rapporterade att båtmete avslutningen var 16 november där 18 deltog lite för lite tycker Leif, han meddelade även att soptunnorna är hämtade.
Utskicket är gjort
Andreas Silversten rapporterade från familjedagen som var vid Sundsjön 4 november dit kom ca 20st som provade på regnbågsfisket. En annan gång kanske man kan ta det tidigare meddelade Andreas Silversten.
Leif Carlsson hade en synpunkt att man skall lämna lokalen i det skick som du själv vill komma till.

                                                                                                                                                                             

Kvar sen föregående                                                                                                               
Jan-Olov Lööw skall undersöka om det finns lokal att hyra till våra arbetsverktyg och
maskiner. Han skall även fråga om installationen av pumpen.
 

§ 6 Sundsjön
Leif Carlsson tog upp angående vägen ner till Sundsjön. Mc förarna som åker över vägen där vi skall transportera fisk har nu körts sönder. Om vi nu skall transportera fisk till sjön går inte detta. Man antar att inte vi skall behöva laga vägen efter dom som kör Mc. 

§7 Tjurlången
Jan-Olov Lööw rapporterade att träribbor är påspikade på spången till båthuset. Det har nu blivit tak över veden. Ingvar Berglind och han har börjat med att spika sopstationen som skall vara där. 

Kvar sen föregående
Det är kvar att laga aktern på ena norsbåten.
 

§8 Arboga ån
Man har gjort återstart med arbetet på fisketrappan efter en tids uppehåll på grund av mycket vatten i ån. 

§9 Klubblokalen
Ljudisoleringsplattor finns för montering i det nya maskinrummet. Ungdomsledarna fixar monteringen. 

Kvar sen föregående
Vi behöver ta bort mellanväggarna i förrådet.

§10 Ungdomsverksamhet
De tänker ha en traditionell avslutning i början på december.
Dom har lite nya funderingar till nästa säsong. 

§11 Tävlingsverksamhet
När vi har haft tävlingar i Räfsvik har vi fått parkera vid en bostad. Den har bytit ägare men Bo Dahlström har varit i kontakt med dom nya och vi får parkera i fortsättningen också. 

§12 IT
Torbjörn Jansson har lagt in nya tävlingsprogrammet. 

§13 Studieverksamhet
Cirklarna står lite still för närvarande. 

§14 Ekonomi
Berit Millås Mårdh lämnade en läges rapport om ekonomin och den är tillfredsställande. 

§15 Jubileum
Föreningen skall fira 40 år preliminärt i maj 2013. Ansvariga blir Andreas Silversten, Berit Millås Mårdh och Jan-Olov Lööw. 

§16 Övriga Frågor
Torbjörn Jansson gjorde en förfrågan om Rasta personalen kund få vara i lokalen för en fest. Den utlånas ej till festverksamhet.
Den kan lånas ut till möten och inbjudna ungdomar för verksamhet.
Torbjörn Jansson hade med sig angående för taxa kontrollavgift med stöd av §31 i lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Göran Glimsholt vill skicka frågan vidare till förbundet. 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir28 januari 2013 

§18 Avslutning
Ordförande tackade alla ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

………………………………………                           ……………………………………….

                   Ordförande                                                                    Sekreterare

               Göran Glimsholt                                                              Leif Carlsson

 

 


 

Styrelsemöte 10  2012-10-29

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Joakim Glimsholt
                      Leif Carlsson                                                              Magnus Andersson
                      Berit Millås Mårdh                                                      Birger Dahlberg
                      Jan-Olov Lööw
                      Torbjörn Jansson
                      Andreas Silversten 

 § 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat                                                         

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Protokoll från distriktes möte 2 augusti har kommit till kännedom.
Distriktet har informationsträff i Köping 12 november 18.30.
Resultatlista från traditionellt mete har kommit oss till handa.
Det har kommit en årsrapport från castingförbundet 2012.
Föreningen har beviljats statligt LOK-stöd perioden VT2012. 

§5 Rapporter
Båtarna i Tjurlången har tagits upp.
Jan-Olov Lööw skall undersöka om det finns lokal att hyra till våra arbetsverktyg och maskiner
Föreningen hade träff med de flesta tillsyningsmännen 16 oktober. 

§6 Sundsjön
Informationen om reglerna för familjekortet till Sundsjön måste förbättras så inte missförstånd uppstår. 

§7 Tjurlången
Det är kvar att laga aktern på ena norsbåten.
Vi hade en arbetsdag 15 oktober och det kom 10 st.
Tvärribbor skall monteras in till båthuset på grund av att man halkar på den släta ytan.
Pierre Welander har lämnat ett USB minne med foton från båtmetet. 

§8 Arboga ån
Fisketrappan har blivit försenad 10 veckor på grund av det höga flödet. 

§9 Klubblokalen
Det behövs ljudisolering där maskinerna står.
Vi behöver ta bort mellanväggarna  i förrådet.
Ledningen till pumpen skall snyggas till. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har en fiskedag vid sjön den 4 november.
Fisket som var vid Långsvan blev ingen höjdare
Ett begagnat eko lod skulle vara bra att köpa.
Det skulle vara bra om man kunde få med ungdomarna på  ex. KM mete till att börja med 

§11 Tävlingsverksamhet
Tävlingsprogram finns skall bara ordnas med resten av programmet för utskicket bör göras till den
7 november.
Till prisutdelningen vid årsmötet bör vi ta upp angående resultat från tävlingar. Det skall även tas upp
information inför tävlingarna som skall tas upp  på telefonsvararen och hemsidan för att slippa åka fram
till klubblokalen då tävlingen skall vara intill där jag bor. Man tycker att man skall gå ut med det redan
3 dagar före tävlingen var det skall fiskas. 

§12 IT
En lista på tillsyningsmännen skall göras 

§13 Studieverksamhet                                                                                                             Det är meningen att eventuellt börja med  en cirkel angående binda nät till vintern.
Vi har nu avslutat 3 cirklar som har bedrivits i sommar. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är tillfredsställande 

§15 Utskick
Ett utskick kommer att göras 7 november 

§16 Övriga frågor
Fanns inget för tillfälle att ta upp. 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir 26 november 

§18 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

………………………………………                           ……………………………………

                 Ordförande                                                                   Sekreterare

           Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson 

 

 

Styrelsemöte 9  2012-09-24

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Leif Carlsson
                      Birger Dahlberg                                                             Magnus Andersson
                      Jan-Olov Lööw                                                             
                      Birger Dahlberg                                                            
                      Andreas Silversten 
                     
                      Joakim Glimsholt
                      Torbjörn Jansson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
Med anledning av sekreterarens frånvaro valdes Berit Millås-Mård till att föra mötets protokoll.

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Protokoll har inkommit från distriktet.
Möte i Kolbäck 10/10 ang. förslag om tävlingar i vinter.
Christer Jansson kom 2:a i SM mete i Göta Kanal vid Norsholm.
Arboga Kommun har fått ny fakturaadress.
Ett mottagningsbevis har inkommit för ansökan om föreningsbidrag 2013.
Information från Sportfiskarna om beviljat aktivitetsbidrag 2012, hälften av summan har
utbetalts och resterande utbetalas efter godkänd redovisning.
Intresse om tävlingsmete har inkommit från förbundet och ansökan om arrangemang av ev.
sportfiskedag.
Sturefiskarna har fått en offert och faktura avseende gös i Tjurlången.

§5Rapporter
Bo Dahlström informerade om att en ny fiskeklubb har bildats "Mälardalens tävlingsfiskare"
som kommer inrikta sig på enbart tävlingsfiske.

§6 Sundsjön
Arbetsdagen har blivit flyttad ett par gånger pga. dåligt väder. Den blir nu av måndagen
den 1/10 då arbetet påbörjas undereftermiddagen och håller på så länge det är ljust.
Mer tillsyn önskas vid bla Sundsjön i samband med fiskisättning. Regler och förordningar
har till en viss del missbrukats. Ett protokoll ska göras vilka och hur många tillsyningsmän
det finns och om de utför det arbete som fiskevårdstillsyn innebär. Ett utskick om ev. möte
i november ska göras och för att se om inte intresse finns. Ev. ska nya tillsyningsmän utbildas.
Förslag om att lägga ut nya gångbrädor runt Sundsjön. Kommer att ske under 2013 och
gå under investeringar.

§7 Tjurlången
Arbetsdag vid Tjurlången kommer att vara måndagen den 15/10 med början på em. och
håller på så länge det är ljust.
Ett utskick kommer att ske till båtägarna. Båtupptagning sker den 28/10.
Provfiske har utförts av Länsstyrelsen 20/9 med nät.
2 st gös med vikt på ca 3 kg samt abborre med vikt på 650 resp. 950 g togs upp.
Det man kunde konstatera var att gösen troligtvis var född i sjön.
PH-prover har tagits. Värdena var bra och låg mellan 7,3- 7,5 mitt på sjön.
Olaga fiske på Tjurlången har förekommit.

§8 Arboga ån
Provfiske har även skett i Arbogaån bla vid Grindberga. Öring och även lake påträffades och
vid Jädersbruk fann man även en ål.
Fisktrappan är försenad och det är oklart när den beräknas vara färdig.

§9 Klubblokalen
Golvet är äntligen målat och belysningen i arbetsrummet fixat, ev. behövs en ny plåtbänk i
arbetsrummet.
Ljudisolerplattor till arbetsrummet bör införskaffas. 

§10 Ungdomsverksamheten                                                                  
Ett ungdomsläger kommer att pågå den 28- 30 september i Andersgården, där även
prisutdelning för egen tävling i fiske kommer att ske.
Önskemål om studiebesök på en fiskeodling finns. Bo Dahlström ska kolla upp detta.
"Upp till 13" är ett projekt från bla Sportfiskarna och Sveaskog. Barn upp till 13 år kan prova
på sportfiske kostnadsfritt under sommaren (15 maj- 15 augusti) och förutom bla gratis lån av
fiskeutrustning får deltagarna ett fiskekort som gäller i mer än 900 vatten i Sverige. Ett
utskick sker till alla skolor. Andreas Silversten undrar om det vore något för Sturefiskarna och
få med någon av "våra" sjöar i detta fiskekort, för att öka intresset för fiske bland ungdomar.
Han ska undersöka saken.
Han nämnde vidare att de går att ansöka om bidrag upp till 5000 kr genom Sportfiskarna, för
att arrangera en fiskedag och undrade om det var något för ungdomsverksamheten.
Ungdomarnas båt kommer att tas upp för renovering.

§11 Tävlingsverksamhet
10/10 är det ett möte om tävlingsprogram.

§12 IT
Önskemål om ny hemsida framlades av Andreas Silversten, med framförallt möjligheten
till ett diskussionsforum för att nå medlemmarna.

§13 Studieverksamhet
Ev. båtrenovering kommer att ingå i studieverksamheten. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är stabil.

§15 Utskick
Utskick till medlemmarna kommer att ske i slutet av oktober efter att tävlingsprogrammet
blivit fastställt. 

§16 Övrigt
2 böcker "Sveriges alla fiskar" kommer att köpas in från Sportfiskeförbundet till ett pris av
450:- totalt.
Offert ska tas in på köp av ny DVD-spelare till lokalen.
Ingvar Berglind har önskan om tillverkning av skyltställ till hundbadet, något som kanske kan gå in under studieverksamheten.                                                                                   

§17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir måndagen 29 oktober kl. 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

…………………………………….                              ………………………………

                  Ordförande                                                              Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                         Leif Carlsson 

                                   

Styrelsemöte 8  2012-08-27

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Joakim Glimsholt
                      Leif Carlsson                                                                 Andreas Silversten
                      Jan-Olov Lööw                                                              Berit Millås-Mård
                      Birger Dahlberg                                                             Magnus Andersson
                      Torbjörn Jansson 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Har fått bokningsbesked angående ungdomarnas hyra och fiskekort vid Långsvan. 

§5Rapporter
Föreningen har skickat blommor till cancerfonden angående Inger Öhrströms bortgång.
Båtmetarna har skickat hem blommor till Kjell Öhrström och beklagar hans frus bortgång.
Inskickade ansökningar föreningsbidrag, trivselbidrag, investeringsbidrag samt underlag till bidragsansökan för 2013 till Arboga kommun meddelade Göran Glimsholt.
Föreningen hyrde ut tält till torgdagen lördagen 25 augusti.
En vattenpump har inhandlats. 

§6 Sundsjön
Arbete kommer att ske lördagen 15 september kl.09.00 det är även fiskeförbud under arbetets gång.
Ph värden kommer att tas 3september där man träffas i klubblokalen kl18.00
Leif Carlsson rapporterade att han har röjt vägen ned till sjön, röjsågen gick även sönder på slutet. Han har lämnat in den på lagning.
Isättning av fisk 15 augusti.
Kjell Öhrström var upp till sjön där två hundar kom löst springande mot honom. Ägaren var inte den trevligaste Kjell talade om att man måste ha dessa kopplade, det skall du inte bry dig om fick han till svars.

§7 Tjurlången
En båt är tjärad men det återstår en och sedan laga aktern på en av båtarna.
En ny lista på båtägarna skall upp vid båtskjulet Ingvar Berglind  vill även han ha en sådan lista.
Gropar på vägen skall fyllas igen på vägen i morgon
Ungdomarna bör sköta sin båt bättre vatten måste tömmas laga sittbrädan. Den här gången öste Leif Carlsson ur båten, när det har regnat så här mycket som i år bör någon tömma båten menar Leif Carlsson. 

§8 Arboga ån
Har fått rapport från provfisket som länsstyrelsen gjorde vid Grindberga att öringen växer. Det visar sig att de klarar sig bra. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw skall ta kontakt igen med Jens Lundberg på H.Lund angående målning av golv för nu har inget hänt på länge.
Leif Carlsson har börjat med installation av uttag i rummet som maskinerna skall stå. 

§10 Ungdomsverksamheten                                                                   Ungdomarna (ledarna) måste sköta båten den skall tömmas på vatten sittbrädan bör lagas. Båten sköter inte sig själv menar Leif Carlsson. 

§11 Tävlingsverksamhet
KM 3 är avslutad och den var i Nyköping. Greger Karlsson blev klubbmästare 2012
De som var på SM i Östersund fick ett medelresultat rapporterade Leif Carlsson. 

§12 IT
Har fått in resultat men vill att mer kommer in. 

§13 Studieverksamhet
Göran Glimsholt har skickat in 3cirklar som är godkända. Nya papper har kommittill de 3nya cirklarna. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är stabil.
Lokstöd på 700kr har kommit från Riksidrottsförbundet. 

§15 Fisketillsyn
Det har blivit problem med mycket tjuvfiske i ån. Fisketillsyn måste bli mycket bättre. 

§16 Övriga frågor
Dags att planera 40 års jubileumsfest för 2013.                                                                                  

§17 Nästa möte
Nästa möte blir som vanligt sista måndagen i månaden 24 september kl 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

…………………………………….                              ………………………………

                  Ordförande                                                              Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                         Leif Carlsson 

                                   

Styrelsemöte 8  2012-08-27

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Joakim Glimsholt
                      Leif Carlsson                                                                 Andreas Silversten
                      Jan-Olov Lööw                                                              Berit Millås-Mård
                      Birger Dahlberg                                                             Magnus Andersson
                      Torbjörn Jansson 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Har fått bokningsbesked angående ungdomarnas hyra och fiskekort vid Långsvan. 

§5Rapporter
Föreningen har skickat blommor till cancerfonden angående Inger Öhrströms bortgång.
Båtmetarna har skickat hem blommor till Kjell Öhrström och beklagar hans frus bortgång.
Inskickade ansökningar föreningsbidrag, trivselbidrag, investeringsbidrag samt underlag till bidragsansökan för 2013 till Arboga kommun meddelade Göran Glimsholt.
Föreningen hyrde ut tält till torgdagen lördagen 25 augusti.
En vattenpump har inhandlats. 

§6 Sundsjön
Arbete kommer att ske lördagen 15 september kl.09.00 det är även fiskeförbud under arbetets gång.
Ph värden kommer att tas 3september där man träffas i klubblokalen kl18.00
Leif Carlsson rapporterade att han har röjt vägen ned till sjön, röjsågen gick även sönder på slutet. Han har lämnat in den på lagning.
Isättning av fisk 15 augusti.
Kjell Öhrström var upp till sjön där två hundar kom löst springande mot honom. Ägaren var inte den trevligaste Kjell talade om att man måste ha dessa kopplade, det skall du inte bry dig om fick han till svars.

§7 Tjurlången
En båt är tjärad men det återstår en och sedan laga aktern på en av båtarna.
En ny lista på båtägarna skall upp vid båtskjulet Ingvar Berglind  vill även han ha en sådan lista.
Gropar på vägen skall fyllas igen på vägen i morgon
Ungdomarna bör sköta sin båt bättre vatten måste tömmas laga sittbrädan. Den här gången öste Leif Carlsson ur båten, när det har regnat så här mycket som i år bör någon tömma båten menar Leif Carlsson. 

§8 Arboga ån
Har fått rapport från provfisket som länsstyrelsen gjorde vid Grindberga att öringen växer. Det visar sig att de klarar sig bra. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw skall ta kontakt igen med Jens Lundberg på H.Lund angående målning av golv för nu har inget hänt på länge.
Leif Carlsson har börjat med installation av uttag i rummet som maskinerna skall stå. 

§10 Ungdomsverksamheten                                                                   Ungdomarna (ledarna) måste sköta båten den skall tömmas på vatten sittbrädan bör lagas. Båten sköter inte sig själv menar Leif Carlsson. 

§11 Tävlingsverksamhet
KM 3 är avslutad och den var i Nyköping. Greger Karlsson blev klubbmästare 2012
De som var på SM i Östersund fick ett medelresultat rapporterade Leif Carlsson. 

§12 IT
Har fått in resultat men vill att mer kommer in. 

§13 Studieverksamhet
Göran Glimsholt har skickat in 3cirklar som är godkända. Nya papper har kommittill de 3nya cirklarna. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är stabil.
Lokstöd på 700kr har kommit från Riksidrottsförbundet. 

§15 Fisketillsyn
Det har blivit problem med mycket tjuvfiske i ån. Fisketillsyn måste bli mycket bättre. 

§16 Övriga frågor
Dags att planera 40 års jubileumsfest för 2013.                                                                                  

§17 Nästa möte
Nästa möte blir som vanligt sista måndagen i månaden 24 september kl 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

…………………………………….                              ………………………………

                  Ordförande                                                              Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                         Leif Carlsson 

                                  


 

Styrelsemöte 7  2012-07-23

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Berit Millås Mård
                    Leif Carlsson                                                                 Birger Dahlberg
                    Jan-Olov Lööw                                                             Magnus Andersson
                    Torbjörn Jansson
                    Andreas Silversten
                    Joakim Glimsholt       
                    Utom styrelsen Bo Dahlström              

 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes av ledamöterna. 

§4 Skrivelser
Protokoll från distriktes möte 7 maj har inkommit.
Resultatlista från Västmanlandsnappets fiske 1 juli.
Sportfiskeförbundet har kommit med en inbjudan till havsfiske SM i Öresund 27-28oktober. 

§5 Rapporter
Distriktet var till Bollnäs där Tommy Vesterlund  informerade om gamla och nya fisketrappor. Bo Dahlström från föreningen tyckte det var en intressant träff.
Ungdomarna skall på läger 28-30 september 

§6 Fiskevatten
Den 15 augusti är det isättning av fisk.
Leif Carlsson tycker att det är dags med att ta ph värden i sjöarna.
Tjurlången det är dags att tjära norsbåtarna en andra gång. Den skall även lagas i aktern innan vintern.
Vägen ner till sjön måste lagas igen. 

§7 Tävlingsverksamhet
Föreningen har semestermete i ån 29 juli
Det åker 7st upp till SM i Östersund 11-12 augusti. 

§8 Fiske för konstnärerna
En kvällsaktivitet skulle ordnas för konstnärerna och föreningen fick en fråga om vi kunde ställa upp med några från föreningen. Birgit Johansson är kontaktperson för de 15 konstnärerna. Göran Glimsholt tar kontakten med Birgit Johansson om det skall kunna bli något måste det bli v31. 

§9 Fiskekort Bergmansparken
Göran Glimsholt skall ta kontakt med zoo-butiken ifall de har några invändningar om det. 

§10 Medeltidsdagarna
Medeltidsdagarna kommer att vara onsdag till lördag v32. Joakim Glimsholt har hand om inbokning av folk till strömming ståndet. 

§11 Övriga frågor
Det beslutades att köpa en pump som skall vara  bland annat till fiskisättning. 

§12 Nästa möte
Nästa möte blir 27 augusti kl 18.30 

§13 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

………………………………………..                         …………………………………

                    Ordförande                                                              Sekreterare

               Göran Glimsholt                                                         Leif Carlsson

 

 

 

Styrelsemöte 6 2012-06-18

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                      Frånvarande: Magnus Andersson                        Leif Carlsson                                                                  Andreas Silversten       
                      Berit Millås Mårdh
                      Jan-Olov Lööw
                      Joakim Glimsholt                       
                     
Torbjörn Jansson
                      Birger Dahlberg 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
onsdagen 25 augusti har hantverkarna nostalgi på 40 och 50 tal.
Alla handlingar har genomgåtts och lagt till handlingarna. 

§5 Rapporter
Fanns inget att rapportera för dagen. 

§6 Sundsjön
Isättning av fisk blir den 20 juni.
Det har förekommit att folk har fiskat med räkor den senaste tiden. 

§7 Tjurlången
Det var en arbetsdag vid Tjurlången 14 juni där hela styrkan på endast 7 personer var där och genomförde arbeten.
Där bland annat ved togs reda på , norsbåtarna tjärades in, bänkarna oljades in och kvar blev att olja in bryggan, bron och tätning av båten som det var läckage på. 

§8 Arboga ån
Det är fortsatta arbeten med fisketrappan.
Fisk blir även isatt i ån.
Kvar sen förut
Göran Glimsholt skall ta kontakt med Micke Norman på kommunen angående anslagstavlor. H DM resultat från kanalen i Arboga fisket var ingen höjdare.
an skall även höra om länsstyrelsen hade tillstånd att sätta upp anslagstavla vi Herrgårdsbron.
                                                                                                                                                     §9 Klubblokalen
Efter semestern kommer golvet i köket att målas. 

§10 Ungdomsverksamhet
Avslutning på vårsäsongen kommer att vara vid Sundsjön.
Man försöker även komma ut på Hjälmaren och fiska.
Flugfiskespön är beställda.
Hösten
Ett läger planeras vid Anders gården vid Långsvan 11 september.
Kvar sen föregående
Ungdomarna bör få i ordning rummet där maskinerna skall stå. 

§11 Tävlingsverksamhet
DM resultat från kanalen i Arboga fisket var ingen höjdare.
KM2 var vid Notholmen 

§12 IT
Torbjörn Jansson skall undersöka angående kalender på hemsidan. 

§13 Studiefrämjandet
Fanns inget för tillfället att ta upp. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är i balans. 

§15 Medeltidsveckan
Göran Glimsholt skall kalla till möte när han har fått uppgifter angående medeltidsveckan. 

§16 Övriga frågor
Fanns inget för dagen 

§17 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

 

…………………………………                                   ……………………………

          Ordförande                                                                     Sekreterare

      Göran Glimsholt                                                                Leif Carlsson

 

                     


 

Styrelsemöte 5  2012-05-28

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                      Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                      Leif Carlsson                                                                  Joakim Glimsholt
                      Jan-Olov Lööw                                                              Magnus Andersson
                     
Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson
                      Andreas Silversten 

                     Utom styrelsen Bo Dahlström 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Det har kommit in protokoll från Distriktes möte 3 april
En resultatlista från en pimpeltävling har inkommit.
Information från förbundet för maj har också inkommit.
Vi har även fått aktivitetsbidrag från Sportfiskeförbundet till strömmingsfisket på 2000kr. Det blev inställt och pengarna kan användas till lägret i höst, enligt överenskommelse med Henrik Heide.
Föreningen har fått trivselbidrag från kommunen på 3000kr. 

§5 Rapporter
Till Staffan Stolpe kommande tjänster har vi översänt ett fiskekort för ån.
Göran Glimsholt har skickat ut brev till dem som ej lagt i båten vid bryggan eller har båtar på land vid Tjurlången.
Leif Carlsson rapporterade från sponsorträffen som var vid Sundsjön. Deltagandet var 4st  och det är så lågt att till nästa säsong kommer ingen energi att läggas på sponsorträffen. 

§6 Sundsjön
Arbetsdagen som var den 2maj var ett stort deltagande meddelade Leif Carlsson 16 vuxna och 4 ungdomar från föreningen. Vi tackar alla som var med och hjälpte till det är verkligen kul att så många som kom. 

§ 7 Tjurlången
Norsbåtarna kommer att vändas 29 maj.  
Leif Carlsson meddelade att vågen är inhandlad.
Arbetsdagen vid Tjurlången kommer att vara torsdagen 14 juni där bland annat båtarna skall lagas. 

§8 Arboga ån
Öringsyngel är isatt nu i maj månad.
Gösfisket är sämre i år än vad det brukar vara.
Det bör vara bättre med tillsyn i samband med isättningarna av regnbåge.
Kvar sen förut
Göran Glimsholt skall ta kontakt med Micke Norman på kommunen angående anslagstavlor. Han skall även höra om länsstyrelsen hade tillstånd att sätta upp anslagstavla vi Herrgårdsbron. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw skall kolla med H.Lund angående målning av golvet. 

§10 Ungdomsverksamhet
Lägret vid Sundsjön 26 april blev populärt.
Strömmingsfisket blev ej av.
Ett läger planeras vid Anders gården vid Långsvan 11 september.
Ungdomarna bör få i ordning rummet där maskinerna skall stå. 

§11 Tävlingsverksamhet
Metet som föreningen var arrangör till i ån blev ett lågt deltagande med 18-19 st.
Ett internationellt mete kommer att vara i ån 3 juni där Örebroarna kommer att meta.
KM 1 var 26maj i Svartån i Örebro.
Det är 7st som är anmälda till SM mete i Östersund 11-12 augusti. 

§12 IT
Andreas Silversten tog upp om länkningar med Torbjörn Jansson.
Man tog upp att det bör vara en kalender på hemsidan där man kan planera in alla tävlingar och andra aktiviteter som skall vara för föreningen. 

§13 Studiefrämjande
Therese från studiefrämjandet var på besök en dag vid föreningen.
Det har startas upp 3 studiecirklar
Det har kommit upp om intresse om nätbindning.
Göran Glimsholt var på Studiefrämjandets årsmöte, där han blev invald i valberedningen. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är under kontroll meddelade Göran Glimsholt 

§15 Övriga frågor
Torbjörn Jansson pratade om milersättning eftersom han har kört en hel del. Det är helt givet att han kommer att få milersättning för det han har kört. 

§16 Nästa möte
Nästa möte kommer att vara 18 juni kl 18.30 

§17 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

……………………………….                                      ………………………………

               Ordförande                                                                   Sekreterare

         Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson 

 

 


 

Styrelsemöte 4  2012-04-23

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                   Frånvarande: Jocke Glimsholt
                       Leif Carlsson                                                               Andreas Silversten
                       Berit Millås-Mårdh                                                     Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg                                                           Magnus Andersson
                       Torbjörn Jansson 

                       Utom styrelsen Bo Dahlström 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§ 3Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§ 4 Skrivelser
Arboga kommun vill att vi skickar in nya föreningsuppgifter.                    
För att vi skall få föreningsbidrag för 2013 måste ansökan vara inne till 31 augusti.
Det har kommit in protokoll från Distriktet möten 7 februari och 6 mars.
Det har även kommit från Distriktets årsmöte 14 mars.
Göran Glimsholt hade rapporterat en stöldanmälan till polisen. Vi har nu fått polisen  rapporteringen angående försök till stöld av båt vid Tjurlången. 

§ 5 Rapporter
Göran meddelade att det har visat på SVT angående fisketrappan. 

§6 Sundsjön
Leif Carlsson meddelade vad som bör göras vid arbetsdagen 2 maj och det var en hel del.
Fisk kommer 25 maj 

§ 7 Tjurlången

Leif Carlsson meddelade även här vad som bör göras vid sjön.
Vi måste ha koll på toa tömningen.
En våg skall inhandlas som bland annat används till båtmetet.
Båtägarna bör se över sina båtar så att dom är förankrade ordentlig och inte gnager på bryggan.
Båt iläggningen fungerade bra som vanligt.
Det pratades om att en arbetsdag kunde läggas in i höst. 

§ 8 Arboga ån
Beviljat statsbidrag från länsstyrelsen på 12000kr för öringisättning.
Har även fått från länsstyrelsen 5000kr för fisketillsyn. 

Kvar sen förut
Göran Glimsholt skall ta kontakt med Micke Norman på kommunen angående anslagstavlor. Han skall även höra om länsstyrelsen hade tillstånd att sätta upp anslagstavla vi Herrgårdsbron. 

§9 Klubblokalen
Målning av golv samt flytt av vägguttag till frysen är nu kvar. 

§10 Ungdomsverksamhet
Det var 5 ungdomar som var vid Sundsjön med ledare och tränade på flugfiske med instruktörer.
Ungdomarna skall sova över vid sjön 26 april. 

§ 11 Tävlingsverksamhet
Tävlingsprogrammet för sommarmete är nu ute.
Vårt första mete som arrangör blir 12 maj i Arboga ån. 

§12 IT
Det saknas fortfarande mail adresser kom ihåg om ni byter mail adress glöm inte meddela det till föreningen det underlättar för oss. 

§ 13 Studiefrämjandet
Kommer snart igång med verksamhet.
Till nästa år skall vi inte glömma att ta kontakt med Studiefrämjandet innan norsylingen. 

§14 Ekonomi
Ekonomin är under kontroll. 

§15 Norsylingen
Birger Dahlberg meddelade att stora tältet har krympt bör ses över.
Kan bli vatten problem och även med elen om Karl-Erik Linder skulle flytta.
Försäljningen gav ett bra resultat
Vi vet inte om det blir nästa år som ombyggnaden kommer att ske. Vad vi vet är  att det
Kommer att ske någon gång så snart det finns pengar.
Det var egentligen för lite med folk som hjälpte till det behövs verkligen frivilliga som hjälper till. 

§16 Övriga frågor
En ny klocka bör inhandlas till klubben. 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir 28 maj kl.1830 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

…………………………………….                              …………………………………..

                 Ordförande                                                                      Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                                Leif Carlsson 

                     


 

Styrelsemöte 2  2012-03-12

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Berit Millås Mårdh
                    Leif Carlsson                                                                 Joakim Glimsholt
                   Jan Olov Lööw                                                              Andreas Silversten
                   
Birger Dahlberg                                                              Magnus Andersson
                   Torbjörn Jansson 

 § 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Fanns inget protokoll färdig till detta styrelsemöte 

§4 Skrivelser
Castingförbundet hade sitt årsmöte 10 mars
Sportfiskarna Västmanland Har sitt årsmöte i Fagersta 14 mars Göran Glimsholt och Leif Carlsson åker på detta.
Protokoll från distriktes möte 12 december 2011 och från den 16 januari har inkommit.
Sparbanken vill att vi kontaktar dom angående organisations nummer som vi har. Göran Glimsholt har tagit kontakt med dom och de är överens angående organisations nummer.
 I det nya avtalet med Mälarenergi är organisationsnummret angett
 Göran Glimsholt och Leif Carlsson var på en föreningsträff i Medborgarhuset 5 mars med kommunen.
Från Fritid och kulturnämnden bidragsutskott har en överenskommelse om föreningsstöd för 2012. Sturefiskarna ska genomföra verksamhet enligt inlämnad verksamhetsplan. Motivet är

1 Ungdomsverksamhet
2 Natur- och miljövård
3 Förhyrd lokal och anläggning
4 Norsylingen 

Från Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Miljö och hälsoskyddsenheten). Sturefiskarna, Hjorten 7 beslut om riskklassning av livsmedelanläggning samt årlig avgift. Livsmedelanläggning Sturefiskarna. Enligt livsmedelslagen är Västra Mälardalens Myndighetsförbund skyldig att ta ut en avgifter för sin verksamhet på livsmedelområdet. Se vidare www.livsmedelsverket.se

§5 Rapporter
Den planerade träffen med LRF Media blev ej någonting av. 

§6 Sjöarna
Virke har nu körts ut vid Sundsjön på olika platser.
Vid arbete vid Sundsjön skall fiskeförbud råda och skall även sättas ut i Tidningen dagboken.
Fiskevägen vid Herrgårdsbron har påbörjats
Göran Glimsholt skall ta kontakt med Micke Norman på kommunen angående anslagstavlor. Han skall även höra om länsstyrelsen hade tillstånd att sätta upp anslagstavla vi Herrgårdsbron. 

§7 Tävlingsverksamhet
Bo Dahlström, Jan-Olov Lööw, Christer Jansson och Leif Carlsson var på mormyska SM 3 till 4mars i som Enskede SPK arrangerade. De 4 hamnade på måttliga resultat så vi behöver inte skämmas. Pensionärerna driver kulor i pimpel på onsdagarna. 

§8 Klubblokalen
Målning av golv och skåp som fattas bör inte påbörjas före norsylingen. Jan-Olov Lööw skall ta kontakt med H.Lund angående detta. 

§9 Norsylingen
Tillstånd av polis skall göras och en hel del annat måste göras.
Datum beräknas bli 14 april eller 21 april och föreningen hoppas på lika bra uppslutning som tidigare. 

§ 10 Övriga Frågor
Till Distriktets årsmöte i Fagersta åker Leif Carlsson och Göran Glimsholt 

§11 Nästa möte
Nästa möte blir 26 mars kl 18.30 med god uppslutning. 

§12 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat 8intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

……………………………                                           …………………………..

         Ordförande                                                                          Sekreterare

      Göran Glimsholt                                                                    Leif Carlsson 

 

                     


 

 Sturefiskarnas Årsmöte 2012-02-27 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla 20 medlemmar välkomna till årsmötet 

§2 Förslag till dagordning
 Förslag till dagordning lästes och godkändes. 

§3 Val av funktionärer för årsmötet

Val av årsmötes ordförande
Mötet valde Göran Glimsholt till ordförande. 

Val av sekreterare och två justerare tillika rösträknare för årsmötet.
Mötet valde Leif Carlsson att föra protokollet.
Mötet valde Börje Tuominen och Raimo Tuominen till justerare samt rösträknare för årsmötet 

§4 Mötets behörigen utlyst
Mötet var utlyst genom kallelse, Arboga Tidning, Telefonsvarare och på hemsidan. 

 §5 Verksamhetsberättelse
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt och mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

§6 Ekonomisk redogörelse
Den ekonomiska redogörelsen gick igenom och mötet godkändes den ekonomiska redogörelsen. 

§7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Kjell Öhrström och mötet godkände den. 

§8 Ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 

§9 Motioner
Det har inte kommit in några motioner till årsmötet. 

§10 Styrelsens förslag

a Medlemsavgifter för 2013
Styrelsens förslag följande höjningar av fiskekortavgifterna från och med 2013  

Fiskekort Arboga-ån Årskort

                                      Nuvarande        Förslag          Rabatt som medlem 

- Seniorer                            200 kr            300 kr            50 kr

- Juniorer                             100 kr            150 kr            25 kr

- Trollingkort                        350 kr            400 kr

- Dagkort                            100 kr             100 kr 

Fiskekort Sundsjön Årskort                                  

                                      Nuvarande          Förslag

- Personligt                          400 kr           400 kr

- Familjekort                       400 kr            500 kr 

- Dagkort                            100 kr           120 kr 

Fiskekort Tjurlången 

- Dagkort                                40 kr              50 kr 

Medlems och båtavgifterna föreslogs vara oförändrade.                                          

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag, 

b Bilersättning
Anpassas efter skatteverkets regler och årsmötet godkände detta. 

c Budgetförslag
Göran Glimsholt gick igenom budgetförslaget för 2012 och årsmötet godkände den. 

§ 11 Val för verksamhetsåret 2012. 

a Ordförande 1 år

Göran Glimsholt                                       Omval 

b Val av 3 st styrelsemedlemmar 2 år 

Sekreterare          Leif  Carlsson               Omval

Vice Ordförande  Jan-Olov Lööw             Omval

Ledamot               Torbjörn Jansson           Nyval 

Övriga väljs på 1 år 

c Styrelsesuppleanter

Birger Dahlberg                                        Omval

Magnus Andersson                                   Omval 

d revisorer 2 st

Kjell Öhrström                                         Omval

Kent Jakobsson                                       Omval 

e Revisorsuppleanter 2 st

Hans-Erik Larsson                                    Nyval

Mikael Johansson                                     Omval 

f IT ansvarig

Torbjörn Johansson                                  Omval 

g Tävlingsledare

Christer Jansson                                       Omval                                           

h Vice tävlingsledare

Magnus Andersson                                  Omval

 

i Tävlingssektion 8 st

Bo Dahlström                                           Omval

Jan-Olov Lööw                                        Omval

Hans-Erik Larsson                                    Omval

Andreas Silversten                                    Omval

Börje Tuominen                                        Omval

Bengt Hermansson                                   Nyval

Vakant

Vakant 

 

 j Tävlingskommitté  KM

   - pimpel 3 st – mete 3 st – internationellt mete 1 st

Pimpel      

Håkan Jansson                                          Omval

Magnus Andersson                                   Omval

Vakant

Mete    

Greger Karlsson                                       Omval

Bengt Hermansson                                   Omval

Jan-Olov Lööw                                        Omval

Internationellt mete

Christer Jansson                                       Omval 

k Ungdomsledare 4 st

Joakim Glimsholt                                     Omval

Jonas Fagernäs                                        Omval

Andreas Silversten                                   Omval

Henrik Mård                                            Omval 

l Miljö och fiskevårdsombud

Göran Glimsholt                                       Omval 

m Båtplatsansvarig

Ingvar Berglind                                        Omval

 

n Storfiskeregistator

Håkan Jansson                                         Omval                                           

p Pressombud 4st

Christer Jansson                                       Omval

Torbjörn Jansson                                      Omval

Vakant

Vakant 

q Marknadskommitté 2 st

Jan-Olov Lööw                                        Omval

Bo Dahlström                                           Nyval

Börje Tuominen                                        Nyval                                           

r Valberedare 3 st

Ordf.  Bo Dahlström                                Omval

Hans-Erik Larsson                                   Omval

Magnus Andersson                                  Omval 

s Valberedare suppl 2 st

Mikael Johansson                                     Omval

Vakant 

§ 12 Representanter till distriktes årsmöte
Beslutades att styrelsen utser delegat till distriktes årsmöte som är 14 mars i Fagersta 

§ 13 Information
Göran Glimsholt informerade om läget vad gäller nya fiskvägen vid Herrgårdsbron.
Göran Glimsholt meddelade att en inbjudan om att eventuellt starta ett Leader projekt tillsammans med Arboga OK runt Tjurlången att utveckla området.
Hyresvärden har meddelat att renoveringsarbetet i klubblokalen skall slutföras med det snaraste
Mormyska DM som Atletfiskarna skulle anordna, har nu flyttas till Sturefiskarna och arrangemanget kommer att bli 10 mars på Högsjön
Föreningen vill ändra KM i pimpel från 3 tävlingar till en på grund av att så få deltagare är med. Ingen hade något emot detta och tycker man att man skall anordna 1 tävling. 

§14 Mötets avslutning
Mötet avtackade Ingvar Berglind för hedersamt arbete
Ordförande tackade årsmötesmedlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat 

 

…………………………………                                   ………………………………

                 Ordförande                                                             Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                        Leif Carlsson 

 

………………………………..                                     ……………………………..

                Justerare                                                                   Justerare

             Börje Tuominen                                                      Raimo Tuominen 

 

 


 

Styrelsemöte 1  2012-01-30

 

Närvarande: Göran Glimsholt
                       Leif Carlsson
                       Berit Millås Mårdh
                       Jan Olov Lööw
                       Ingvar Berglind
                       Birger Dahlberg
                       Joakim Glimsholt
                       Torbjörn Jansson
                       Andreas Silversten
                       Magnus Andersson 

Förutom Styrelsen Bo Dahlström 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Distriktet har anordnat pimpel dag 1 mars
Det har kommit protokoll från distriktets möte 12 oktober, 2011 och 15 november, 2011.
Resultat listor från olika tävlingar har kommit till föreningen.
Besked om slutlig skatt enligt 2011 års redovisning, resultat av 2011 års taxering enligt beslut 2011-11-30 blev 0 kronor.
Kontrolluppgifter från Jordbruksverket för inkomståret 2011. Utbetalningen från Jordbruksverket 45 980,00 kr har gått till projekt inom Leader.
Från Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegationen angående slutliga villkor för utformning av den geologiska barriären vid deponi för internt avfall på fastigheten Kallstensgården 1:4 i Arboga kommun har kommit till kännedom till föreningen.
En påminnelse från Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott om investeringsstöd för året 2011. Bidraget har utbetalas
Det har även kommit investeringsbidrag för år 2012 med 17 000 kr för utsättning av fisk.
Föreningen har även fått verksamhetsstöd från Fritid och Kulturs bidragsutskott för år 2012 ett kontantstöd på 20 000 kr har beviljats.
Det har kommit ett sammanträdesprotokoll från Fritid och Kultur, föreningen har beviljats investeringsbidrag för omläggning av tak, renovering av spänger och grillplats under 2011.
Sportfiskarna påminner om förbundskongressen 24 mars, 2012
Alla inkomna skrivelser har I-genomgåtts och lagts till handlingarna.  

§ 5 Rapporter
Finns inget att rapportera 

§6 Sundsjön
Ingvar Berglind och Jan-Olov Lööw har kommit igång med bryggan.
Under föregående möte togs det upp angående sopkärl men det blev lite för dyrt. 

§7 Tjurlången
Fanns inget för tillfället att ta upp.

§8 Arboga ån
Angående projekt med fiskväg vid Herrgårdsbron pågår upphandling av kommunen meddelade Göran Glimsholt. Föreningen bevakar projektet. 

§9 Klubblokalen
Det går sakta men säkert framåt vi får se när dom blir klara med arbetet. 

§10 Ungdomsverksamhet
Starten i lokalen avvaktas till lokalen blir färdig. 

§11 Tävlingsverksamhet
En öppen tävling arrangerades på Tjurlången med 32 deltagare.
En fråga varför det är så få som tävlingsfiskar i föreningen det borde vara fler. Hur skall man då göra för att fler skall tävlingsfiska, och det kommer inga underifrån heller.
En öppen tävling kommer att vara 11 februari på Hjälmaren.
LRF media vill gärna göra ett reportage om fiske på Hjälmaren.

§12 IT
Det har lagts ut kort på ungdomssidan och Torbjörn Jansson håller även på att uppdatera hemsidan. 

§13 Studiefrämjande
Jan-Olov Lööw, Leif Carlsson och Ingvar Berglind var Studiefrämjandes julbord i Köping.
Nätbindning skall startas upp i vår 

§ 14 Ekonomi
Beslutades att föreslå kommande årsmöte nedanstående ändringar av avgifterna.
Det har kommit in nya förslag till avgifter till årsmötet
Sundsjökort höjs från 350 kr till 400 kr och familjekort höjs från 400 kr till 500 kr
Dagkort Sundsjön höjs från 100 kr till 120 kr
Årskort Arboga-ån höjs från 200 kr till 300 kr
Årskort ungdom 8-16 år höjs från 100 kr till 150 kr
Dagkort ån förslag är 100 kr
Dagkort Tjurlången höjs från 40 kr till 50 kr.
För familjekort i Sundsjön gäller att samtliga deltagare skall vara medlemmar.
När det gäller Arboga ån får medlem i Sturefiskarna får 50 kr rabatt på vuxenkort och trollingkortet. Ungdomskort rabatteras med 25 kr. Fiskekortet till ån kan lösas tillsammans med medlemskortet. Glöm inte att skriva på avin vilka kort ni vill ha samt för vem. 

§15 Årsmöte
 Årsmötet 2012 kommer att hållas 27 februari kl 19.00 i klubblokalen. 

§16 Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor att ta upp. 

§17 Nästa möte
Nästa möte kommer att bli 21 mars kl. 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………..                                         …………………………….

        Ordförande                                                                         Sekreterare

      Göran Glimsholt                                                                 Leif Carlsson


 

Styrelsemöte 28/11 2011 

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Andreas Silversten
                      Leif Carlsson                                                                 Joakim Glimsholt
                      Berit Millås Mårdh                                                         Magnus Andersson
                      Jan-Olov Lööw
                      Ingvar Berglind
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Förslag från länsstyrelsen Västmanland fiskeenhet har inkommit en utvärderingsrapport gällande elfisket i vissa vattendrag inom länet under 2011. Författare är Sven-Erik Åkerman. Bland andra var Arboga ån med många av dessa tillflöden redovisade
Från Arboga kommun har föreningen fått en påminnelse om komplettering av ansökningshandlingar för föreningsbidrag år 2012 där budgeten saknas för 2012.
Föreningen kan inte lämna någon sådan före årsmötet 2012 i februari har varit. Göran Glimsholt skall skicka in en skrivelse att det inte går före vårat årsmöte.
Föreningen har fått en organisationsutredning från Sportfiskarna. Förbundsstyrelsen fick vid Sportfiskarnas kongress 2010 i uppdrag att genoföra en organisationsutredning. Styrelsen gav i sin tur en arbetsgrupp uppgiften att genoföra utredningen. Arbetsgruppen har nu sammanställt sitt arbete och förbundsstyrelsen har beslutat att skicka ut utredningens förslag att yttra sig via www.sportfiskarna.se  

§5 Rapporter
Avslutningsfesten för årets båtmete gick klanderfritt även i år god mat och fina priser. 

§6 Sundsjön
Anslagstavlan vid Sundsjön är nu uppmonterad.
En fråga togs upp angående sopkärl vid Sundsjön och Tjurlången för sopsortering. Göran Glimsholt skall undersöka med kommunen.                                                               

Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Bryggan bör ses över

§7 Tjurlången
Arbetet är nu färdigt vid badberget 

§8 Arboga ån
Bo Dahlström har redovisat pengar från ån
Det skulle behövas en upplysning angående fiskarter och storlek på fisken som får tas upp 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw skall kontakta H.Lund när arbetet kommer igång. Det han vet är att dom väntar på skåp. 

§10 Ungdomsverksamhet
Magdalena Filipsson skall ordna ett läger genom distriktet. 

§11 Tävlingsverksamhet
Finns inga tävlingar för tillfället 

§12 IT
Telefon på tävlingsansvarig och ungdomsansvarig bör finnas på sidan.
Det togs upp att eventuellt en fångst rapport skulle finnas inte styck utan kilo. 

§13 Studieverksamhet
Fanns inget att rapportera 

§14 Ekonomi
Göran Glimsholt meddelade att ekonomin ser bra ut.
Berit Millås-Märdh har inte kommit igång riktigt. 

§15 Utskick
Väntar fortfarande på tävlingsprogrammet annars är allt klart. 

§16 Övriga frågor
Jan-Olov Lööw visade upp en sump som kunde användas till båtmetet. Styrelsen beslutade att inhandla 25 st sumpar och en våg. 

§17 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir efter att lokalen blivit färdig efter reparation. 

§18 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………..                                         ……………………………….

            Ordförande                                                                     Sekreterare

         Göran Glimsholt                                                              Leif Carlsson

                                                                                                                                     

 


 

Styrelsemöte 31/10 2011

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Joakim Glimsholt   
                    Leif Carlsson                                                                 Magnus Andersson
                    Jan-Olov Lööw
                    Ingvar Berglind
                    Berit Millås Mård
                    Birger Dahlberg
                    Torbjörn Jansson
                    Andreas Silversten
                    Utanför styrelsen Bo Dahlström 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Från distriktet har protokoll från 24 augusti kommit.
Inbjudan till årsmöte 2012-03-14 i Fagersta har inkommit.
Tävlingsprogrammet är inte färdigt.
Det har kommit in listor över resultat i mete.
Det har kommit ny riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 från Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Den nya riskklassningen börjar gälla från och med den 1 januari 2012
Alla inkomna skrivelser har gåtts igenom och lagts till handlingarna. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt rapporterade att fiskevårdsanslag har skickats in till Länsstyrelsen Västmanland för tillsyningsverksamhet
Göran Glimsholt rapporterade att föreningen hade revision 25 oktober. Revisionen gjordes från årsmötet 28 februari till 25 oktober revisorerna hade inget att anmärka.

§6 Sundsjön
Den sista isättningen för i år var 27 oktober som hämtades i Kloten
Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Bryggan bör ses över
Informationstavla 

§7 Tjurlången
Det är mycket vatten i sjön
Taket är lagat vid badberget men bordet behöver en upprustning.
Ingvar Berglind fick hjälp av 5st att fylla i risvasarna. 

§8 Arboga ån
Andreas Silversten har satt upp 2st skyltar om fiskeförbud vid villabadet.
Angående fisketrappan är det klart med vattendomen upphandling pågår. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw har kontakt med Jens Lundberg på H.Lund angående reparationen i köket. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna är försäkrade genom skolan.
Andreas Silversten undrar hur det går med lokal till ungdomarna. För tillfället finns inga lokaler lediga. 

§11 Tävlingsverksamhet
Fanns inget att rapportera 

§12 IT
Fanns inget att rapportera 

§13 Studieverksamhet
Det är tänkt att starta upp efter jul med nätbindning till bland annat norsnäten, och upptagningshåvar  

§14 Ekonomi
Göran Glimsholt meddelade att ekonomin är i balans 

§15 Utskick
Skall finnas med i utskicket adressändringen skall uppdateras
Tävlingsprogrammet skall ut
Uppgift när årsmötet är 27 februari 2012 

§16 Övriga frågor
Ett gasolkök är inhandlat och provat 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir 28november kl.18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

…………………………………………                       …………………………………….

                 Ordförande                                                                      Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                                Leif Carlsson

 

Styrelsemöte 29/8 2011                                  

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Andreas Silversten
                      Leif Carlsson                                                                 Joakim Glimsholt
                      Ingvar Berglind                                                              Torbjörn Jansson
                      Jan-Olov Lööw                                                             Mikael Westin
                      Birger Dahlberg                                                             Magnus Andersson 

 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Det har inkommit en inbjudan från kommunen till hälsovecka 15 oktober till 20 oktober. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt har varit till banken och skrivit nytt avtal och ett nytt konto
Mikael Westin har tagits bort från fullmakten.
Göran Glimsholt har tecknat avtal med tele2 angående modem.
Göran Glimsholt har tecknat avtal med Nordea angående plusgiro för att föreningen skall kunna köra alla betalningar direkt från datorn
Miljödomstolen har möte på rådhuset 1/9  kl.9.30 angående fisketrappan.  Nacka tingsrätt kommer då till rådhuset.
Arboga kommun har lämnat in till länsstyrelsen en utredning och förslag till slutliga villkor angående geologisk barriär vid kallstenstippen 1:4 i Arboga kommun.
Föreningen deltog inte på Medåkers dagen denna säsong.
Till Erling Adamsson bortgång blev det pengar till cancerfonden från föreningen, även båtmetarna gav pengar till cancerfonden
Ansökan av föreningsbidrag har lämnats in. 

§6 Sundsjön
En polisanmälan har gjorts låset till bommen har klippts upp, men det såg inte ut att någon har varit vid sjön och gjort något anmärkningsvärt
Fiskisättning gjordes 17 augusti sista isättningen kommer att bli 21 september
Göran Glimsholt och Ingvar Berglind gick runt sjön och hittade en koja och eldstad som dom rev bort.
Skyltar angående dykförbud är nu dit monterade. En arbetsdag kommer att ske 25 september kl. 10.00 det kommer även att vara fiskeförbud samma dag.
Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Bryggan bör ses över
Informationstavla 

§7 Tjurlången
Bryggan har nu hämtas vid lilla ön.
Vägen är lagad och kul var det kom medlemmar dit hjälpte till.
Det beslutades att en klippare skulle inhandlas och max priset är 5000kr.
Båtupptagar dagen blir 2 oktober kl.10.00. 

§8 Arboga ån
Fanns inget att rapportera för tillfället. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw har vidtalat Jens Lundberg på H.Lund angående dräneringen. Han skall prata med LT Last om saken. 

§10 Ungdomsverksamhet
Anmälan har gjorts av 7st som vill följa med på resan till Lysekil. 

§11 Tävlingsverksamhet
KM 3 avgjordes vid Sundbyholms slott 27 augusti 

§12 IT
Fans inget för tillfället att rapportera. 

§13 Studieverksamhet
Nya studiecirklar har startas upp.  

§14 Kassafråga
Mikael Westin avsäger sig kassörs jobbet. Göran Glimsholt skall undersöka med Berit Millås om hon är villig att ta jobbet som kassör. 

§15 Extra årsmöte
Det bestämdes inget under kvällen om extra årsmöte. 

§16 Övriga frågor
Arrangemanget med medeltidsdagarna gick bra, förmodligen det bästa över 3 dagar och det fungerade väldigt bra.
Birger Dahlberg Undrade hur det är med inköpet av gasolkök. Det skall naturligtvis köpas ett nytt.

§17 Nästa möte
Nästa möte blir 26 september 

§ 18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

 

……………………………..                                         ……………………………..

           Ordförande                                                                      Sekreterare

         Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson

 


 

Styrelsemöte 1/8 2011

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Jan-Olov Lööw
                       Leif Carlsson                                                                Ingvar Berglind
                       Torbjörn Jansson                                                          Mikael Westin
                                                                                                           Birger Dahlberg
                                                                                                           Andreas Silversten
                                                                                                           Magnus Andersson
                                                                                                           Joakim Glimsholt

 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. Tyvärr kom protokollet sent. 

§4 Skrivelser
Det har inkommit ett beslut från skatteverket besluts datum 2011-07-07. Befrielse från Särskild uppgift enligt 18 kap 2§ lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.
Föreningen har ansökt om befrielse från att lämna särskild uppgift enligt 18 kap 2 § lag om självdeklaration och kontrolluppgift. 

BESLUT Skatteverket beviljar ansökan.
Motiveringen:
Skatteverket har funnit, mot bakgrund av inkomna handlingar, att föreningen omfattas av den inskränkta skattemyndigheten som stadgas i 7 kap 7 § inkomstskattelagen. Befrielse från att lämna särskild uppgift medges därför från och med taxeringsåret 2012 till och med taxeringsåret 2016.
Tävlingsresultat från SM i mete har inkommit.
Alla handlingar har gåtts igenom och därefter lagds till handlingarna. 

§5 Rapporter
Torbjörn Jansson rapporterade att hans båt som var i ån har blivit stulen och är nu polisanmäld.
Erling Adamsson har nu lämnat oss och familj. Det bestämdes att blommor skulle inköpas till begravningen som ev. Ingvar Berglind och Jan Olov Lööw tänker medverka. 

§6 Sundsjön
Fisk blev isatt 20juli öring och regnbåge                                                                                             

Kvar från föregående protokoll

Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Bryggan bör ses över
Informationstavla 

§7 Tjurlången
Sopor är tömda på samtliga ställen
Hundlatrinsfrågan är inte löst ännu föreningen har inget ansvar för den vid hundbadet.
Ett staket är monterat vid sjön för Kanada gäss bland annat.
Helen Hedlund ringde Göran Glimsholt angående en bil med släpkärra som var vid sjön. Hon meddelade också att när de åkte ifrån sjön kom ett gäng  i bil som de mötte. När Göran kom till platsen var bil och kärra borta. Vid båtplatsen var inte det ett gäng utan en familj som grillade och barnen lekte där. Föreningen är väldigt tacksam att hon var uppmärksam och meddelade sig. 

§8 Arboga ån
Miljödomstolen har möte på rådhuset 1/9  kl.9.30 angående fisketrappan.  Nacka tingsrätt kommer då till rådhuset. 

§9 Klubblokalen                                    

Kvar sen föregående
Jan-Olov Lööw har varit i kontakt med H.Lund  ( Karin Bastås ) angående hyra för lokal till ungdomarna besked kommer efter semestern.
Dräneringen är inte heller gjord utanför klubblokalen det har inte hänt något på 2år. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna kommer att åka till Lysekil på en fiske resa bidraget är enligt Styrelsemötes protokoll från 4 juli 2011 § 4 skrivelser. Pengar kommer även att tas ifrån fonden, antalet är maximerat till 12 personer med ledare.
Göran Glimsholt anser att dom måste göra budgeten tidigare så föreningen är beredd att bidrag med pengar. 

§11 Tävlingsverksamhet
Sommar metet är den 30Juli samling Granngården
Det var en träff angående inspelning på telefonsvararen där deltagandet var mycket lågt. 

§12 IT
Fanns inget att rapportera 

§13 Studieverksamhet
Göran Glimsholt har skickat in till Studiefrämjandet några studiecirklar. 

§14 Bidragsansökan
Bidragsansökan skall vara tillhanda senast 15 augusti angående omkostnader. 

§15 Medeltidsdagarna
Jan-Olov Lööw och Ingvar Berglind ansvarar för medeltidsdagarna. Göran Glimsholt skall lämna  inköpslista till Jan-Olov Lööw. 

§16 Övriga frågor
Lap Toppen skall Göran Glimsholt inhandla de närmaste dagarna. 

§17 Nästa Möte
Nästa möte blir  29 augusti kl.18.30 och då förväntas alla komma 

§18 Avslutning
Ordförande tackar de ledamöter som var där för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

…………………………………….                              ……………………………….

               Ordförande                                                                    Sekreterare

           Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson


 

Styrelsemöte 4/7 2011 

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                     Frånvarande: Magnus Andersson
                       Leif Carlsson                                                                Andreas Silversten
                       Mikael Westin                                                              Joakim Glimsholt
                      
Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson
                        Förutom styrelsen Bo Dahlström 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Från Distriktet har protokoll kommit från mötet 9 mars, 4 maj och från årsmötet 16 mars.
Det har även kommit information hur man hanterar som tävlingsledare för bland annat mete och pimpel till telefonsvarare.
Det har även kommit in resultatlistor från olika tävlingar.
Alla inkomna skrivelser har gåtts igenom och lagts till handlingarna. 

§5 Rapporter
Föreningen hade kallat alla som varit med på norsylingen till en träff vid Tjurlången, men det kom inte så många 16st men de som var där tyckte det var väldigt lyckat och vi hade verkligen tur med vädret. 

§6 Sundsjön
En isättning gjordes 29juni och det blir en till före semestern
Sponsorträffen var 9 juni men tyvärr kom det inte så många som det var tänkt (synd). 

Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Bryggan bör ses över
Informationstavla 

§7 Tjurlången
Det bör skaffas stockar så man kan flytta dom båtar som ligger kvar och de förstör gräsmattan.
Ett eventuellt beslut kommer att tas angående båtplatserna. För närvarande är det tomma båtplatser och har varit en längre tid. Det finns i dagsläget fler som vill ha båtplatser och står det inga båtar där så önskar de som inte har någon plats att dom kan få en plats istället.
Ingvar Berglind och Jan Olov Lööw har gjort en landgång på sidan av båtupptagarplatsen.
Arboga kommun frågar varför vi inte tömmer hundlatrinen. På den frågan svar vi att de inte ingår i kontraktet, men det har aldrig funnits någon hundlatrin där förut men på något sätt har det kommit dit en. 

§8 Arboga ån
Fanns inget att rapportera om mer än att isättning av fisk är gjort. 

§9 Klubblokalen
Jan-Olov Lööw har varit i kontakt med H.Lund  ( Karin Bastås ) angående hyra för lokal till ungdomarna besked kommer efter semestern.
Dräneringen är inte heller gjord utanför klubblokalen det har inte hänt något på 2år. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna skall till Lysekil det har för tillfället stöt på lite problem, hoppas det ordnar sig innan resan. 

§11 Tävlingsverksamhet
KM 2 har nu varit i Hjälmarekanal
Snart dags för semestermete 31 juli i Arboga ån
Ingvar Berglind åtar sig att ringa runt alla som är med i tävlingssektion för en träff med Göran Glimsholt hur det fungerar att prata in på telefonsvararen. Träffen blir måndag 11 juli kl 18.00 i klubblokalen. 

§12 IT
Hemsidan bör uppdateras. 

§13 Studieverksamhet
Fanns inget för tillfället att rapportera 

§14 Ekonomisystem
En investerig på en Lap top bör göras styrelsen beslutade att inhandla en. Eftersom föreningen har köp ett nytt ekonomisystem är rätt tillfälle att då handla en.
Föreningen behåller postgirot 

§15 Övriga Frågor
Ungdomarna bör ha bättre ordning på sina grejor.  

§16 Nästa möte
Nästa möte blir 1:a Augusti kl 18.30 inför medeltidsdagarna 

§17 Avslutning
Ordförande tackade alla ledamöter för visat intresse och önskade alla en trevlig semester. 

 

 

…………………………………..                                 ………………………………..

              Ordförande                                                                    Sekreterare

        Göran Glimsholt                                                                Leif Carlsson 

 


 

 Styrelsemöte 30/5 2011

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                         Frånvarande: Magnus Andersson
                      Leif Carlsson                                                                    Joakim Glimsholt
                      Jan-Olov Lööw                                                                Torbjörn Jansson
                     
Andreas Silversten
                      Mikael Westin
                      Birger Dahlberg
                      Ingvar Berglind
                      Andreas Silversten avvek från paragraf 12
                      Joakim Glimsholt kom till paragraf 10

 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Föreningen har fått informationsblad från Splash. De har uppfunnit en produkt för fiskare som gör att man inte skall kunna fastna bland stenar och vass ex . Vill man köpa denna produkt kan man kontakta distributör i Sverige; Splash international AB www.splashfishing.com.
Arvsfonden vill dela ut mer stöd i Västmanland. En informationsträff kommer att äga rum
Torsdagen 19maj kl18.00 i Västerås.
Informationsblad från Sportfiskarna maj 2011. I utskicket Försäkring för föreningsaktiva,              Tjejfiske dag 15 Juni, SM i Havsfiske 2011, Framtidens Sportfiskare.
Det har inkommit en årsrapport från Castingförbundet.
Från Sportfiskarna har beslut om aktivitetsbidrag för 2011. Klubben har fått bidrag på 3000kr baserat på ansökan för projekt fiske dag för ungdomar i Bråviken.
Föreningen har även fått bidrag på 6000kr baserat på ansökan till projekt fiskeresa för ungdomar till Lysekil.
Från Arboga Kommun har beslut om trivselbidrag på totalt 160000kr skall fördelas. Föreningen är en av de som har beviljats anslag för 2011 på ett belopp av 3000kr. 

§5 Rapporter
En vedklyv har inhandlats till föreningen. 

§6 Sundsjön
Arbetsdagen som var 18/5 deltog 12st som jobbade för att andra skall kunna fiska där det har kunnat kommit fler. Veden blev nu kluven.
En sponsorträff kommer att vara 9/6 kl1800
R.Dahlin från Himmeta har tillgång även i år att köra ned till sjön. 

Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Bryggan bör ses över
Informationstavla 

§7 Tjurlången
Båtmetet är nu i gång.
Ingvar Berglind och Leif Carlsson hämtade gösrom som vi fick av Olofsson i Nanberga.
Ingvar Berglind och Jan-Olov Lööw har ställt ut soptunnor vid Sickelsjö viken och bad berget.
Föreningen har fått påstötning av kommunen att renhållningen inte sköts vid hundbadet. Kan bero på att man har inte bland annat  kunnat ta sig ned till hundbadet på grund av att träd fallit över vägen men vi skall bättra oss.
Gösyngel är inte beställt. 

§8 Arboga ån
Det har nu isatts 3000st öringsyngel
Märkta fiskar är nu gjort där 12st företag som deltar För tillfället är 7 fiskar upptagna.
Skolan kommer att ha aktivitet vid badet. 

§9 Klubblokalen
Andreas Silversten meddelade att klubblokalen är för liten för deras aktivitet med 10 ungdomar i den lokalen som föreningen har idag.
Uppdrogs åt Jan-Olov Lööw att kolla med Lunds Fastighet AB om det finns lämplig lokal att hyra för ungdomsverksamheten. Kontraktstiden bör inte vara för lång. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna skall till Bråviken i pingst.                                                                                                                                 

§11 Tävlingsverksamhet
Det först KM var vid Svartån i Örebro 20maj
Föreningen anordnade DM i Hjälmare kanal 27 maj där 63st deltog
Det blev hyfsade resultat från föreningen
Redovisning saknas från tävlingsledarna 

§12 IT
Fanns inget för dagen 

§13 Studieverksamhet
Fanns inget för dagen 

§14 Norsylingen
Leif Carlsson Rengjorde grillgallren
Redovisningen är inte gjord
De som har varit med och jobbat med norsylingen kommer att träffas 1 Juli vid Tjurlången och diskutera det som var bra och dåligt.
Båtarna kommer att tas upp fredag kl 08.00 

§15 Ekonomi
Träffa banken och höra om avgifter för föreningen angående bankgiro.
Göran Glimsholt och Mikael Westin skall träffas snarast och kolla det nya programmet. 

§16 Övriga frågor
Joakim Glimsholt frågade Göran Glimsholt hur det har gått angående nya fördelningen i styrelsen. Göran svarade att det har gått lite trögt  1:a halvåret hoppas på bättring. 

§17 Nästa möte
Nästa möte är den 27 Juni kl 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

……………………………………….                          ………………………………….

                 Ordförande                                                                  Sekreterare

            Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson

 


 

Styrelsemöte 18/4 2011

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                         Frånvarande: Magnus Andersson
                      Leif Carlsson                                                                    Joakim Glimsholt
                      Jan-Olov Lööw                                        
                     
Andreas Silversten
                      Mikael Westin
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson
                      Ingvar Berglind 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Från distriktet har protokoll från mötet 14/2 kommit in.
Det har inkommit information från Sportfiskarna region Stockholm/Mälardalen.
Årsredovisning från Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund
Arboga medeltid kommer att anordnas 10 till 14 augusti, Göran Glimsholt har skickat in en intresse anmälan.
Ansökan om investeringsbidrag, trivselbidrag och föreningsbidrag skall vara inne till Kultur och fritid senast 31/8.
Föreningen har fått från länsstyrelsen statsbidrag till fiskevårdande åtgärder från anslaget 1:17, fiskevård budgetåret 2011 en summa på 5000kr för fisketillsyn. Föreningen har även fått 12000kr för utplantering av i första han yngel och ensomrig öring. Bidraget skall utnyttjas före 2011-11-30. 

§5 Rapporter
Det har påbörjats aktivitet på märkta fiskar tidningen ställer upp med arrangemanget. Första isättning sker 9 maj. 

§6 Sundsjön
Vägskyltar finns nu på plats
Leif meddelade att en brygga har gjorts
Veden har påbörjats att klyvas                                                               
Den äldre mannen får även tillstånd för 2011 att åka med bil ned till sjön. 

Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Veden måste klyvas.
Bryggan bör ses över
Informationstavla 

§7 Tjurlången
Båtisättning blir 24 april kl 10.00
Det skall nu beställas 3000 st gösyngel. 

§8 Arboga ån
Det skall beställas 3000st öringsyngel.
Märkning av regnbåge kommer att ske vid första isättningen 

§9 Klubblokalen
Henrik Mård tilldelas en nyckel till klubblokalen. 

§10 Ungdomsverksamhet
För närvarande fanns inget att berätta. 

§11 Tävlingsverksamhet
Tävlingsprogrammet är ute 

§12 IT
Fanns inget för tillfället 

§13 Studieverksamhet
Kommer inom kort att starta en cirkel 

§14 Norsylingen
Dansgolvet skall hämtas hos arbetsmarknadsenheten.
Torsdag och fredag före sista april träffas alla som skall plocka ihop materialet till aktiviteten norsylingen.
Det beslutades att två stycken norsnät skall inhandlas för 3000kr 

§15 Ekonomi
Styrelsen beslutade att köpa ett ekonomisystem för data Visma program för föreningar. 

§16 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor för dagen..

§17 Nästa möte
Nästa möte blir 30maj kl 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

………………………………….                                  ………………………………

               Ordförande                                                                  Sekreterare

          Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson

 


 

Styrelsemöte 28/3 2011

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Andreas Silversten
                      Leif Carlsson                                                                    Magnus Andersson
                      Mikael Westin
                      Ingvar Berglind
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson
                      Joakim Glimsholt 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det 

§4 Skrivelser
Från Studiefrämjandet Västmanland Folkbildningsstipendium har ett informationsblad inkommit angående att lyfta fram och belöna någon person eller förening som befrämjat folkbildning och dess idé

Alla inkomna skrivelser har gåtts igenom och lagts till handlingarna. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt rapporterade från distriktets årsmöte och meddelade att Köpings SFK lägger ner sin verksamhet.
Göran pratade även vilka problem som finns med tjuvfiske i våra vatten,  Hedströmmen har också problem. Fisketillsyn kanske bör gå gemensamt över sms mellan föreningarna det är lättare kanske att bli uppdaterad om det händer något.
Göran Glimsholt tog även upp angående organisationsnummer ifall det kan stöta på skattemässiga problem i framtiden.
Casting förbundet kallade till ett extra årsmöte Stig Nyberg har hittat en ersättare som ny ordförande blir Göran Nygårdh som är från Orsa rapporterade Göran Glimsholt.
Göran Glimsholt rapporterade att föreningsregistret är uppdaterat till Kommunen.

§6 Sundsjön
En arbetsdag dag blir den 18 maj från kl 17.00 och det är även fiskeförbud hela dagen.
Det kommer att bli 5 isättningar som vanligt i år
Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår
Veden måste klyvas.
Bryggan bör ses över 

§7 Tjurlången
Det har blivit 5 nya risvasar och 3 har blivit påfyllda med ris
Veden har tagit slut
Båtisättning kommer att ske 25 april kl 10.00
Joakim Glimsholt skall ta kontakt med Svea Skog och diskutera om vita vägen som är under all kritik
Kvar från föregående protokoll
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig 

§8 Arboga ån
Angående projektet med att märka fiskar har det inte hänt något nytt
Bottenmetet nedströms Herrgårsbron är nu förbjudet från 1 april.
Socialförvaltningen kommer att köpa 6st speciella fiskekort för att fiska i våra vatten hela året priset är då 300kr/person 

§9 Klubblokalen
Lokalen kommer att lånas ut till ett fotbollslag på lördag 2 april
Köket behöver en rust.
Kvar från föregående protokoll
Dräneringsarbetet har inte påbörjats 

§10 Ungdomsverksamhet
Familjedagen 27 mars i Rävsvik kom det lite folk till kanske beroende av vädret
Henrik Mård kommer att start upp 7 april med den yngre gruppen  

§11 Tävlingsverksamhet
KM3 som var den 20 mars i Kvarnsjön.
Spinnfisket drar igång 1maj
Båtmetet kommer igång 3maj
Internationellt mete kommer att bedrivas i ån 30 april till 1 maj det kommer även att vara ett likadant mete 14 till 15 maj
Det blev ingen resa till Jönköpings fiskemässa för några deltagare. 

§12 IT
Nya funktionärer bör uppdateras på hemsidan.
En uppdatering för tillsyningsmännen skall starta snarast innan gösen kommer. 

§13 Studieverksamhet
Det kommer att starta flera studiecirklar når nu våren kommer 

§ 14 Ekonomisystem
Man kommer att prova ett dataprogram för ekonomin innan man inhandlar ett sådant.
Programmet kommer att kosta ca 2000kr styrelsen kommer att träffas 11 april för att se över det nya programmet fungerar. 

§15 Norsylingen
Orkestern veteranerna är bokade, ansökan är klar, Norsbåtarna är tjärade och brandkåren är där och draggar efter skrot.
Båtarna kommer att läggas i 4 april på morgonen
Roddargäng skall ordnas till därför kommer vi att träffas i lokalen 4april 16.30 

§16 Övriga frågor
Fanns ingen som hade någon övrig fråga 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir 18 april kl 18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

…………………………………                                   ………………………………

               Ordförande                                                                  Sekreterare

           Göran Glimsholt                                                              Leif Carlsson


 

Styrelsemöte 2011-03-07

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Joakim Glimsholt
                      Leif Carlsson
                      Mikael Westin
                      Jan-Olov Lööw
                      Ingvar Berglind
                      Andreas Silversten
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson
                      Magnus Andersson 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Efter att gått igenom protokoll av styrelsemötena från 31 januari och 14 februari samt årsmötes protokollet godkändas det av styrelsen. 

§4 Skrivelser
Inbjudan till Castingförbundets årsmöte 20 mars i Stockholm har inkommit.
Från distriktet har protokoll inkommit från 17 januari
Distriktet har årsmöte 16 mars i Köping.
Det har kommit in resultatlistor från olika tävlingar i pimpel.
Det har information från Sportfiskarna Klassdraget verksamhet under nya former, Klubbmedlemmar aktivera innan 31 mars och ansök om aktivitetsbidrag 2011.
Information om avgifter och livsmedelskontroll har inkommit från Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Arboga kommun har beviljat investeringsstöd för 2011 på 11000kr för arbeten vid badberget vid Halvarsborg och Tjurlången. Bland annat skall taket bytas på gapskjulet
Arboga kommun vill att föreningen uppdaterar föreningsregistret. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt rapporterade hatt han har varit på Castingförbundets Väst årsmöte i Köping.
Ingvar Berglind och Bo Dahlström var med 8 ungdomar från distriktet och pimpla vid Rävsvik 3mars. Beklagligt att inga ungdomar från föreningen var med.                                                                                                                                        

§6 Konstituering av styrelsen 

Vice ordförande                   Jan-Olov Lööw

Sekreterare                          Leif Carlsson

Ungdomarna                        Joakim Glimsholt

                                            Andreas Silversten

IT                                        Torbjörn Jansson

Tävlingsledare                      Magnus Andersson

Sundsjön                              Torbjörn Jansson

Tjurlången                            Ingvar Berglind

                                            Jan-Olov Lööw

Arboga ån                            Bo Dahlström 

AU bestående av Ordf, Vice Ordf, Kassör, Sekreterare träffas mellan ordinarie styrelsemötena. 

Tillsyningsmännen bör snarast träffas inför 2011 års fiske.                     

§7 Firmatecknare
I enlighet med föreningens stadgar tecknas firma av föreningsordförande Göran Glimsholt eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande Jan-Olov Lööw.
Beträffande föreningens ekonomi tecknar ordförande Göran Glimsholt och kassör
Mikael Westin föreningens firma var för sig. 

§8 Sjöarna och ån
Bo Dahlström är den som skall se till att fisk beställs till ån, Sundsjön och Tjurlången.
Göran Glimsholt har varit i kontakt med Arboga tidning angående märkta fiskar i ån. Marknadsfolket var positiva till detta, men det är inte klart från tidningen ännu.
Göran Glimsholt har varit i kontakt med socialförvaltningen dom frågade om man kunde få köpa några fiskekort för en säsong för att fiska i alla föreningens vatten. Det beslutades att fiskekortets pris blir 300kr/person i ett år. 

§9 Ungdomsverksamhet
Andreas Silversten och Henrik Mård skall bilda en knatte sektion Jonas Fagernäs och Joakim Glimsholt ställer gärna upp och hjälper till om det behövs. 

§10 Tävlingsverksamhet
Lag DM i pimpel som var i Sala blev det ingen framskjuten placering för våra deltagare.
Mormyska Dm kommer att gå i Fagersta 13 mars. 

§11 IT
Torbjörn Jansson tar emot anmälningar till resan som går till sportfiskemässan som är i Elmia 2 april.
Det skall ändras på hemsidan där de nya posterna på ledamöterna skall föras in och ett fotografi på dessa.

§ 12 Studieverksamhet
En ny norskurs för att binda nät skall startas.
Tillsyningsmännen skall starta en kurs för samtliga tillsyningsmän. 

§13 Norsylingen
Norsylingen finns i dag tänkbara datum 16 eller 30 april. 

§ 14 Övriga frågor
Distriktet har årsmöte 16 mars kl.18.30 i Köping. Styrelsen åker med tre man Göran Glimsholt, Leif Carlsson och Magnus Andersson.
Deklaration skall vara insänd i början på maj
Göran Glimsholt hade genomgång av det nya ekonomisystemet som föreningen eventuellt skall använda han kommer även att jobba vidare med kontoplan
Det kommer att bli en medlemsträff vid Rävsvik 27mars kl.10.00 och det handlar inte om tävlingsfiske  grilla pimpla i allmänhet och umgås. 

§ 15 Nästa möte
 Nästa möte blir som vanligt sista måndagen i månaden 28 mars kl. 18.30 

§ 16 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

…………………………………..                                 ………………………………..

              Ordförande                                                                  Sekreterare

           Göran Glimsholt                                                             Leif Carlsson


 

Styrelsemöte 2011-01-31 

 

Närvarande:  Göran Glimsholt                                         Frånvarande: Joakim Glimsholt
                       Leif Carlsson
                       Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson
                       Bo Dahlström
                       Börje Tuominen
                       Christer Jansson 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det.

§4 Skrivelser
Studiefrämjandet inbjuder till flugfisketräff 17 februari i Kolsva
Från Sportfiskarna region Stockholm/Mälardalen har information inkommit.
Arboga kommun kultur och fritid vill att föreningen uppdaterar föreningsregistret före 1/3
Från Arboga kultur och fritid har föreningen fått föreningsbidrag för 2011 på 33.000kr.
Riksidrottsförbundets Lokstödsgrupp har beviljat 808kr statligt Lokstöd för höstterminen 2010.
Utbetalning av projektstöd inom Leader Länsstyrelsen i Västmanlands har beslutat at 45980 skall betalas ut. Utbetalningen gäller projektet Förstudie för utveckling av Sportfiskecentrum i Arboga. Beslutet fattades den 14 januari

§5 Rapporter
Fanns inget att rapportera 

§6 Sundsjön
Vägskyltar för besökare så att de hittar till sjön är beställda
Kvar från föregående protokoll
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår.
Veden är inte kluven
Bryggan bör ses över 

§ 7 Tjurlången
Båtarna är uppeldade meddelade Ingvar Berglind
Det  bör göras risvasar de som kan träffas 1 februari för att göra risvase
Kvar från föregående protokoll
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig 

§8 Arboga ån
Skyltarna om fiskeförbud till broarna blev fel men kommer snarast. 

§9 Klubblokalen
Belysning till bänkarna har inhandlat
Kvar från föregående protokoll
Dräneringsarbetet har inte påbörjats 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har haft läger vid Herrfallet och alla som var med fick fisk 

§11 Tävlingsverksamhet
Föreningen anordnade en tävling vid Rävsvik 29 januari där 91 deltagare startade. Det var även startande från Norge.
Distriktet anordnar pimpelfiske för föräldrar med ungdomar 3 mars. 

§12 IT
Det har kommit resultatlistor som uppdateras 

§13 Studieverksamhet
Klubbträff 7/2 kl 19.00 i klubblokalen

§14 Årsmöte
Årsmöte blir den 28 februari kl 19.00 i klubblokalen
Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen för 2010 med några justeringar godkände styrelsen detta 

§15 Övriga frågor
Ett styrelsemöte inför årsmötet behövdes som blir 14/2 kl 18.30 

§16 Nästa möte
Nästa ordinarie möte blir 28 mars kl.18.30 

§17 Mötes avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

………………………………….                                  ……………………………….

               Ordförande                                                                       Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                                  Leif Carlsson

 


 

Styrelsemöte 2010-12-11

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Börje Tuominen
                      Leif Carlsson                                                                    Joakim Glimsholt
                      Ingvar Berglind
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Christer Jansson
                      Bo Dahlström
                      Torbjörn Jansson 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det.                     

§4  Skrivelser
Från distriktet har protokoll kommit från mötet 30/9-10                     

§5  Rapporter
Från skatteverket har bevis angående vårat organisationsnummer kommit och numret är 802456-5254.  Göran Glimsholt har meddelat Riksidrottsförbundet.
Nytt arrende avtal med Svea Skog är klart föreningen behöver ej söka nytt tillstånd för utsättning av fisk för varje år. 

§6  Sundsjön
Kvar från föregående protokoll
Vägskyltar för besökare så att de hittar till sjön bör ordnas
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår.
Veden är inte kluven
Bryggan bör ses över 

§ 7 Tjurlången
Kvar från föregående protokoll
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig 

§8  Arboga ån
Länsstyrelsen hade möte 10 december angående vandringshindret vid herrgårdsbron. Tillstånd och miljöprövning för ombyggnation är nu på gång. Mötet med samverkansgruppen för åtgärder av vandringshinder har hållits.
Länsstyrelsen hade möte 16 november hos Mälarenergi i Hallstahammar angående minimitappning vid tre kraftstationer bland andra Grindberga i Arboga ån.
Nytryckta fiskekort har delats ut till försäljning. 

§9  Klubblokalen
Skåp och bänkar är nu uppsatta
Ett gasolkök skall inhandlas
Kvar från föregående protokoll
Dräneringsarbetet har inte påbörjats 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har haft avslutning för året 

§11 Tävlingsverksamhet
KM 3 i pimpel är 19 december
Tävlingskonferens i mormyska beslutades att ta bort gädda från tävlingen
Ungdomstiden bör kortas ned 

§12 IT
Fanns inget för närvarande 

§13 Studieverksamhet
Göran Glimsholt, Ingvar Berglind och Leif Carlsson var till studiefrämjandet i Köping och de bjöds på jul smörgås och kaffe. 

§14 Julmarknad
Resultatet från julmarknaden var inte så positivt som tidigare år. 

§15 Övriga frågor
Årsmöte 28 februari 2011 kl 19.00 

§16 Nästa möte
Nästa möte 31 januari 2011 kl. 18.30 

§17 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………………..                                 ……………………………….

               Ordförande                                                                     Sekreterare

           Göran Glimsholt                                                                 Leif Carlsson


 

Styrelsemöte 2010-11-25

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Christer Jansson
                      Leif Carlsson                                                                   Joakim Glimsholt
                      Ingvar Berglind
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Börje Tuominen
                      Torbjörn Jansson
                      Bo Dahlström 

 

§ 1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§ 4 Skrivelser
Johan Sören kommer att bli ny arbetsledare på kommunen från och med 13 december.
Det har kommit minnesanteckningar från kommunen föreningsträff den 8 november.
Pierre Welander har gjort ändring på pimpeltävlingen och flyttat från den 26/2 till den 19/2 för Atletfiskarna.
Föreningen har fått inbjudan av Studiefrämjandet att äta Julbord i Köping till den 9/12 från kl.17.30-19/00. 

§ 5 Rapporter
Avslutningen av båtmetet är nu avslutat där c:a 25 deltagare var med. Deltagarna åt mat och senare blev det prisutdelning där 23 sponsorer hjälpte till med priser till prisbordet och även båtmetarna tillhanda höll priser.
Ett tack till sponsorerna kommer att göras till Arboga Tidning och även ett julkort skall skickas ut.
Göran Glimsholt har gjort ordning ansökan om organisations nummer som skall vara tillhanda till årsskiftet. 

§ 6 Sundsjön
Kvar från föregående protokoll
Vägskyltar för besökare så att de hittar till sjön bör ordnas
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår.
Veden är inte kluven
Bryggan bör ses över
                                                                                                                               
§ 7 Tjurlången
Gruset har kommit men det blir ingen utkörning för en i vår.
Kvar från föregående protokoll
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig 

§ 8 Arboga ån
Pålningen har nu påbörjats för nya bryggan vid Bergmansparken 

§ 9 Klubblokalen
Mycket arbete har gjorts i lokalen
Kvar från föregående protokoll
Dräneringsarbetet har inte påbörjats. 

§ 10 Ungdomsverksamhet
Pengarna från lotteriet som båtmetarna hade på avslutningen skänkte dom till ungdomarna.
Ungdomarna har snar sin sista träff för i år 

§ 11 Tävlingsverksamhet
För tillfället är det lugnt med både mete och pimpel är i ett vakuum för tillfället. 

§ 12 IT
Det har inkommit ett kundbrev från Oderland om statistik för oktober angående våran hemsida. 

§ 13 Studieverksamhet
Flugbindningen avslutas 30/11 

§ 14 Sportfiskecenter
Göran Glimsholt informerade angående de planerade åtgärder angående dammbygget.
Styrelsen beslutade att Göran Glimsholt har fått utbetalt ersättning för hans konsultarbete angående Leader projektet 

§ 15 Julmarknad
För närvarande är deltagandet lågt det vore roligt om fler kunde ställa upp. Man behöver inte bli uppringd man kan anmäla sig själv. 

§ 16 Övriga frågor
Avtalet med Svea Skog går ut så Göran Glimsholt har varit i kontakt med Erik Blomkvist på Svea Skog. De har kommit överens och Göran Glimsholt har skickat med en förklaring vad föreningen vill.
Angående fiskekorten för 2011 skall det ändras på det totala fisket för en säsong från 15 till 20 fiskar på årskortet.
Nya regler för kortet i ån 50cm för öring, 45cm för gös och bottenmete är förbjudet från 1/4 till och med 30/6 nedströms Herrgårdsbron 

§ 17 Nästa möte
Nästa möte blir 20december kl. 18.30 

§ 18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

………………………………                                       ……………………………..

            Ordförande                                                                    Sekreterare

        Göran Glimsholt                                                                 Leif Carlsson  

 

 


 

Styrelsemöte 2010-10-25

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Joakim Glimsholt
                      Leif Carlsson
                      Ingvar Berglind
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson
                      Bo Dahlström
                      Christer Jansson
                      Börje Tuominen 

§1  Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2  Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Ulla Nilsson på Studiefrämjandet tackade för gått samarbete hon har nu har gått i pension.
Fritid och kulturnämndens bidragsutskott inbjuder den 8 november till föreningsträff i Medborgarhuset. En anmälan kommer att göras till träffen där 3 st av våra medlemmar kommer att medverka.
Sportfiskeförbundet har tävlingsmöte den 20 november i Stockholm.
Det har inkommit protokoll från distriktets möte 25/8.
Det har kommit in resultatlistor från tävlingar 

§5 Rapporter
Det kom 11st till våran först klubbträff.
Nästa klubbträff kommer att vara 1 november kl.19.00 i klubblokalen. 

§6 Sundsjön
Det rapporteras att dom har funnit några döda fiskar från förra isättningen, det kan bero på fisken kanske var dålig, transporten eller vattnet men vi tror att det var tillfällighet.
Nästa isättning kommer att ske 20/10
Veden är inte kluven
Bryggan bör ses över
Vägskyltar för besökare så att de hittar till sjön bör ordnas
Det har inte tagits något ph på ett tag kanske borde göras i vår. 

§7 Tjurlången
Det kommer att beställas grus för underhåll av vägen.
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig
Det kom många båtägare till båtupptagardagen, och när det kommer medlemmar går arbetet väldigt fort. Vi kommer att göra ett utskick när båtarna kommer att lägga i och förhoppningsvis kommer det lika många medlemmar då också. Pensionärerna lyckades bra med den nya upptagarplatsen för det gick väldigt smidigt till.
Sista jordhögen har nu krattas ut. 

§8 Arboga ån
Det kommer att pålas efter ån vid Bergmansparken. 

§9 Klubblokalen
Föreningen har fått nya skåp och även ett par små skrubbar.
Dräneringsarbetet har inte påbörjats. 

§10 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har varit på läger utanför Kolsva vid sjön Långsvan och övernattade vid Andersgården och alla fick då fisk. 

§11 Tävlingsverksamhet
Christer Jansson och Bo Dahlström var på tävlingsledarträff i Kolbäck, Christer informerade att föreningen arrangerar Lag DM 27 februari
Fagersta arrangerar Mormyska DM
Sala arrangerar DM individuellt
Startavgiften har höjts till 80kr
Det togs upp priset på försäljning av korv och höja den från 10kr till 15kr Det är upp till varje förening att ta vilket pris man vill men priset blir samma som tidigare.
Trollingbåten Zoobutiken med Börje Tuominen, Andes Tuominen och Håkan Jansson vann trolling touren. 

§12 IT
Torbjörn Jansson meddelade att han har lagt ut Arboga väder på hemsidan.
                                      

§13 Studieverksamhet
Startar upp ett ny cirkel på måndag 1/11 en klubbträff angående pimpel
Therese Jäderberg som tar efter Ulla Nilsson från Studiefrämjandet vill träffa oss i klubblokalen en dag som vi kommer att boka senare.
Flugbindningen håller på men det kan komma fler dit och medverka. 

§14 Sportfiskecenter
Göran Glimsholt redovisade en första version av förstudierapporten. Ledamöterna fick varsin underlag av rapporten. Det bestämdes att alla skall gå igenom rapporten och vi skall träffas 1/11 kl. 18.00 och korrigera det som kanske är fel i rapporten.

§15 Övriga frågor
Nya fiskekort måste tryckas
Ett utskick med tävlingsprogrammet skall göras. 

§16 Nästa möte
Nästa möte blir 28/11 kl.18.30 i klubbrummet. 

§17 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

………………………………..                                     ………………………………….

              Ordförande                                                                       Sekreterare

            Göran Glimsholt                                                                 Leif Carlsson

 

 


 

Styrelsemötesprotokoll 2010-09-27

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Christer Jansson
                      Leif Carlsson                                                                    Börje Tuominen
                      Ingvar Berglind
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Bo Dahlström
                      Torbjörn Jansson
                      Joakim Glimsholt
                      Andreas Silversten 

§1  Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2  Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Från distriktet har tävlingsdagarna inkommit inför vintern. Tävlingskommittén träffas 5 oktober i Kolbäck
Det har även kommit protokoll från distriktets möte 7/6-10
Ett informationsblad från Sportfiskarna har inkommit
Miljövårdsrådet har haft möte 7/9-10
Ansökan om investeringsstöd och trivselbidrag har lämnats inför 2011  
Anmälan till julmarknaden som går av stapel 11-12 december är nu gjord.
Ansökan av bidrag till länsstyrelsen skall vara inlämnat till den 18 oktober angående fiske vårdsmedel. 

§5 Rapporter
Fanns inget att rapportera. 

§6 Sundsjön
Arbetsdagen som var 26/10 kom 6st och det är alldeles för få deltagare att något skall hända och göras bättre.
Arbetet på vägen är nu gjort.
Några spångar är gjorda.
Veden är uppsågad men inte kluven.
Fiskeplatserna är tillsnyggade.
Det skall kollas upp om det kan bli en sista isättning i slutet av oktober
Bryggan bör ses över.
Det har inte tagits något ph värde i år 

§7 Tjurlången
Det är nu isatt 3000 gösyngel
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig
Ett försök skall göras för att besöka gös odlingen i Dylta bruk.
Jordhögarna är nu utschaktade.
Flaggan är nu märkt. 

§8 Arboga ån
Båt och isättningsrampen är asfalterad  

§9 Klubblokalen
Dräneringen utanför klubbrummet skall tas så fort som möjligt.
Andreas Silversten skall rita upp ett förslag hur vi skulle vilja att köket skall se ut och även där ungdomarna har sina träffar. 

§10 Ungdomsverksamhet
Innesäsongen har nu börjat
Ungdomarna skall åka på läger till Långsvan 15-17 oktober och dom har även hyrt Andersstugan för detta ändamål. 

§11 Tävlingsverksamhet
Föreningen skall anordna 2 tävlingar i vinter bland annat lag DM i Skinnskatteberg och en tävling i Rävsvik.  

§12 IT
En eventuell kalender skall läggas ut på hemsidan.
Har lagt ut ungdomsaktiviteten som är på onsdagar. 

§13 Studieverksamhet
Flugbindningen kommer att starta 5 oktober kl.18.30

§14 FiskeTUR-resultat
Sport fisketur är nu avslutad i Arboga ån det blev 4 märkta fiskar kvar. En träff med Arboga tidning om hur vi förfar med det.
Ett förbud mot bottenmete har nu beslutas mellan april och juni från Herrgårdsbron och nedströms. 

§15 Övriga frågor
Norsbåten bör göras i ordning men det fattas för närvarande folk för tisdagsgruppen de hinner inte med. 

§16 Nästa möte
Nästa möte blir 25 oktober kl. 18.30 

§17 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………………….                              ………………………………….

                Ordförande                                                                      Sekreterare

          Göran Glimsholt                                                                      Leif Carlsson 

 

 


 

Styrelsemöte 2010-08-30

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande Christer Jansson
                      Leif Carlsson                                                                   Joakim Glimsholt
                      Ingvar Berglind                                                  
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Torbjörn Jansson
                      Bo Dahlström
                      Börje Tuominen 

§1  Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2  Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3  Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4  Skrivelser
Från distriktet har det inkommit div skrivelser bland annat att ungdomslägret som skulle vara 28-29 augusti blev inställt
Resultatlistor från tävlingar har inkommit.
Protokoll från distriktets möte 19/5
Tävlingsledarträff i Kolbäck den 5/10 där Christer Jansson och Bo Dahlström skall delta från föreningen
Från Sportfiskarna har en ny försäkring för de som är anslutna till Sportfiskarna
Det har även inkommit ett info till tävlingsansvariga
Ett förlängt förordnande som fisketillsyningsmän för Johnny Pedersen och Rolf Nordström har inkommit
Arboga kommuns miljövårds råd har haft möte i juni 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt har varit på träff på Arboga kommuns Fritidskontor och fick då reda på att kommunen inte kommer sponsra annonskostnader för föreningar från och med nästa år. Detta kommer att få konsekvenser för oss vad gäller kommande Norsyling då kommunen stått för halva annonskostnaden.
En inbjudan att avtacka Ulla Nilsson på Studiefrämjandet när hon nu går i pension Göran Glimsholt, Ingvar Berglind och Jan-Olov Lööw kommer att åka till avtackningen 

§6  Sundsjön
Det har nu utsatts fisk i sjön
Det har varit åverkan på bommen det är nu tillrättad av några föreningsmedlemmar. Frågan är om de hade roligt när de kan förstöra för andra.
Nästa isättning kommer att bli 15/9
Bryggan bör ses över
Göran Glimsholt har fått rapporten från sedimentprovtagningen. Analys av rapportern är ej gjord 
Arbetsdag blir den 26/9 kl 10.00
Skyltar för besökare så att de hittar till sjön bör ordnas 

§7 Tjurlången
Toalett tunnan som stod utanför hundbadet är bortforslad.
Bryggan till lilla ön håller på att slita sig.
Jordhögen har krattats ut.
Båt uppläggningsplatsen är flyttad.
Det blir en båt upp tagnings dag 24/10 kl 10.00
Flaggan är nu inlämnad för märkning
Det har kommit jordhögar till parkeringen
Göran Glimsholt Har inte pratat med länsfiskekonsulenten angående eventuellt provfiske i sjön.
Latrin tömning på onsdag så vi skall byta tunnorna för det är sista gången för i år. 

§8 Arboga ån
Bryggan vid södra sidan mot Strandgården är färdig
En fråga har tagits upp att allt bottenmete skall förbjudas i ån men ej under tävlingsverksamhet. Därför kommer föreningen att anordna ett allmänt möte den 20/9 kl 19.00 i klubbrummet. 

§9 Ungdomsverksamhet
Bidrags ansökan är inskickad
Ungdomarna har nu startat upp sin verksamhet med få deltagare men det förväntas komma flera senare. 

§10 Tävlingsverksamhet
Båtmetet är nu avslutat
KM 3 har avslutads 29/8
Föreningen skall anordna lag DM i pimpel i vinter                                                                                Det skall bli träffar i klubblokalen där det skall pratas om vilka pilkar bland annat man har under vintern. Det första tillfället 18/8 kl 19.00 

§11 IT
Det skall läggas till lite nytt på hemsidan. Bland annat skall ungdomarna få en egen sajt. 

§12 Studieverksamhet
Det har nu avslutats 3 verksamheter som har pågått under sommaren. 

§13 Medeltidsdagen -  Medåkersmarknad
Göran Glimsholt lämnade en rapport från Medeltidsdagarna där resultatet blev sämre än förra året
Göran Glimsholt lämnade även en rapport från Medåkersmarknaden där också resultatet blev sämre än förra året 

§14 Kommunala bidrag
Göran Glimsholt har lämnat in ansökan av bidrag för 2011. En eventuell komplettering kommer att göras för att finansiera annonskostnaderna inför Norsylingen.    

§15 Övriga frågor
Jan-Olov Lööw skall träffa Jens Lundberg och prata om grunden till klubbrummet 

§16 Nästa möte
Nästa möte blir 27/9 kl. 18.30 i klubbrummet 

§17 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 

 

…………………………………..                                 ……………………………..

                      Ordförande                                                           Sekreterare

                 Göran Glimsholt                                 Leif Carlsson 

 


 

Styrelsemöte 2010-06-21

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Christer Jansson
                      Leif Carlsson                                                                     Bo Dahlström
                      Ingvar Berglind                                                                  Börje Tuominen
                      Birger Dahlberg                                                                 Jan-Olov Lööw
                      Torbjörn Jansson
                      Joakim Glimsholt 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes  

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har som vanligt mailats ut för granskning av ledamöterna, efter att ledamöterna har tagit del av protokollet godkändes det. 

§4 Skrivelser
Sturefiskarna har blivit tilldelad den flagga som ansöktes. Göran Glimsholt var den som tog emot flaggan 6/6
Föreningen beslutade att det skulle broderas in en text på flaggan.
Det har installerats bredband i klubblokalen TELE 2 BIKAB AB
Det har kommit in resultatlistor från tävlingar.
Från distriktet har protokoll från 16/3 och 19/4 inkommit
Studiefrämjandet skall starta en studiehandledning för nybörjare i sportfiske. Det är inte bestämt när cirkeln skall börja. 

§5 Rapporter
Uttag till nya tv-n är nu installerat
Göran Glimsholt har skickat in en skrivelse till förbundet angående beskattning av fiskeklubbar
Det rapporterades att 10 skyltar med fiskeförbud och fiskekort har inkommit.
Norsbåtarna har tagits upp. 

§ 6 Sundsjön
Det fanns ingen att få tag på kommunen som har hand om sedimentprov som skall tas vid sjön
Det har varit sponsorträff vid Sundsjön och det kom 17st  9/6 det blev ett positivt möte när det blev så många som kom.
Anslagstavlan fattas fortfarande
Fiskeisättning gjordes 22/6
Skyltar bör inköpas så att besökare kan hitta till sjön. 

§ 7 Tjurlången och Sirsjön
En förfrågan från en från Örebro om man kan sätta i spegelkarp i Sirsjön. Göran Glimsholt skall prata med Sven-Erik Åkerman om detta.
Vägsamfälligheten har haft möte men vi har ej hört något om det skall göras något åt vägen.
Tunnan från toaletten blev kvar när dom skulle ta tunnan, och det berodde på att det inte var ett slutet lock på den gamla sorten.
Bryggan vid lilla ön håller på att slita sig något bör göras.
Jordhögen som är kvar bör krattas ut. 

§ 8 Arboga ån
Det har blivit isatt 3000 öringsyngel.
Bryggan vid statsparken är nästan färdig. 

§9 Ungdomsverksamhet
Avslutning kommer att vara 9/6 och kommer att starta när skolan börjar.
Distriktläger kommer att vara vid Långsvan 27-28 augusti
Ledarna har pratat lite om eventuellt aktiviteter i sommar 

§10 Tävlingsverksamhet
KM2 arrangerades i i kanalen 6/6 

§ 11 IT
Översättningen fungerar inte men det skall kollas upp varför det inte fungerar. 

§12 Studieverksamhet
Tjejerna har haft 3 träffar sista gången skall dom tävlingsfiska och grilla korv. 

§13 Sportfiskecenter
Göran Glimsholt skall träffa vd för fastighetsförvaltningen Björn Holmér angående att skriva avtal med installationsbyrån 2012

§14 Övriga frågor
H. Lund bör titta på grunden utanför trappan för något bör göras.
Fiskekort bör diskuteras 

§15 Nästa möte
Medeltidsmöte kommer att äga rum 2/8 klubbrummet

 

Nästa styrelsemöte 30/8 

 

 

…………………………………                                   …………………………..

             Ordförande                                                                Sekreterare

        Göran Glimsholt                                                           Leif Carlsson


 

Styrelsemöte 2010-05-20

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Ingvar Berglind
                      Leif Carlsson                                                                    Bo Dahlström
                      Jan-Olov Lööw                                                                Christer Jansson
                      Birger Dahlberg                                                                Joakim Glimsholt
                      Torbjörn Jansson
                      Börje Tuominen 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har mailats ut till alla ledamöterna efter det att protokollet lästs av ledamöterna godkändes det. 

§4 Skrivelser
Arboga kommun har beslutat om trivselbidrag på 3000kr till föreningen  

§5 Rapporter
Fanns inget att rapportera 

§6 Sundsjön
Det har skjutits 2 bävrar
Städdag 24maj träffas från kl. 17.00 och framåt.
Det bör tillverkas spångar
Sponsorerna träffas 9/5 från 18.00
Det har inte kommit något protokoll om sedimentprovet. 

§7 Tjurlången
Det har nu kommit latrin tömnings schema för båtmetesplatsen och hundbadet. Det kommer att ske 6ggr under året.                                                                                                                                 Lola Carlsson tog en 4kg gädda i Tjurlången.
Det är snart dags att beställa gös.
Bryggan som slet sig är nu återfunnen.
Den 31 maj har vägsamfälligheten möte.

§8 Arboga ån
Det kommer att beställas 3000st öringsyngel
Det märktes 14st regnbågar vid isättningen och det har tagits upp 9st.
Föreningen har fått statsbidrag för öringsisättning och fisketillsyn.
Föreningen har synpunkter på planförslaget Åbrinken. 

§9 Medeltidsvecka
Anmälan skall vara inne snarast till medeltidsveckan som kommer att gå av stapeln 12-14 augusti. 

§10 Ungdomsverksamhet
Fanns inget att rapportera för tillfället. 

§11 Tävlingsverksamhet
KM1 anordnades i Nyköping 16/5
DM i mete hölls i Hjälmarekanal som arrangerades av Köpings SFK
En öppen tävling som Sturefiskarna hade kom det lite med folk kanske det berodde på väderleken. 

§12 IT
Inget för tillfället att rapportera 

§13 Studieverksamhet
Tjejmetet skall startas tillsammans med Studiefrämjandet 

§14 Norsylingen
Norsbåtarna skall tas upp 26/5
Avslutningen på norsylingen blir 28/5 kl.18.30 i klubbrummet. 

§15 Sportfiskecenter
Ett studiebesök gjordes i Uppsala angående fisketrappa där bland annat samtliga länsstyrelser deltog. Från föreningen var Göran Glimsholt , Ingvar Berglind och Jan-Olov Lööw som gjorde besöket. 

§16 Övriga frågor
Det är inskickat ansökan om Svenska flaggan till föreningen 

§17 Nästa möte
Nästa möte blir den21/6 kl.18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

…..:………………………………….                                                 ……………………….

                 Ordförande                                                                                 Sekreterare

             Göran Glimsholt                                                                             Leif Carlsson

 


 

Styrelsemöte 2010- 04- 26

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande Christer Jansson
                      Leif Carlsson
                      Ingvar Berglind
                      Jan-Olov Lööw
                      Birger Dahlberg
                      Bo Dahlström
                      Torbjörn Jansson
                      Börje Tuominen
                      Joakim Glimsholt 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har mailats ut till ledamöterna efter att protokollet lästs av ledamöterna godkändes det. 

§4 Skrivelser
Resultatlista från SM i pimpel 2010 har inkommit
Från Distriktet Sportfiskarna har årsmötesprotokollet inkommit.
En överenskommelse med Arboga kommun angående tillsyn av latrin tömning och sophämtning vid Tjurlången som föreningen skall sköta.
Verksamhetsstödet för 2011 skall senast vara inne till den 31augusti till kommunen.
Från Fritid och Kultur har en förfrågan inkommit angående om föreningen tänker göra någon aktivitet under sommarlovet.
Föreningen skall ansöka och beställa en fana till nationaldagen.
Skräplockardagen är 26/4-2/5
Ett nytt förslag om byggnation vid åbrinken som föreningen tänker kommentera. 

§5 Rapporter
Årsmötesprotokollet är justerat 

§6  Konstituering
Ingvar Berglind valdes till kassör och Leif Carlsson till sekreterare. 

§7 Firmatecknare
I enlighet med föreningens stadgar tecknas firma av föreningsordförande Göran Glimsholt eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande Jan-Olov Lööw.
Beträffande föreningens ekonomi tecknar ordförande Göran Glimsholt och kassör Ingvar Berglind föreningens firma var för sig.  

§8 Sundsjön
Ingvar Berglind rapporterade att en bäver hane har skjutit.
Det meddelades att dom har varit och tagit ett sedimentprov men föreningen har ej fått något bekräftat
Arbetsdag kommer att vara 24/5 17.00
I släppning av fisk kommer att bli 10maj. 

§9 Tjurlången
Jordhögen skall ut
Det som står i skjulet skall ut
Arbetsdag kommer att hållas 6/5 17.00
Bryggan vid stora ön är borta
Planteringsjord och gödning har inhandlats. 

§10 Arboga ån
Det kommer att märkas fisk vid i släppningen 10maj eventuellt även i september
Göran Glimsholt kommer att träffa Arboga tidning angående detta.
Upptagen märkt fisk visas den märkta brickan till Zoo butiken med gilltlikt fiskekort.
 Lennart Johansson har varit tillsyningsman i Västerås men vill nu vara det i Arboga. 

§11 Ungdomsverksamhet
Det har kommit till några nya ungdomar meddelade Joakim Glimsholt. 

§12 Tävlingsverksamhet
Bo Dahlström rapporterade från mormyska SM 

§13 IT
Torbjörn Jansson informerade om fiskeområdet i Arboga ån. 

§14 Studieverksamhet
Det kommer att startas studiecirklar nu i vår. 

§15 Norsylingen
Försäljning av nors blev förhållandevis ett bra resultatet även i år. 

§16 Sportfiskecenter Arboga ån
Förstudien har blivit förlängd till 30 oktober.
En inbjudan har kommit till föreningen för och se mer angående fisketappa som bland annat Uppsala har
Göran Glimsholt har pratat med Olle Göransson angående elverket och se om det finns plats för ett kaffe .

§17 Övriga frågor
Ett utskick måste ske snarast, det bestämdes at dagen efter mötet skall dessa iväg. 

§18 Nästa möte
Nästa möte 31/5 18.30 

§19 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat

 

 

………………………………..                                     …………………………….

           Ordförande                                                                       Sekreterare

       Göran Glimsholt                                                                  Leif Carlsson
                                                                                                                                                            

                     

 

 

Styrelsemöte 29/3 2010

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Bo Dahlström
                       Leif Carlsson                                                                   Christer Jansson
                       Ingvar Berglind                                                                Joakim Glimsholt
                       Jan-Olov Lööw         
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson
                       Börje Tuominen 

§1 Mötes Öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
 Dagordningen lästes och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har Mailas ut till alla ledamöter efter att protokollet lästs av ledamöterna godkändes det. 

§4 Skrivelser
Det har inkommit en inbjudan till Castingförbundets årsmöte 18/4 i Stockholm.
Förbundet Sportfiskarna vill att föreningarna registrerar sina medlemmar i deras centrala dataregister men Sturefiskarna sköter detta själva.
Aktivitetsstödet har blivit förlängt till 16/4.
Tillståndsbeviset från polisen angående norsylingen är nu klart. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt och Leif Carlsson var på distriktets årsmöte i Sala.
Ny tv har installerats i klubbrummet. 

§6 Sundsjön
Ett nytt sedimentprov skall göras från kommunen.
Ingenting har kunnats göra åt bryggan vi har inte haft någon lokal eller så har det varit för mycket snö. 

§7 Tjurlången
För tillfället ligger hela bryggan under vatten.
Låset måste ändras kod från1april                                                                                                                          

§8 Arboga ån
Göran Glimsholt skall prata med kommunen angående skyltar om fiske förbud på broarna.
Skyltar om fiskeförbud för platsen Villagatsbadet saknas fortfarande.
En aktivitet från företaget CVC där Freddie är intresserad av att märka fisk vid en utsättning i ån. Ett pris, typ presentkort, ska kunna hämtas upptagen vid uppvisande av märke och giltigt fiskekort. Föreningen hoppas att många lokala företag ställer upp samt att Arboga Tidning nappar på iden som huvudsponsor.
Man håller på med att gräva i Bergmansparken.
Ett förbud angående bottenmete i ån kommer eventuellt att prövas från 1/1 -11 

§9 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har ändrat dag på sina sammankomster från torsdag till onsdag.
Angående träffen under sportlovet vid Långsvan kom 5-6st från Köping Ledarna meddelade att boendet var mycket bra men de fick dåligt med fisk som var väldigt synd. 

§10 Tävlingsverksamhet
Mormyska DM arrangerade vid Högsjön Bo Dahlström och Ingvar Berglind blev 1:a respektive 2:a och kvalificerade sig till SM för äldreherrveteraner. Börje Tuominen och Raimo Tuominen blev 6:a respektive 7a. Bland herrseniorerna vann Christer Jansson och 2a blev Bengt Hermansson och även dom kvalificerade sig till SM och Anders Tuominen hamnade på 14:e plats.
KM för herrseniorer i mormyska vanns då av Christer Jansson och i äldre herrveteraner vann Bo Dahlström som även blev klubbmästare.
SM i pimpel arrangerades i Malung 2 av föreningens medlemmar deltog men ingen framskjuten placering. 

§11 IT
Hemsidan föreningen har fått mycket positivt svar från medlemmarna
Priserna för förra årets storfisk har inte ännu utdelats.  

§12 Studieverksamhet
Göran har pratat med Erik Degerman om en möjlig träff i höst och prata om dom stora sjöarna. 

§13 Sportfiskecenter vid Arboga ån
Gruppen har träffats två gånger i mars.
Göran Glimsholt har fått dokumentation angående Islandsfallet i Uppsala.
Göran Glimsholt har fortlöpande kontakter med olika tjänstemän vid Länsstyrelsen, Arboga kommun och Leader.                                                                     
                                                                                                                             

§14 Norsylingen
En fråga hur är det med båtarna. Man har ej kunnat komma ned till båtarna på grund av så mycket snö på vägen.
Näten håller på att  repareras.
Nya lådor skall inskaffas c:a 30st
Norsylingen kan gå av stapeln 17/4 men det är ovisst för tillfället. Alternativet är den 24/4. 

§15 Övriga frågor
Fanns inga frågor för dagen 

§16 Nästa möte
Nästa möte blir 26/4 kl. 18.30 

§17 Avslutning
Ordförande tackade alla ledamöter för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

………………………………..                                     …………………………..

            Ordförande                                                                    Sekreterare

        Göran Glimsholt                                                                Leif Carlsson

 


 

Styrelsemöte  2/3 2010

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Joakim Glimsholt
                       Leif Carlsson
                       Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Bo Dahlström
                       Torbjörn Jansson
                       Christer Jansson
                       Börje Tuominen 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes  

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har mailas ut till ledamöterna efter att dom har tagit del av protokollet så godkändes det. 

§4 Skrivelser
Från Fritid och kultur har inkommit en överenskommelse om föreningsstöd för 2010 kontantstöd för fiskeisättning och renhållning för Tjurlången 

Fisketillsyningsmän som är godkända av länsstyrelsen Göran Glimsholt, Ingvar Berglind, Torbjörn Jansson och Jimmy Andersson sedan är det Joakim Glimsholt, Jan Måård, Lars Sjöholm och Anders Lundgren som inte har skickat in förnyelse för 2010. 

Från distriktet har protokoll från 18/1-10 inkommit

Det har även kommit en kallelse från distriktet angående årsmötet i Sala 3/3-10 

Ett mail har inkommit Från Raymond Hahne att han har skrivit till TV – programmet fiskedrag om verksamhet som Sturefiskarna bedriver. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt berättade att ansökan förstudie för utveckling av sportfiskecenter i Arboga jnr 2010 607 som lagleader västra Mälardalen behandlade vid mötet 16 februari. 

§6 Tävlingsverksamhet
Det har kommit in i tidningen ett ofullständigt resultat Leif Carlsson informerade varför. 

Sturefiskarna arrangerade en pimpeltävling 27/2 på Hjälmaren där deltagandet var lågt. 

DM i lag pimpel arrangerades av Fagersta  och det var två lag från föreningen herrseniorerna kom på 7:e plats och äldre herrveteranerna kom på 4:e plats.

DM i individuellt pimpel som arrangerades av Köping där Sturefiskarna hade två deltagare Magnus Andersson kom på 12:e plats i seniorklassen, Bo Dahlström kom på 3:e plats i äldre herrveteranklassen och får därmed åka på SM 2011. 

DM i mormyska är platsen inte bestämd som Sturefiskarna arrangerar föreningen har även  vid samma tillfälle KM. 

Tävlingsledarträff blir 29/2 i Kolbäck 

3 reflexvästar har inhandlats.  

§7 IT
Resultat bör komma in. börjar fungera relativt bra 

§8 Sportfiskecenter vid Arboga ån

Göran Glimsholt har varit i kontakt med Erik Degerman från fiskeriverket för eventuell träff med honom. 

Fredade fiskar i ån är Asp, Foldlejonöga, ål, mal och kräftor 

Fisketrappan har det inte kommit något nytt för närvarande. 

Göran Glimsholt har varit och lyssnat på föredrag ”Förtur för turister i Sverige”

Där han träffade bland annat han som driver vandrarhemmet i Arboga, han är även positiv till fisketrappan vid Herrgårdsbron för bland annat turistnäringen.

Göran Glimsholt skall även träffa Fiskekonsulenten och miljöenheten.

Göran skall även ta kontakt med Ulla Nilsson på Studiefrämjandet. 

Projektet är ideellt när det gäller fisketrappan de som är med i projektet bör träffas oftare ex. var 14:e dag det bestämdes att gruppen skall träffas 15/3 kl.18.30 i klubbrummet. 

§9 Firmatecknare
Styrelsen har nu godkänt beslutet angåendefirmatecknare 

§10 TV –Utrustning
Göran Glimsholt har varit i kontakt med Expert och han har fått pris på allt arbete med den nya tv apparaten och styrelsen beslutade att inköp skulle göras. Tv apparaten är bland annat till projektet fiskecentret. 

§11 Övriga frågor
Det togs även upp ett eventuellt inköp av elverk som skall användas för bland annat ved klyvning och andra arbeten som man behöver det till. 

Det skall även kollas med en omformare från 12v-230v  

Norsylingen kommer att arrangeras som vanligt i april datumet är preliminärt 17 april

En kurs i mete för damer skall börja ett program skall göras som Christer Jansson skall sättas ihop. 

§12 Nästa möte
Nästa möte är den 29/3 kl.18.30 

§13 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

……………………………….                                      ……………………….

            Ordförande                                                                   Sekreterare

        Göran Glimsholt                                                                Leif Carlsson

 

 


 

Styrelsemöte 16/2 2010

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Christer Jansson
                       Leif Carlsson                                                                    Joakim Glimsholt
                       Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Bo Dahlström
                       Torbjörn Jansson
                       Börje Tuominen 

§1 Mötes Öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har mailats ut till alla ledamöter efter protokollet lästs av ledamöterna godkändes det. 

§4 Skrivelser                                                                                              Arboga kommun vill att uppdatering görs efter årsmötet angående föreningsregister där man skickar in blankett på de nyvalda.
Föreningen har fått inbjudan till sportlovet angående aktivitet. Föreningen är redan upptingade under sportlovet där aktivitet tillsammans med Köpings fiskeklubb på Lång Svan. Det är pimpel läger för ungdomar under distriktets ledning torsdag och fredag V 9.
En inbjudan till Castingförbundets årsmöte har inkommit.
Miljövårdsrådet har möte 10/2
Distriktet har årsmöte 3/3 kl.19.00 i Sala
En bok som heter Restaurerande vatten har inkommit från förbundet.
Protokoll 23/11 från distriktet har inkommit. 

§5 Rapporter
Det har inkommit information och inbjudan till Sportfiskarnas kongress. I underlaget fanns bland annat uppgifter om 2010-2011 års medlemsavgifter. Det konstaterades att underlaget var felaktigt. Klubben hade inget deltagarmandat trots att avgiften för 2009 hade betalts. Uppdraget fick Göran Glimsholt att utreda frågan. Göran har varit i kontakt med Förbundet och de bad om ursäkt de har missat inbetalningen så att vi har en plats i kongressen.
Lokstödet är inlämnat via nätet                                                        

§6 Sundsjön
Inget för tillfället 

§7 Tjurlången
Inget för tillfället 

§8 Arboga ån
Inget för tillfället 

§9 Ungdomsverksamhet
För tillfället är det lite med ungdomar, information på årsmötet. 

§10 Tävlingsverksamhet
KM 2 har genomförts
DM i lag var den 14/ 2 i Fagersta på Åmänningen det blev ingen framskjuten placering föreningen deltog med 2 lag
KM 3 är 20/2 ingen plats är bestämd
DM individuellt är 21/2 som Köpings fiskeklubb arrangerar på Lång Svan. 

§11 IT
Angående fiskeresultat det kan inte vara svårt att lämna fiske resultat snabbt så tidningen och att det kommer ut på hemsidan snabbt.
Torbjörn Jansson skall forska angående fiskevatten för ån 

§12 Studieverksamhet
Finns inget för tillfället 

§13 Årsmötet
Styrelsen gick i genom verksamhetsberättelsen, ekonomiska revision inför årsmötet.
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad. Milersättningen kommer att vara det skatteverket har beslutat. 

§14 Sportfiskecenter vid Arboga ån
Lagrådet träffas ikväll 16/2 angående projekt fisketrappa bland annat och föreningen hoppas på ett positivt resultat. 

§15 Klubbens firmatecknare
I enlighet med föreningens stadgar tecknas firma av föreningsordförande Göran
Glimsholt eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande Jan-Olov Lööw .
Beträffande föreningens ekonomi tecknar ordförande Göran Glimsholt och kassör 
Ingvar Berglind föreningens firma var för sig.                                         

§16 Övriga frågor
Angående båtplatser för de som arbetar för föreningen får en båtplats. Styrelsen beslutar på föregående år som underlag vilka eller vilken som får en båtplats betald. 

§17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 29/3 kl.18.30 

§18 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………….                                      ……………………….

            Ordförande                                                                   Sekreterare

         Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson

                                                                                                                                                               

   

 

 

Styrelsemöte 25/1 2010

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                                 Frånvarande: Bo Dahlström
                       Leif Carlsson                                                                            Joakim Glimsholt
                       Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Torbjörn Jansson
                       Christer Jansson
                       Börje Tuominen 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna till årets första styrelsemöte 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har mailas ut till ledamöterna efter att dom har tagit del av protokollet så godkändes det. 

§4 Skrivelser
Riksidrottsförbundet vill att ansökan om lokstödet skall göras före den15/2
Det har inkommit information och inbjudan till Sportfiskarnas kongress. I underlaget fanns bland annat uppgifter om 2010-2011 års medlemsavgifter. En information även att klassdraget genomförs tillsammans med jägarförbundet. Det konstaterades att underlaget var felaktigt. Klubben hade inget deltagarmandat trots att avgiften för 2009 hade betalts. Uppdraget åt Göran Glimsholt att utreda frågan.                                                                                                                                           Socialförvaltningarna i KAK har tillsammans ett arbetsmarknad projekt om föreningar som vill ha hjälp från arbetslösa till en meningsfull sysselsättning.
Fritid och kulturs bidragsutskott har beviljat föreningen 22 000 kr i kontanter till verksamhetsstöd för 2010. 

§5 Rapporter
Fanns inget för kvällen att rapportera. 

§6 Sundsjön
Bryggan skall byggas när temperaturen blir skaplig.
Planken skall flyttas när det blir lämpligt att gå över sjön
Bävern vet vi ej om den har blivit skjuten

                                                                                                                         

§7 Tjurlången
Golvet skall lagas i skjulet 

§8 Arboga ån
Pålningsarbeten har påbörjats till nya fiskebryggan på södra sidan 

 §9 Ungdomsverksamhet
Andreas Silversten bör vara med på hemsidan
Verksamheten är igång 

§10 Tävlingsverksamhet
KM1 var i Rävsvik 22/1 deltagarantalet var 18st, en förfrågan har tagits upp att man bör begränsa när föreningen själv har tävlingar.
Tävling 30/1 i Rävsvik pratas in på distriktets och på föreningens telefonsvarare och även på hemsidan.
Tävlingskommittén träffas torsdag och plockar ihop materialet
Nya startkort är nu tillverkade.
En Tävling i internationellt mete med föreningen Constellation Stockholm kommer att vara i ån 1-2 Maj.

§11 IT
Fortfarande är det dålig information efter tävling 

§12 Studieverksamhet
Finns inget för närvarande 

§13 Årsmötet
Årsmötet kommer att vara 22/1 kl.19.00 i klubbrummet. Annons i tidningens dagbok och hemsidan kommer att göras.
Verksamhetsberättelsen skall göras Göran Glimsholt åtar sig uppdraget.
Styrelsen gick igenom budgetförslaget för 2010, och resultatet för 2009 blev ett ungefärligt resultat.
Dagordning blir som tidigare. 

§14 Sportfiskecenter vid Arboga ån
Det är 3 olika förslag angående fisk vandringsväg ett försvann direkt teknisk går det ej. Fisketrappa andra alternativ är mellan broarna och under elverks station. Under elverket är troligen det bästa alternativet.

                                                                                                                              

 §15 Övriga frågor
En bör vara ansvarig för bokning i ån det beslutades att Jan-Olov Lööw skulle göra det.
Leif Carlsson har ordnat en tavla där fotografier från jubileum 2008. 

§16 Nästa möte
Det beslutades att ett möte bör vara före årsmötet och det blev 16/2 kl.18.30 

§17 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

………………………………..                                     ………………………………….

             Ordförande                                                                      Sekreterare

          Göran Glimsholt                                                                 Leif Carlsson

 

Styrelsemöte 14/12 2009

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                Frånvarande: Bo Dahlström   
                      Leif Carlsson                                                            Börje Tuominen 
                      Ingvar Berglind                                                         Jan-Olov Lööw 
                      Birger Dahlberg                                                        Joakim Glimsholt 
                      Torbjörn Jansson                     
                      Christer Jansson 

§1 Mötes öppnande
Ordföranden hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har Mailas ut till ledamöterna efter att protokollet lästs av ledamöterna godkändes det. 

§4 Skrivelser
Det blev en diskussion om fisketrappan vid Herrgårdsbron av styrelsen. Lars-Gunnar Fälldin på vattenverket har tagit upp på kommunen angående fisketrappan. Ett informationsmöte kommer att äga rum under januari på Turistbyrån.
Anders Johansson leader projekt skall träffa Göran Glimsholt på Turistbyrån de närmaste dagarna. Och diskutera projektet om bland annat fisketrappan.
Ulf Eriksson naturskyddsföreningen är också intresserad av trappan för flodnejonögans bevarande.
Protokoll från distriktes möte 12/10 har inkommit. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt tog upp angående organisationsnummer och informerade styrelsen om det.
Han har även pratat med Förbundet men inte fått något svar.

§6 Julmarknad
Resultat efter julmarknaden där det såldes ungefär 20kg strömming under de två dagarna och resultatet som föregående år. 

§7 Övriga Frågor
Några ur förening var på föreläsning av Martin Falklind som var i Kolbäck
Ett förslag från en medlem har framförts angående eventuella fria båtplatser som bonus för insatsgruppen som jobbar vid bland annat Tjurlången, skall tas upp på årsmötet kommande årsmöte.
                                                                                                                               

§8 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för året som gått och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

……………………………….                                      ……………………………

            Ordförande                                                                   Sekreterare

         Göran Glimsholt                                                               Leif Carlsson

 

 

 


 

Styrelsemöte 30/11 2009
 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Christer Jansson
                       Leif Carlsson
                       Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Joakim Glimsholt
                       Bo Dahlström
                       Börje Tuominen
                       Torbjörn Jansson 

§1 Mötes öppnande
Ordföranden hälsad alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har Mailas ut till ledamöterna efter att protokollet lästs av ledamöterna godkändes det. 

§4 Skrivelser
En kommentar från länsstyrelsens fiskerienhet angående Elfisken 2009 handlar om en etablerad undersökning från olika områden i Västmanland.
Faktura angående arrendet i Tjurlången från Sveaskog har inkommit.
Från Arboga kommun angående investeringsbidrag har ännu inte tagits ut för 2009 för bryggan i Sundsjön.
Några av föreningens medlemmar var i Kolbäck och lyssnade på föredrag angående älvräddarna. Man kunde där skriva på en protestlista om riksintressen för vattenkraften
Det har även inkommit information från Castingförbundets konferens vid Arlanda. 

§5 Rapporter
Det har inlämnats ett utdrag från styrelsemöte protokoll 2009-09-28 §8 till tekniska förvaltningen angående bryggan som skall byggas vid ån. 

§6 Sundsjön
Ingvar och Leif har varit och kalkat vid Sundsjön och Tjurlången.
Ingvar Berglind har varit i kontakt med Sune Larsson angående bävern som ställer till vid sjön.
Jonny Pedersen har städat upp efter bävern.
Vet ej om någon lokal för att bygga bryggan.
Informationstavla skall uppsättas.
Bensindunk skall inhandlas. 

§7 Tjurlången
Ett lass jord har vi fått till sjön
Göran Glimsholt har pratat med turistbyrån om uppgifterna om fiskarter som finns i sjön. Även står det fel i broschyren om Fiskevårdsföreningen som inte finns
Vägen blev inte bättre det finns många hål ivägen vem skall sköta vägen.
Golvet och kåpan till grillstugas skorsten är inte färdigställd. 

§8 Arboga ån.
En diskussion togs upp angående asptrappa vid herrgårdsbron. 

§9 Ungdomsverksamhet
Har avslutning till jul.
Spannar för läger och fiska röding i Malung 2/4
Magdalena Philipsson vill ha hjälp vid Långsvan på sportlovet när dom skall pimpla. Hjälpen är att borra hål och visa hur man pimplar. 

§10 Tävlingsverksamhet
Tävlingsprogram för pimpel 2009 och våren 2010 har kommit från distriktet som gäller hela Sverige.
Föreningens pimpeltävling blir den lördag 30/1
Båtmetesdagarna är bockade för 2010. 

§11 IT
Tävlingsprogrammet är nu på hemsidan. 

§12 Studieverksamhet
En kurs kommer att starta i vår för damer. 

§13 Julmarknaden
Nya tomtedräkter skall inhandlas till julmarknaden som är 12 och 13 december i Ahllöfsparken. 

§14 Brygga Sundsjön
Arne Larsson på kilingkrysset skall tillverka bryggdetaljer till nya bryggan vid Sundsjön.
En kontakt skall göras till Martin Axelsson om vi får vara i deras lokal och göra ordning bryggan. 

§15 Övriga frågor
Göran Glimsholt ställde en fråga om att göra fler nät till norshåvarna samt laga de gamla. Det skall göras nya nät och laga de gamla.
Göran Glimsholt, Ingvar Berglind och Leif Carlsson var på föreningsträff i medborgarhuset.
Skatteverket var där och informerade föreningarna om skatteregler. Föreningen bör skaffa ett organisationsnummer för att slippa bekymmer om det skulle eventuellt hända någonting med den som har ansvar om bland annat pengar i föreningen.
Nya skatteregler kommer att införas.
Göran Glimsholt har varit i kontakt med förbundet angående bland annat oklarheter om man skall skatta för exempel fiskekort.
Det är läckage bakom spisen det har börjat möglat föreningen har varit i kontakt med Jens Lundberg på H.Lund och dom kommer och prova och suga i dräneringen om det hjälper.
Jan-Olov Lööw har ordnat ett prisskåp.
Utskick måste ut snarast
Årsmötet blir 22 februari 

§16 Nästa möte
Nästa möte 14/12 kl 18.30 

 

…………………………………                                   …………………………..

             Ordförande                                                                  Sekreterare

        Göran Glimsholt                                                              Leif Carlsson

 

 

Styrelsemöte 26/10 2009 

Närvarande: Jan-Olov Lööw                                         Frånvarande: Göran Glimsholt
                      Leif Carlsson                                                                     Torbjörn Jansson
                      Ingvar Berglind                                                                  Christer Jansson
                      Birger Dahlberg                                                                 Joakim Glimsholt
                      Bo Dahlström
                      Börje Tuominen 

§! Mötes Öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har Mailas ut till ledamöterna efter att protokollet har lästs av ledamöterna godkände det. 

§4 Skrivelser
En ansökan för 2010 till länsstyrelsen angående fisketillsyn har inskickats.
En föreningsträff 16/11 i medborgarhuset några från föreningen skall medverka.
Från turistbyrån har inkommit om evenemang på resebyrån det vill säga något som lockar besökare utifrån så kan dom lägga in det i evenemang kalendern.
Från Arboga kommun har en påminnelse inkommit om investeringsbidrag till de föreningar som ännu inte tagit ut sitt beviljande investeringsbidrag för 2009.
Från distriktet har protokoll inkommit från 3/8 och 14/9.
Arboga kommun har ett utskick kommit angående deras öppettider under jul och nyår. 

§5 Rapporter
Det fanns inget att rapportera  

§6 Sundsjön
Sista isättningen har gjorts
Angående nya bryggan så måste järn tillverkas Ingvar Berglind och Jan-Olov Lööw skall kontakta yrkesskolan om det finns möjlighet att göra det hos skolan.
Kalkning har inte gjorts.
Plåtar är ordnat till skyltarna för dykförbud.
Vet ej om någon lokal för att bygga bryggorna.
Dunk har inte inhandlats
Informationstavla skall uppsättas.
Fortfarande röjer bävern skog. 

§7 Tjurlången
Leif Carlsson har inhandlat L järn ( vinkeljärn) och målat dessa och dom finns nu vid sjön.
De skall monteras i vinter.
En markering har gjorts vid grillstugans ingång.
Golvet och kåpan till grillstugans skorsten är inte färdigställd
Kultur och fritid var inbjudna till grillstugan och informerades vad föreningen har gjort vid sjön, samtidigt påtalade vi om vägen som bör förbättras samt om toaletten vid sjön.
Det dröjde inte länge för än vita vägen blev åtgärdad nu återstår bara vem som sköter toaletten.
Angående turistbyrån uppgifter vilka fiskarter som finns i sjön. Göran Glimsholt skulle kontakta turistbyrån angående detta men är inte klart. 

§8 Arboga ån
Fanns inget att rapportera om. 

§9 Ungdomsverksamhet
Ett blad har kommit ut vad gör vi i Sturefiskarnas ungdomssektion från ungdomsledarna.
Åker och fiskar, åker på läger, lär oss ta tillvara fångsten, tillverkar fiskeprylar och skaffar kunskap om miljön. 

§10 Tävlingsverksamhet
Resultat från 2manna lag 12/9 i Köpingshamn har inkommit.
Tävlingsprogram från distriktet för vintern 2009-2010 har inkommit.
Mer information angående tävlingsverksamheten 2009-2010 kommer senare.
Mormyska DM blir 14/3 -10
KM i pimpel är 28/2-10
Anders Tuominen, Håkan Jansson och Börje Tuominen avancerade från 10 till 4 plats i Nora touren i Rossvalen där dom sedan vann en tävling.
KM i mete som föreningen anordnade i Nyköping går även att mindre deltagare är med och metar för man kan som minde deltagare använda 3m spön. 

§11 IT
Fanns inget för kvällen ta upp. 

§12 Studieverksamhet
Information från Studiefrämjandet har inkommit 

§13 Julmarknad
Fanns inget för kvällen att ta upp 

§14 Övriga frågor
Inget fanns att ta upp

§15 Nästa möte
Nästa möte 30/11 18.30 

§16 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

…………………………….                                          …………………………….

           Ordförande                                                                      Sekreterare

         Jan-Olov Lööw                                                                 Leif Carlsson

 

 

Styrelsemöte 28/9 2009

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Joakim Glimsholt
                       Leif Carlsson
                       Ingvar Berglind
                       Jan-Olov Lööw
                       Birger Dahlberg
                       Börje Tuominen
                       Torbjörn Jansson
                       Bo Dahlström
                       Christer Jansson 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes 

§4 Skrivelser
Från distriktet har protokoll från 25/6 inkommit.
Information från Sportfiskeförbundet angående kongressen 2010, tävlingsverksamheten och klassdraget har inkommit.
Ansökan om föreningsbidrag för 2010 är beviljat.
Anslag för fiskevård på 15000kr för fisketillsyn och öringisättning.
Protokoll från länsstyrelsen angående prov för ån 26/8-09 har inkommit. Där provade man i 30min och fick bland annat 11 öringar som var 110-135 mm långa och man fick även en stensimpa och det blev även några andra arter också. Resultatet blev bra enligt fiskerikonsulenten. 

§5 Rapporter
Göran Glimsholt var på Gäddans dag i medborgarhuset 12/9 det var positivt framhöll Göran.
Leif Carlsson meddelade att båtmete festen blir 13/11 i klubbrummet kl 19.00. 

§6 Sundsjön
Det var en arbetsdag vid sjön 15/9 den här gången var deltagandet lågt endast 5st kom.
Föreningen har skaffat sig en trimmer, en dunk att ha bensin i bör inhandlas.
Markus Nord tog upp en gädda på 4,2kg
Styrelsen beslutar när fisk skall inhandlas till sjön och ån inför 2010.
Skyltar om badförbud har inhandlas, men inte har blivit uppsatta.
Kalkning har inte gjords.
En informationstavla skall uppsättas vid sjön. 

§7 Tjurlången
Flaggstången är rest.
Inga båtar får läggas upp utanför Fiskeboda de skall läggas där gamla platsen är.
Christer Jansson har ordnat korta stegar av aluminium.
Något måste göras vid grillstugans entré. Det är något lågt men det diskuterades att sätta upp varningstejp och en regel så att man inte slår huvudet i plåten.
Kultur och fritid har fått en inbjudan till nya grillstugan 5/10 kl. 15.00 för att visa vad föreningen har arbetat med och vad som behöver förbättras bl.a toaletten och vägen.
Flagga skall inhandlas till flaggstången.
Turistbyrån har gogglat och sagt att det finns en rad olika fiskarter i sjön fast det dom har nämt har aldrig funnits. Göran Glimsholt skall prata med turistbyrån angående detta.                           
Golvet måste göras något åt i Fiskeboda.
Nils-Olov har inte bytt ut kåpan 

§8 Arboga ån
Föreningen har fått förslag från Tekniska kontoret angående byggande av brygga i Arboga-ån nedanför parken utanför Strandgården. Bryggan skall enligt förslaget utföras som en handi-kapsvänlig gångbro där även rullstolar och rullatorer kan framföras.
Styrelsen är positiv till byggandet och föreslagen utformning, men en öppning borde göras upp mot den öppna planen där transformatorstation står i dag.  Man borde även om möjligt påla ända fram till båtiläggningsrampen för om man i framtiden skulle vilja bygga vidare kommer kostnaden bli väldigt dyr.
En ramp av betong behöver göras vid iläggningsplatsen samt tillfällig parkeringsplats för båttrailers. 

§9 Ungdomsverksamhet
Lokstödet är beviljat för vårterminens verksamhet 2009 med 1168kr.
Ungdomarna har varit och fiskat kräftor.
Eventuellt kommer ett läger bli vid Falun.
En ny ungdomsgrupp kommer eventuellt att starta upp. 

§10 Tävlingsverksamhet
Distriktet kommer att träffas med dom ansvariga angående tävlingsverksamheten 15/10 i Kolbäck.
Föreningen kommer att ansöka om mormyska DM 2010.
Christer Jansson har kvalificerat sig till SM 2010 i Traditionellt mete.
Ett skåp bör inhandlas för priser.
Håkan Jansson, Anders Tuominen och Stig Hillman blev femma i Trolling Tour i Kil på Fryken där 180 startade.
Torbjörn Jansson vill att det fungerar bättre med kommunikation nya medlemmar mellan Ingvar Berglind, Göran Glimsholt och Torbjörn Jansson. 

§12 Studieverksamhet
En kurs skall startas i vår för mete damer. 

§13 Julmarknad
En inbjudan till julmarknaden 12-13 december har inkommit. 

§14 Brygga till Sundsjön
Bygga en ny brygga är tänkt att göras vid Maxab om vi får tillåtelse att vara i lokalen där vi har varit förut. 

§15 Övriga frågor
Åsa Björklund från Swebank kommer att frukostmöte 16/10från 08.00-09.30
Beställa fisk till Tjurlången 

§16 Nästa möte
Nästa möte blir 26/10 

§17 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

……………………………….                                      ……………………………

           Ordförande                                                                   Sekreterare

         Göran Glimsholt                                                           Leif Carlsson

Styrelsemöte 31/8 2009

 

Närvarande: Göran Glimsholt                                        Frånvarande: Christer Jansson
                       Leif Carlsson                                                                   Ingvar Berglind
                       Birger Dahlberg                                                               Joakim Glimsholt
                       Bo Dahlström                                                                  Jan-Olov Lööw
                       Torbjörn Jansson
                       Börje Tuominen 

§1 Mötes öppnande
Ordförande hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Dagordning
Dagordningen lästes och godkändes. 

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

§4 Skrivelser
Det har kommit protokoll från Distriktets möte 25/5.
Div tävlingsresultat har inkommit från Distriktet.
Länsstyrelsens fiskerienhet angående fisketillsyningsmän där två nya tillsyningsmän har fått förtroende Bo Dahlström, Andres Silversten och Stig Svensson har fått förlängt.
Föreningen har fått beslut på förlängt livsmedelskontroll.

§5 Rapporter 
Båtmetet är avslutat för säsongen. 

§6 Sundsjön
Ullviskolan har hyrt sjön den 1/9
Kalkning har inte gjorts.
Skylt om badförbud har inte inhandlas.
En informationstavla skall sättas upp.
Det har inkommit en anmälan att det blir mycket luftbubblor i sjön.
Det har gått en man och röjt vid fiske platserna, ett mycket bra initiativ av honom.
Bryggan är åtgärdad av Birger och Leif.
Den 18/8 var det isättning av fisk och ny isättning blir den 9/9.
Arbetsdag vid sjön 15/9 och vi hoppas det blir lika mycket folk som sist.
En trimmer bör inhandlas så kan den som vill ta med den och slå gräs vid någon av sjöarna.

§7 Tjurlången
Ingvar och Leif har fraktat en 9m hög flaggstång till sjön som föreningen har fått.
Jan-Olov Lööw rapporterade att gräs har såts vid sjön.
Norsbåtarna ligger i vattnet och bör tas upp.
Tisdag 1/9 kl.15.00 kommer gösyngel.
FMV-logg kommer att vara vid sjön 24//9.
Angående toaletten vid sjön har det inte hänt något än från kommunen.
Den nya landgången är ilagd.
Det har blivit klämmärken på låset men inte mera.
Golvet måste göras något åt i Fiskeboda.
Nils-Olov har inte bytt kåpa. 

§8 Arboga ån
Fiskerikonsulenten var här 26/8 och tog prov i ån, han var nöjd med resultatet. 

§9 Ungdomsverksamhet
Ungdomarna har startat upp med sin verksamhet. 

§10 Tävlingsverksamhet
Semesterfisket var i Notholmen i år med ca: 35 deltagare.
KM 3 var lagt i Nyköping med gott resultat av fisket.
Det måste bli bättre samarbete mellan alla tävlingar som föreningen bedriver. Det måste bli bättre sammanslutning så inte tävlingarna läggs på samma dagar.

§11 IT
Göran Glimsholt rapporterade att lokstödet om aktiviteter har anmälts till Idrott online hemsida. 

§12 Studieverksamhet
Det är 3st cirklar som inte är rapporterade till studiefrämjandet.
Senare i höst kommer Etik Degerman att bli inbjuden till föreningen. 

§13Ekonomi
Under medåkersdagarna såldes 11,5 kg strömming som var ett bra resultat. Det blåste rejält
så att taket blåste av vid ståndet.
Medeltidsdagarna såldes 24,5kg strömming och det var bättre än föregående år.
Resultat av ekonomin efter 6månader redovisades enligt bilaga. 

§14 Övriga frågor
Tillsyningsmännens uppgifter fungerar i år. 

§15 Nästa möte
Nästa möte blir 28/9 kl. 18.30 

§16 Avslutning
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

……………………………..                                         ……………………………..

          Ordförande                                                                      Sekreterare

      Göran Glimsholt                                                                  Leif Carlsson